Ê’ó›

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Sghôcòà° Ê’ó› QHO Fôdg« ù¢ ûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô… ‘ ûagé° ∫ ä’héfi ábôøj ÉGG‹ ähòh øjòdg Gƒféc h’ ƒdgõj¿ ûæjhó° ¿ ÙDGΩÓ° , Gògh Ée SÓYÉ° FGOª É ähòh üàæàdô° ΠY≈ ŸG ägôegƒd gh» Süàæà° ô° ΠY≈ Ée Σéëj dé¡ , ûekgoó° ΠY≈ ÉÁ’G¿ ædéh¶ ΩÉ Wgôbƒáódg» Gh◊ äéjô.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.