Hádƒ£ ëj{« ≈ dg© züô ÙΠDÁMÉÑ° : ΠDGÖ≤ 3h ΩÉBQGC Iójól Iôjõéπd

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ - B4 B. B4 134h – 12 B. –3

MGC ˘Rô f ˘OÉ … jõ÷g ˘Iô d˘ Ö≤ H˘ £˘ dƒ˘ á d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ ûdg° ˘à ˘jƒ ˘á H)˘ £˘ dƒ˘ á ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó j˘ ë˘ «˘ ≈ dg© Üô áæeéãdg,( ÓJH√ OÉF… Éeôdg∫ ‘ õcôÿg ÊÉÃDG, Kº OÉF… Éæjqéegƒcg ‘ õcôÿg ådéãdg.

h LGC ˘âjô ùdg° ˘Ñ ˘bé ˘äé ‘ ÙŸG° ˘Ñ ˘í ŸG¨ ˘£ ˘≈ dg˘ à˘ Hɢ ™ d˘ æ˘ OÉ… S{JÈ° ˘æ ˘≠ g˘ «˘ Π˘ õ,{ ájéyôh óféb ÷G« û¢ dg© ªOÉ ÉL¿ blƒ¡ », ûãhácqé° 373 SMÉÑ° SHÁMÉÑ° j˘ æ˘ àª ƒ¿ G¤ 17 f˘ JOɢ G JOÉ–˘ g˘ »: dg˘ eô˘ É,∫ cg˘ egƒ˘ JQɢ æ˘ É, jõ÷g˘ Iô, dg˘ æ˘ é˘ ìé, ƑŸG¿ S’É° ,∫ ÷Gª Qƒ¡, H« π hõjqhg¿ , ƑΠJÉΜJO¿ , dg© ó¡, dƒμdg« Éæ, ÉCQHG, , RÒDG, ùdgæjè° ≠ g« õπ, S’¢ SDÉ° «SÉÆ ,¢ ÷G« û,¢ øe’g ΠNGÓDG» .

Jh æ˘ ˘ùaé ¢ ùdg° ˘Ñ ˘MÉ ˘ƒ ¿ ùdgh° ˘Ñ ˘MÉ ˘äé ‘ 122 S° ˘Ñ ˘bé ˘ , Lh˘ ª˘ ™ f˘ OÉ… jõ÷g˘ Iô UÖMÉ° ΠDGÖ≤ 50 e« dgó« á ÑGP« á 22h a† °« á 21h ájõfhôh, H« æª É Lª ™ OÉF… dg ˘æ ˘é ˘ìé N ˘ª ù¢ gp ˘Ñ ˘« ˘äé ah† ° ˘« ˘á Hh˘ fhô˘ jõ˘ à˘ «Ï , h CQHGC˘ É N˘ ªù ¢ gp˘ Ñ˘ «˘ äé 4h a† °« äé. ΠYª ¿ ŸG« dgó« äé àeóbé¡ Tácô° OHQÉH… Aóch S{Ñ° «zhó . Jhωó≤ G◊ Qƒ°† π㇠óféb ÷G« û¢ dg© ª« ó øcôdg M« Qó, YGHAÉ°† GOÉ–’ , Qh SHDAÉ° Ogƒædg… ÛŸGÁCQÉ° Égƒhhóæeh. Éægh ΠFGHGC Ñdgádƒ£ àdg» Täó¡° ùjé° «π 3 ΩÉBQGC b« SÉ° «á Iójól ÙDMÉÑ° » OÉF… Iôjõ÷g:

