Éj Πd© «ƒ ¿!

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º - ÉÁGE¿ ƑΠH•

Éj Sôë° dg© «ƒ ¿! Éj áyhôd ûdg° ©ô ! Éj ûd° ©ô dg© «ƒ ¿! Éj d© «ƒ ¿ ûdg° ©ô ! Éj ÓHGC´ Ée ÓHGC´ ΠDG¬ ! Éj LGCª π Ée ‘ ΠŸG≥ ƒμdgh¿ !

j ˘É f ˘agƒ ˘ò G ÌGHQ’C, H˘ ûdé° ˘μ ˘π ŸGH† °˘ ª˘ ƒ¿ ƒπdgh¿ ! Éj T° ©áπ ÜŸGÌÉÑ° , Éj áaq ìéæ÷g! UGCÌÉÑ° ΩGC d« π ΩGC Sôë° ? SGC° ªAÉ ΩGC H« AGÓ ΩGC ôëh? TGC° ªù ¢ ΩGC Ωƒ‚ ΩGC bª ô? ôkƒcgc ΩGC ÙCGEÒ° ΩGC Nª ô? ÛEGCÔYÉ° ΩGC μmº ΩGC ôμa? BGC« ΩÉ ΩGC OÉBQ ΩGC SÔØ° ? SGCÖLÉÆ° ΩGC õz’ ¿ ΩGC Tƒmh¢ Hô≤ ? Éj πc ÷Gª É,∫ Éj Skgôë° ÓM!∫ ÖGPGC ΩGC ùyπ° ΩGC Tó¡° ? HQGC« ™ ΩGC êhôe ΩGC eó¡ ? TGCÔÉ° ΩGC ô“ΩGC ôgr Oqhh? ZGC« º ΩGC ôh¥ ΩGC ÓYQ? ƑNGC± ΩGC Πb≥ ΩGC óyh? AÉΜHGC Hh SƑD¢ ΩGC Vë° ∂ Sh° ©ó ? TGCAÉ≤° AÓHH ΩGC Aéæg ózqh? ùegc¢ ΩGC dg« Ωƒ ΩGC dg¨ ó? Éj d¨ á, Éj ƒæa¿ ? Éj ábq, Éj áhhòy, Éj Sƒe° «!≈≤ Éj IÓM, Éj SIƑ£° , Éj jômé≤ ! Éj æe¡ , Éj Yƒñæj , Éj jôhé≤ ! Éj f© «ª , Éj Vhqá° , Éj jómá≤ ! Éj EGC , Éj ΠMª , Éj M≤ «á≤ ! ôggƒl, ÅD’B, QO ƒæμe¿ .. S° «ƒ ,± ìéeq, ümƒ° ¿.. ÉAGB,¥ YGCª É,¥ Sô° üeƒ° ¿.. ìgôag, ÛHÔFÉ° , Tƒé° ¿.. FGCQÉ¡ , Sbgƒ° », Y« ƒ¿ .. W« Qƒ, Tgôa?¢ üzƒ° ¿? h ÜGÓGGC ƒælh¿ .. ƒeo´ üzhƒ° ¿.. ÉZOGC,∫ ÄÉHÉZ, e¨ QHÉ, hôb¿ .. ÁFGRQ ΩGC ábów ΩGC ƒæl¿ ? M« ájƒ ΩGC Ahóg ΩGC Qgôb Shƒμ° ¿? Shôë° HHAÉ¡ .. ƒàa¿ ! Éj d© «ƒ ¿ ûdg° ©ô ! Éj ûd° ©ô dg© «ƒ ¿!

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.