ÑM» μdº , UÔÑ° … μdº

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

ÑFGC ÆJÉC» ÁFQÉB dgdé£ ™: d∂ J¨ æ» G VQ’C¢ G◊ áæjõ Jh¨ Oô dg£ «Qƒ IÔHÉY DGÄGQÉ≤ H áëæléc ájoéeq ΠJª ™ â– ŸGÔ£ d∂ âfgc Σómh ΠMº ΠØW joh™ dh∂ Σómh ûfgioƒ° ÚΠMGÔDG FÉÀDGÚ¡ ‘ e¨ ÄÉHÎ fódg« É ûfiƒ° dg¨ GÔØ¿ Sáëñ° ÉÁ’G¿ ÀŸGIÓ≤ DGHIQOÉ≤ ΠY≈ ùàdgíeé° ìƒñdgh μdº Lª «© ÑM» μdº , UÈ° … μdº ⁄ ódƒj… Ñëàd» KGOGÔAGE h’ Ñ–» üîj° «ü ° πh d© ªπ Ée ‘ à›ª ™ Ée, SÉHΩGÓÎÀ° πc ÔHÉÙG Gh ΩÓB’C ÁLQÉŸG øe æy≥ Éeõdg¿ Jhüπ≤ ¢ ÙŸGÄÉAÉ° üdg° ©áñ h áæergc ûdgí° ‘ dg≤ «º ÉFG JÎNG∂ HÉÀJ™ : GLPƑ‰ üdjƒ° » ìƒëñÿg ‘ béæy« ó ûdgƒ° ¥ ÛŸG° ªù á° ‘ Z« ªá U° «∞ àjô≤¡≤ h’ ô£“

ÊÉZ’C dg© ûé° ¥ ‘ Öàμdg dg© à« á≤ fgîd« º ÁΜFÓŸG ΠN∞ áμjqg eiqƒé¡ πμd Ée IAGÎJ h’ iôj DÉH© Ú IOÔÛG πμd æj¡ «Ió ûæj° ≥ øe ƒl± ìgô÷g h ÈJRÉGGC ìôa G ÉØW’C∫ ábõbrh ùdgƒfƒæ° dg© IÓFÉ H© ó ƒw∫ Z« ÜÉ ød WGC« π àfg¶ cqéº óyh… μdº , ÑM» μdº , UÈ° … μdº , πch übófé° ,…

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.