dg cò˘ ˘Qƒ : G M’C˘ çgó 8) - 9 S° ˘æ ˘ägƒ :( Ω50 X ˘¡ ˘kgô : g ˘OÉ … M ˘Üô jõ÷g) ˘Iô ,( Ω200 IÔM: SÉLÏ° ƑΠM ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω50 IÔM: OÉG… ÜÔM Iôjõ÷g),( Ω400 IÔM: ÜYΩÉ° êhômo Hqƒa)» ,( Ω50 UKGQÓ° : Ébƒd RQ¥ Éeôdg).(∫ ÉØW’G∫ 10) - S11áæ° :( Ω50 Xkgô¡ : OÉL ÜÔM Iôjõ÷g),( Ω200 IÔM: ÖLQ H« ƒ°†¿ Iôjõ÷g),( Ω50 IÔM: S° «ª ƒ¿ jhódg¡ » G) Éæjqéegƒc’c,( Ω100 áyƒæàe: OÉL ÜÔM Iôjõ÷g),( Ω400 IÔM: ÖLQ H« ƒ°†¿ Iôjõ÷g),( Ω100 IÔM: ÖLQ H« ƒ°†¿ Iôjõ÷g),( Ω50 UKGQÓ° : ΠY» ÜÔM Iôjõ÷g),( óñdg∫ 4Ω50* IÔM: Éeôdg.∫ üdg° ¨QÉ 12) - 13 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : fiª ó ÜGÔL Iôjõ÷g),( Ω200 M ˘Iô : fiª ˘ó Y˘ é˘ ª˘ » cqhg)˘ É,( Ω50 M ˘Iô : S° ˘« ˘ª ˘ƒ ¿ HR˘ Π˘ «˘ § S’)¢ S° ˘dé ˘« ˘æ ˘SÉ ,(¢ Ω100 áyƒæàe: fiª ó ÜGÔL Iôjõ÷g),( Ω800 IÔM: fiª ó ÜGÔL Iôjõ÷g),( Ω400 IÔM: fiª ó ÜGÔL Iôjõ÷g),( Ω100 IÔM: fiª ó éyª » ÉCQHG),( Ω50 Tgôaá° : fiª ó éyª » ÉCQHG),( Ω50 UKGQÓ° : ÓÑY ΠDG£ «∞ ùmø° ÉCQHG),( óñdg∫ 4Ω50* IÔM: Éeôdg.∫ üdgñ° «É ¿ 14) - 15 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : øjgq ÑM« Ö Iôjõ÷g),( Ω100 U° ˘kgqó : M ˘ª ˘Iõ UÈB° ˘Π »˘ jõ÷g) ˘Iô ,( Ω200 M ˘Iô : fg ˘£ ˘Êƒ U° ©« Ñ» Éeôdg),(∫ Ω100 Tgôaá° : f« ƒ≤’ îh© RÉ… ÷G)ª Qƒ¡,( Ω50 IÔM: øjgq ÑM« Ö Iôjõ÷g),( Ω100 áyƒæàe: fgꃣ U° ©« Ñ» Éeôdg),(∫ Ω800 IÔM: H« Î HSÔ£ ¢ Iôjõ÷g),( Ω100 Xkgô¡ : øjgq ÑM« Ö Iôjõ÷g),( Ω400 IÔM: fgꃣ U° ˘© ˘« ˘Ñ ˘» Éeôdg),(∫ Ω100 M ˘Iô : fg ˘£ ˘Êƒ U° ˘© ˘« ˘Ñ ˘» dg) ˘eô ˘É ,(∫ Ω50 a ˘TGÔ ° ˘á : S° «ª ƒ¿ OGÓM ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω50 Tgôaá° : Mª Iõ UÈBΠ° » Iôjõ÷g),( óñdg∫ 4Ω50* IÔM: Iôjõ÷g. àødg« É¿ 16) - 17 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : hqée¿ ócgh Éeôdg),(∫ Ω100 UKGQÓ° : fgꃣ üzø° Éeôdg),(∫ Ω200 IÔM: fiª ó H¨ OGÓ… Iôjõ÷g),( Ω100 Tgôaá° : EGQ» UÉMÊÉÑ° ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω50 IÔM: fgꃣ üz° ˘ø dg)˘ Éeô,(∫ Ω100 e ˘à ˘æ ˘Yƒ ˘á : e ˘HQÉ ¿ cgh˘ ó dg)˘ eô˘ É,(∫ Ω800 M ˘Iô : fiª ˘ó H¨ OGÓ… Iôjõ÷g),( Ω100 Xkgô¡ : G’ ¿ ÔZGO ÷G)ª Qƒ¡,( Ω400 IÔM: fiª ó H¨ OGÓ… Éeôdg),(∫ Ω100 IÔM: fiª ó H¨ OGÓ… Iôjõ÷g),( Ω50 Tgôaá° : hqée¿ ócgh Éeôdg),(∫ Ω50 UKGQÓ° : hqée¿ ócgh Éeôdg),(∫ óñdg∫ 4Ω50* IÔM: Éeôdg.∫ ÉLÔDG∫ ƒa)¥ 18 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : QÉW¥ μdg© μ» Iôjõ÷g), 0027^ FÉK« á, bqº b« SÉ° » ójól, bôdgº ÙDGHÉ° ≥ ç27,85 ùπdìéñ° ùfôagƒ° ZSÉ£ ,(¢ Ω100 U° kgqó˘: FGH ˘π UÈB° ˘Π ˘» jõ÷g)˘ Iô,( Ω200 M ˘Iô : W ˘QÉ ¥ dg ˘μ ˘© ˘μ ˘» jõ÷g)˘ Iô,( Ω100 Tgôaá° : SEÉ° » Y« ó Éeôdg),(∫ Ω50 IÔM: QÉW¥ μdg© μ» Iôjõ÷g),( Ω100 áyƒæàe: SEÉ° » Y« ó Éeôdg),(∫ Ω800 IÔM: fiª Oƒ ƑÑYO∫ Éeôdg),(∫ Ω100 X ˘¡ ˘kgô : W ˘QÉ ¥ dg ˘μ ˘© ˘μ ˘» jõ÷g) ˘Iô ,( Ω400 M ˘ô ˘I : fiª ˘ƒ ˘O YGO ˘ƒ ¥ jõ÷g) ˘Iô ,( Ω100 M ˘Iô : ΩOGB Y ˘Π ˘Tƒ ¢ jõ÷g) ˘Iô ,( Ω50 a ˘TGÔ ° ˘á : ΩOGB Y ˘Π ˘Tƒ ¢ jõ÷g) ˘Iô ,( Ω50 U° ˘kgqó : FGH ˘π UÈB° ˘Π ˘» jõ÷g) ˘Iô ,( dg ˘Ñ ˘ó ∫ 4Ω50* M ˘Iô : jõ÷g ˘Iô 36)40^ 1^ bo «˘ ˘≤ ˘á , bq ˘º b ˘« ˘SÉ ° ˘» L ˘jó ó˘, dg ˘bô ˘º ùdg° ˘HÉ ˘≥ 0340^ 1^ Iôjõéπd JGC É°†.(

