Ügƒf ùÿg{à° zπñ≤: ùdgìó° ŸG« Π« û° «ƒ … joó¡ ùdgπ° º G ΠG’C»

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

M ˘Qò f ˘ÜGƑ c ˘à ˘Π ˘ ˘á ÙŸG{° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ ùegc,¢ e ˘ø ¿ ùdg{° ˘ìó ΠŸG ˘« û° ˘« ˘ƒ … S° ˘« ˘Ñ ˘≤ ˘≈ j ˘¡ ˘Oó ùdg° ˘Π ˘º G g’c ˘Π »˘ ‘ c ˘ ◊¶ ˘zá , ûeøjoó° ΠY≈ ¿ øe{ j øeq S’GÀ° QGÔ≤ πμd SÉÆDG¢ ƒg ÷G« û¢ dgh ˘≤ ˘iƒ G e’c ˘æ ˘« ˘á , d Ø˘ ˘Vô ¢ g «˘ ˘Ñ ˘á dg ˘dhó ˘á Y ˘Π ˘≈ c ˘eé ˘π G VGQ’C° »˘ FÉÆÑΠDG« zá. GHÈÀYGH G¿ Ée{ ümπ° ‘ ÙΠHGÔW¢ QÉΜYH ähòhh ádhéfi düô°† Ée ùj° ª≈ üdg䃰 ùdg° » GÓÀY’G‹ ‘ Éæñd¿ z, e ˘ c ó˘j ø˘ ¿ g ɢ‹ Gd £˘ ô˘j ≥˘ G÷ ój ó˘i {G S° à˘ £˘ ɢY ƒ˘g ¿ ˘ £˘ ¡˘ Ghô æeà≤£ ¡º øe ÛGª äéyƒ HÉÀDG© á d` ÜÕM{ ΠDG¬ z Πdhª ägôhéî Gd ù° ƒq já hg òg Gf àü °É Q d¡ º z. ÄGÔHÉIG òdg… ÄÉH ÌCG Vhmƒ° zék.

Qh IGC ¿ Ée iôl ‘ dgjô£ ≥ Iójó÷g ƒg{ Iqƒa ZÖ°† øe ÉÆΠGGC ΠY≈ G S’EÄRGÕØÀ° àdg» âféc JΩƑ≤ HÉ¡ ›ª äéyƒ HÉJ© á d` M{ ˘Üõ dg ˘Π ˘¬ z dh ˘Π ˘ª ˘î ˘HÉ ˘ ägô ùdg° ˘jqƒ ˘zá , e ˘© ˘kgèà ¿ { GGC ˘Π ˘æ ˘É GS °à £É Yƒ G ¿ £Ghô¡ æeà≤£ ¡º øe òg√ ÛGª áyƒ Gògh üàfgqé°

πg’c dgjô£ ≥ Iójó÷g àm≈ j© «û Gƒ° ÙHΩÓ° Whª FÉC« áæ øeh ho¿ SGZRGÕØÀ° .

øyh eáñdé£ Ügƒf ähòh Fôdg« ù¢ ‚« Ö e« JÉ≤» ÉH S’EÀ° ádé≤ eh ˘bƒ ∞˘ ÒN’G H˘ à˘ ªù °˘ μ˘ ¬ bƒã˘ ©˘ ¬ c˘ Fô˘ «ù ¢ d˘ Π˘ ë˘ μ˘ eƒ˘ á, b˘ É:∫ ’{ ÀYGCÓ≤ ¿ Oôdg AÉL øe Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» H© Ωó G S’EÀ° ádé≤, agò¡ d« ù¢ SGCHƑΠ° ¬ dh« ùâ° jôwà≤ ¬, μd Vgƒdgí° ¿ Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» ’ ùjà° £« ™ G S’EÀ° ádé≤, àm≈ ƒd OGQGC dp∂ ƒæ‡´ ΠY« ¬ G S’EÀ° ádé≤ dòd∂ Éc¿ Gòg ôdg zoq. U{䃰 Éæñd¿ z, ΩÓY SGÀ° ¨HGÔ ¬ øe OQ Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» ΠY≈ e ˘£ ˘dé ˘Ñ ˘á f ˘ÜGƑ ähòh H ˘ SÉE° ˘à ˘≤ ˘dé ˘á G◊ μ ˘eƒ ˘á , G’ FGC ˘¬ SG° ˘à ˘¨ ˘Üô e† °ª ƒ¿ Oôdg PG{ ’ Rƒéj G¿ ùf° ª™ KGOQ cgò¡ øe FQ« ù¢ áeƒμm Ωóμdgh ΠY≈ d¨ Úà ùdhúfé° , aò¡ √ àdg¡ ªá Iohoôe d¬ eh© hô± æy¬ Gòg G ôe’c Ωóyh Aéaƒdg Éà j© ó H¬ z, e kgócƒd ¿ Fôdg{« ù¢ e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» ’ àá ˘Π ∂ U° ˘MÓ ˘« ˘á S’G° ˘à ˘≤ ˘dé ˘á , H ˘π G¿ G) ÚE’C dg ˘© ˘ΩÉ düõm{` ΠDG¬ z ùdg° «ó ùmø° ( üfô° ΠDG¬ hfôdg) «ù ¢ ùdgqƒ° … ÛHQÉ° ( G S’CÓ° gª É GÒΠDG¿ JGC« É H¬ FQ« ù° áeƒμëπd ghª É GÒΠDG¿ ÉΜΠÀÁ¿ U° ˘MÓ ˘« ˘á BGE ˘dé ˘à ˘¬ z. M’h˘ ß ¿ G{◊ μ˘ eƒ˘ á ⁄ J˘ à˘ î˘ ò M˘ à˘ ≈ dg˘ «˘ Ωƒ Øbƒe øe J’GÄÉEÉ¡ ŸGIÒ£ àdg» Lhà¡ É¡ SÉJQƑ° G¤ Éæñd¿ ÈY SÉGÒØ° ‘ G’ · Ióëàÿg ÛHQÉ° ÷G© ôø,… Gògh ôegc NÒ£ zkgól, qfiª G{◊ áeƒμ ùe° dhƒd« á … ΩO Gôj¥ ‘ Éæñd¿ , GPGE ⁄ òîàj Øbƒe Vghë° øe üjäéëjô° ÷G© ôøz… .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.