UÄ’É° : Rƒa Éæñd¿ ΠY≈ Éjqƒc Hƒæ÷g« á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

O e ˘æ ˘à ˘Öî d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ d ˘μ ˘Iô üdg° ˘ä’é e ˘eô ˘≈ f ˘¶ Ò√ dg ˘μ ˘Qƒ … æ÷g ˘Hƒ ˘» îhª SÉ° «á Éeóæy J¨ ÖΠ ΠY« ¬ 5 - 1 ûdg)ƒ° • h’g∫ 2 - 0,( ‘ IGQÉÑE dho« á ájoh bg« ªâ H« æ¡ ªé ‘ Uádé° Ωƒàμe øh fiª ó ∫ Ωƒàμe HÉÀDG© á OÉÆΠD… ΠG’G» , V° ªø e© ùgôμ° ªé ‘ HO» JGQÉE’G« á àdg» Sùà° à°† °« ∞ FFÉ¡ «äé c SÉC¢ SGB° «É óh GAK øe 25 QÉJGC QÉ÷G… àmh≈ 1 Gôjõm¿ ŸGΠÑ≤ , gh» e áπgƒd μd SÉC¢ dg© É⁄ 2012 ‘ ófójéj.

Shπé° ÉÆÑΠD¿ g« 㺠Yƒ£ … üehø£° ≈ SÉMÔ° ¿ ódénh μj¬ L» 2)( ÉLH¿ ÊÉJƑC, Éjqƒμdh Hƒæ÷g« á TÚ° fƒl≠ ƒg¿ . Vƒîjh¢ Öîàæÿg ÊÉÆÑΠDG IGQÉÑE ájoh iông e™ bô£ , ùdgáyé° 0013^ H© ó Xô¡ dg« Ωƒ AÉKÓÃDG, bƒàh« â ähòh, ‘ Uádé° OÉF… üædgô° ‘ HO» . πãe Éæñd¿ G◊ SQÉ¢ HQ« ™ NÉΜDG» , ƑÑYÓDGH¿ SÉB° º Uƒbé° ¿, ΠY» G◊ ªü °» , ÉL¿ ÊÉJƑC, fiª Oƒ bo« ,≥ ódén μj¬ L» , g« 㺠Yƒ£ ,… EGQ» BOÓDG» , c ˘Ëô HGC ˘ƒ jr ˘ó , üe° ˘£ ˘Ø ˘≈ S° ˘Mô ˘É ¿, fihª ˘ó SG° ˘μ ˘æ ˘ÊGQÓ . b ˘OÉ ÑŸG ˘IGQÉ G◊ μ ˘ª ˘É ¿ e’g ˘JGQÉ ˘« ˘É ¿ N˘ ª˘ «ù ¢ ûdg° ˘eé ˘» Yh˘ Ñ˘ ó ùdg° ˘à ˘QÉ ù÷g° ˘ª ˘» , fh˘ UÉ° ˘ô bhrôÿg» μm)ª ãdék .(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.