ÔFQÉZ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … - Arup

Qh IGC ôjóe dg© ªπ «äé ‘ ›ª áyƒ { ZÜHQGC dgsóæ¡ °« á QÉZ… ÔFQÉZ ¿ æÿgá≤£ àøj{ô≤ ¤ G ÔW’C dgfƒfé≤ «á UÉŸGÁ° ÛÃJQÉ° ™ ûdgzácgô° .

Kº Yäó≤ ùπlá° âdhéæj Shqódg¢ ÙŸGIOÉØÀ° øe ÜQÉÉÀDG dhódg« á ‘ É›∫ ûdgácgô° ÚH DGÚYÉ£≤ , ÉGQGOGC ûdgjô° ∂ ‘ Tácô° S’gûà° ÄGQÉ° bóàdgh« ≥ ùfqg{â° ófgc fƒjz≠ fée« û¢ ÉÀHƑZ, òdg… Sgûà° ó¡° ÑH© ¢† G◊ ä’é dg© ªπ «á c áπãeéc, d« ùèàæà° ¿ ûÿg{hô° ´ òdg… jωƒ≤ ΠY≈ YFÓ≤ «á üàbgájoé° íéæj ZÌCGC, MÓE¶ ¿ ŸG{ÁHQÉ≤ IÓMƑŸG ’ øμá ¿ íéæj ‘ H« áä e© zió≤. Ébh∫ ¿ øe{ ÒZ ŸGª øμ fπ≤ ÔWÉIG ¤ DGÉ£≤ ´ UÉŸG¢ ùæháñ° áäe ‘ ZÁÄŸG. Qh IGC VIQHÔ° Oƒlh{ QHO eƒμm» SGCSÉ° °» àd ÚEÉC ìééædg ŸGZÜƑΠ£ .

Ébh∫ d« å ÊGÔJGE øe e Sƒdù° á° S{eƒ° «ƒeƒà e« ùàƒ° z… üÿgaô° «á ¿ IQGOGE ûe° ˘hô ´ ÛŸGΣΰ ÚH dg ˘≤ ˘£ ˘ÚYÉ J ˘à ˘£ ˘ÖΠ { ¿ j ˘μ ˘ƒ ¿ dg ˘≤ ˘£ ˘É ´ dg ˘© ˘ΩÉ e˘ ô fk˘ É ’ U° ˘Π ˘ ˘zé . YGH ˘Èà ¿ eƒáo{ ˘á ÛŸG° ˘JQÉ ˘™ ùj° ˘Π ˘à ˘Ωõ fg† ° ˘Ñ ˘WÉ ˘ dgh ˘à ˘egõ ˘ e ˘ø dgzúaô£ , KGRÈE ggcª «á ΩGÎMG ŸGΠ¡ æeõdg« á.

hb Éd â Gd ù° «qió ƒπc… c« jè∂ øe æñdg∂ G HHQH’C» IOÉY’ Y’Gª QÉ æàdghª «á ¿ øe{ ŸG¡ º kgól Vh° ™ G ÔW’C dghúfgƒ≤ Oƒlhh g« ÄÉÄ Xéfª á ùeà° záπ≤.

ππmh S’gûà° QÉ°… Fôdg« ù¢ æñπd∂ HHQH’G» Sódãà° ªQÉ ùfôagƒ° OƑZ… SGÜÉÑ° ûaπ° H© ¢† ÛŸGJQÉ° ™, cª É ‘ JÈDG¨ É,∫ àdg» DGC ¨â àeƒμmé¡ ùb° ª øe ûejqé° ©É¡ ûdgácgô° ùfghâñë° æeé¡ . ÉYOH G¤ ܃lh ÉÑÀF’G{√ ¤ J ÒKÉC ûÿghô° ´ ΠY≈ ióÿg dgπjƒ£ ΠY≈ Vƒdg° ™ ÉŸG‹ zádhóπd.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.