SGEFGÔ° «π agƒj≥ ΠY≈ ÉNOGE∫ ùdgq’ƒ° dgô£≤ … ¤ bé£ ´ IÕZ

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

äôcp ÁYGPGE L« û¢ ÓÀM’G∫ S’GFGÔ° «Π » ¿ c øe ôjrh Éaódg´ JGC Oƒ¡ ΣGQÉH ôjrhh Mª ájé ÑDG« áä ΠL© OÉ HQGB ¿ UÉBOÉ° ΠY≈ ùdg° ªìé üÿô° æhπ≤ 30 Πe« ƒ¿ Îd øe ùdgq’ƒ° dgô£≤ … ¤ bé£ ´ IÕZ øe ΠLGC ûj° ¨« π fiᣠdƒj« ó ΜDGAÉHÔ¡ , ûeiò° ¤ ¿ ùdgq’ƒ° dgô£≤ … ’ agƒj≥ UGƑŸGÄÉØ° G S’EFGÔ° «Π «á .

fhâπ≤ G ÁYGP’E øy ôjrh Mª ájé ÑDG« áä ùeg¢ dƒb¬ { FGE¬ ” bƒàdg« ™ ΠY≈ DGÖΠ£ üÿgô° … àdg» Jâeó≤ H¬ ‘ G áfh’b G IÒN’C AÉL agƒàdéh≥ πeéμdg e™ FQ« ù¢ G◊ áeƒμ æh« ÚEÉ æàf« ƒgé òdgh… Qôb ƒg G ÔN’B agƒÿgá≤ ΠY≈ DGZÖΠ£ (..) e† °« Ø { ¿ agƒÿgá≤ G S’EFGÔ° «Π «á g» SQÁDÉ° πμd øe üeô° bhô£ ÉGOÉØE H ¿ G◊ áeƒμ ÙΠØDG° £« æ« á ‘ bé£ ´ IÕZ g» àdg» UHGCÂΠ° ÉØWGC∫ DGÉ£≤ ´ dgò¡ Vƒdg° ™, Vƒeë° ¿ SGEFGÔ° «π ùeà° ©Ió FGOª Ñπàd« á G◊ LÉ« äé G ùf’efé° «zá .

ôjó÷g ôcòdéh ¿ SGEFGÔ° «π JΩƑ≤ Ohõj bé£ ´ IÕZ H ÌCÉC øe 50% øe MG˘ à˘ «˘ Lɢ Jɢ ¬ e˘ ø dg˘ μ˘ ¡˘ Hô˘ AÉ dph∂ H˘ dé˘ Zô˘ º e˘ ø Lh˘ Oƒ fi£ ˘á W˘ bé˘ á J˘ dƒ˘ «˘ ó ΜDGAÉHÔ¡ ‘ IÕZ ’ ¿ äéaóÿg ùÿgà° ªiô ÚH íàa Mhª SÉ¢ âdém ho¿ Égójhõj Oƒbƒdéh ΩRÓDG. ùÿg{)à° zπñ≤(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.