G çéf’e: G◊ äéãjó 8) - 9 Sägƒæ° :( Ω50 Xkgô¡ : TÉJÉFÉ° héñcòe… Hqƒa)» ,( Ω200 IÔM: e« É Ogôe Iôjõ÷g),( Ω50 IÔM: e« É Ogôe Iôjõ÷g),( Ω400 IÔM: SIQÉ° ÓÑY BÉÑDG» ìééædg),( Ω50 UKGQÓ° : e« É Ogôe Iôjõ÷g).( DGÄÓØ£ 10) - 11 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : QÉE… QƑN… ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω200 IÔM: áñg jhódg¡ » ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω50 M ˘Iô : e ˘QÉ … N ˘Qƒ … ) CGC ˘egƒ ˘JQÉ ˘æ ˘É ,( Ω100 e˘ à˘ æ˘ Yƒ˘ á: g˘ Ñ˘ á jhódg¡ » ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω400 IÔM: áñg jhódg¡ » ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω100 IÔM: e˘ JQɢ É N˘ Qƒ… ) CGC˘ egƒ˘ JQɢ Éæ,( Ω50 U° kgqó˘: jq ˘Ñ ˘« ˘μ ˘É e˘ gõ˘ ô ) CGC˘ egƒ˘ JQɢ æ˘ É,( dg˘ Ñ˘ ó∫ 4Ω50* IÔM: ÉÆJQÉEGƑCGC. üdg° ¨ÄGÒ 12) - 13 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : JÔHÉZ« Ó dg˘ jhó˘ ¡˘ » ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω200 M ˘Iô : dg ˘ùμ ° ˘« ˘ É N ˘Qƒ … dg) ˘eô ˘É ,(∫ Ω50 M ˘Iô : ùμdg° «É QƑN… ÉEQ),(∫ Ω100 áyƒæàe: Qƒf Támƒfé° Iôjõ÷g),( Ω800 IÔM: JÔHÉZ« Ó jhódg¡ » ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω400 IÔM: JÔHÉZ« Ó jhódg¡ » ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω100 IÔM: ùμdg° «É QƑN… Éeôdg),(∫ Ω50 Tgôaá° : FGQ« É QƑNÉA… Iôjõ÷g),( Ω50 UKGQÓ° : ùμdg° «É QƑN… Éeôdg),(∫ óñdg∫ 4Ω50* IÔM: Éeôdg.∫ ÜDGÉJÉÑ° 14) - 15 S° æ˘˘ á:( Ω50 X ˘¡ ˘kgô : L ˘« ˘æ ˘« ˘Ø ˘ô RQ¥ dg˘ Π˘ ¬ dg)˘ eô˘ É,(∫ Ω100 U° ˘kgqó : c ˘« ˘º ùy° «Π » ÷G)ª Qƒ¡,( Ω200 IÔM: SIQÉ° ÿg£ «Ö ìééædg),( Ω100 Tgôaá° : Úd H˘ «˘ £˘ QÉ dg)˘ eô˘ É,(∫ Ω50 M ˘Iô : L ˘« ˘æ ˘« ˘Ø ˘ô RQ¥ dg ˘ Π ˘¬ eq) ˘É ,(∫ Ω100 e ˘à ˘æ ˘Yƒ ˘á : ùjôcéà° ∫ jhódg¡ » ) Éæjqéeƒcgc,( Ω800 IÔM: SIQÉ° ÿg£ «Ö ìééædg),( Ω100 Xkgô¡ : Úd H« QÉ£ Éeôdg),(∫ Ω400 IÔM: SIQÉ° ÿg£ «Ö ìééædg),( Ω100 IÔM: SIQÉ° ÿg£ «Ö ìééædg),( Ω50 Tgôaá° : æl« ôø RQ¥ ΠDG¬ Éeôdg),(∫ Ω50 UKGQÓ° : c˘ «˘ º ùy° ˘« ˘Π ˘» ÷G)ª ˘¡ ˘Qƒ ,( óñdg∫ 4Ω50* M ˘Iô : dg ˘eô ˘É .∫ dg˘ Ø˘ à˘ «˘ äé 16) - 17 S° ˘æ ˘á :( Ω50 X ˘¡ ