Ædg{π≤ Èdgz… Ålôj VGEHGÔ° ¬

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ÂÆΠYGC GÄGOÉ– fhäéhé≤ bé£ ´ ædgπ≤ ÈDG… ùegc,¢ AÉLQGE VGEHGÔ° É¡ dg© ΩÉ òdg… Éc¿ egqô≤ GÓZ ÿgª «ù ,¢ ΠY≈ ¿ J© Oƒ ¤ àl’gª É´ S’GƑÑ° ´ ŸGΠÑ≤ ójóëàd{ Ée GPGE âféc G◊ áeƒμ SØÀ° » Égóyƒh ëàd≤ «≥ ŸGÖDÉ£ , Vhh° ™ Vƒeƒ° ´ ójó– S∞≤° ùd° ©ô UØ° «áë øjõæñdg ÷ª «™ FÉÆÑΠDG« Ú ΠY≈ hól∫ YGª É∫ ùπ›¢ AGQRƑDG G S’CƑÑ° ´ DGΩOÉ≤ , ƒμfh¿ dòh∂ YGC £« Éæ eáπ¡ áeƒμëπd ëàd≤ «≥ ezéæñdé£ .

h‘ fé£ ¥ ägqéjõdg àdg» jωƒ≤ HÉ¡ GOÉ–’ G¤ πàμdg ædg« HÉ« á, QGR óah øe GÄGOÉ– fhäéhé≤ bé£ ´ ædgπ≤ ÈDG… ÖFÉÆDG dh« ó ÓÑÆL• ‘ JQGO¬ ‘ Πc« ªüæ ƒ°, VQÉY° d¬ ŸÖDÉ£ DGÉ£≤ ´ ‘ VAƑ° G V’EÜGÔ° ŸGQÔ≤ ØÆJ« ò√ ÿgª «ù ¢ ŸGΠÑ≤ . Kº QGR FQ« ù¢ πàμj{ àdg¨ «Ò Gh U’EZÌÓ° dg© ªOÉ e« ûé° ∫ ƒy¿ , àfghπ≤ óaƒdg ¤ ÚY àdg« áæ, M« å àdg≈≤ FQ« ù¢ ùπ›¢ Ügƒædg Ñf« ¬ ôh,… Ébh∫ FQ« ù¢ GOÉ– FÄÉHÉ≤ SFÉ° ≤» ùdg° «ÄGQÉ dg© ªeƒ «á ÓÑY G’ eò ‚ó I H© ó Gd Π≤ ÉA , {“æ≈ Gd ôf «ù ¢ Hô … YΠ «æ É Gd Î å ‘ πx Gòg dg ˘Vƒ ° ˘™ G e’c ˘æ ˘» ûÿgh° ˘cé ˘π dg ˘≤ ˘FÉ ˘ª ˘á , d ˘μ ˘ƒ ¿ VG° ˘ÜGÔ ùdg° ˘FÉ ˘Ú≤ d ˘« ù¢ üfikgqƒ° ‘ e© ªπ hg Tácô° , ɉ ƒg VGÜGÔ° Ππîàj¬ ÉØBG∫ äébôw ômh¥ dgho« Ö zégòzh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.