Ùe° íπq ùj{zöë° DGC∞ Q’HO H© ó ûaπ° ¬ ‘ SÖΠ° S° «IQÉ

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

VÔÀYG¢ éeƒdƒ¡ ¿ ùjà° ƒπ≤¿ S° «IQÉ Sôe° «Só ¢ RGÔW 280 áæcgo, a» ùdgáyé° ájoéëdg ûyiô° øe UÌÉÑ° ùegc¢ FGQ« É SÉÑY¢ Éb¥ AÉÆKGC fg ˘à ˘≤ ˘dé ˘¡ ˘É Y ˘Π ˘≈ e ˘à ˘ø S° ˘« ˘JQÉ ˘¡ ˘É FGQ{ ˘è ahq ˘Hgzô ˘« ,¢† W ˘RGÔ

HSE SPORT , Uæ° ™ 2006 óæy áπëe TGQƑÀ° - eπhé≤ e Sƒdù° á° dgª Sƒƒ° … Πdª ä’hé≤, M« å πlôj gómgcº Hh« ó√ ùesó° ¢ HÔM» hémh∫ SÖΠ° S° «JQÉ É¡ HIƑ≤ ùdgìó° , Hh© ó G¿ æàeg© â øy ÙJΠ° «ª ¬ JÉØE« í ùdg° «IQÉ ΩÓBGC ΠY≈ ùcô° ÊÉLR édg« Ö G eée’c» éπdá¡ dg« ùiô° ôéëh Shô° ¥ Øëe¶ àé¡ ΠNGÓHHÉ¡ ƒëf dg∞ Q’HO eg« cô» ÉH V’EÁAÉ° dg≈ H© ¢† dgª ùägóæà° Uéîdgá° , ôah e™ TFÉCÔ° ¬.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.