ÓWGE¥ ûehô° ´ TÄÉΜÑ° e« É√ diô≤ ÑDGÉ≤ ´ dg¨ Hô» Thô° ¥ ÁΠMR

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ΠWGC≥ ŸGª πã ŸG≤ «º üπdhóæ° ¥ àjƒμdg» Gƒf± dg ˘Hó˘ ˘Sƒ˘ ¢ FQH ˘«˘ ù¢ ùπ›¢ IQGOG jóÿg ˘ô˘ dg ˘©˘ ˘É˘ Ω de{` ˘ Sƒdù° °˘ á e˘ «˘ É√ dg˘ Ñ˘ ≤˘ É´ z e˘ HQÉ¿ ùe° ˘Π ˘º ûe° ˘hô ´ TÄÉΜÑ° e« É√ ûdgáø° Nhƒ£ • ôl jrƒjh™ ôømh QÉHGB äéfgõnh ao™ diô≤ ÑDGÉ≤ ´ dg¨ Hô» Thô° ¥ MR ˘Π ˘á dgh˘ Ñ˘ dé˘ ≠ Y˘ goó˘ É 43 H ˘Π ˘Ió , Ÿghª ˘ƒ ∫ e ˘ø üdg° ˘æ ˘hó ¥ dg ˘μ ˘jƒ ˘à ˘» æã ˘ë ˘á b˘ gqó˘ É 37 Πe« ƒ¿ Q’HO còeg ˘»˘ . L ˘É˘ A dp∂ N ˘Ó˘ ∫ jr ˘IQÉ b ˘ΩÉ H ˘¡ ˘É Sƒhódg¢ ΠY≈ Q SGC¢ óah øe üdghóæ° ¥ àjƒμdg» G¤ e ˘˘ Sƒdù° ° ˘á˘ e ˘«˘ ˘É √ dg ˘Ñ ˘≤ ˘É ´, ‘ M† ° ˘Qƒ ㇠˘π ùπ›¢ GAɉ’ Y’GH ˘ª ˘QÉ j ˘Sƒ ° ˘∞ c˘ Ωô àÿgh˘ ©˘ ¡˘ ó S’ghûà° QÉ°… Thácô° Ÿgƒdhé≤ ¿ dg© Üô.

hçó– ùeπ° º TGÔCÉ° ádhód âjƒμdg íæÿg{ àdg» Jeó≤ É¡ ÉÆÑΠD¿ z, ûegò° G¤ G¿ ûÿg{hô° ´ e¡ º GÓL ÑΠDÉ≤ ´ Éæf’c f© ÊÉ øe ûeπcé° IÒÑC ‘ TÄÉΜÑ° e« É√ ûdgzáø° , e Gócƒd G¿ ŸG{ Sƒdù° á° Síàøà° Gõcôe dé¡ ‘ ÖL ÚÆL Øîàπd« ∞ øe ÜGÒY ZÚÆWGƑŸG.

ÉEGC Sƒhódg¢ ÈÀYÉA G¿ Éæñd{¿ ÁHÉÃà AÕL øe ádho âjƒμdg àdg» J© ªπ ΠY≈ GAɉ WÉÆŸG≥ ‘ ÑDGÉ≤ ´z . Ébh∫ G{¿ òg√ áëæÿg eáeó≤ øe ádho dg ˘μ ˘âjƒ G¤ ûdg° ˘© Ö dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ c˘ ª˘ æ˘ ë˘ á Jh˘ ©˘ ª˘ π ΠY≈ ØÎJ« ∞ Ñdgádé£ ‘ Éæñd¿ aoh™ GZAɉ’ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.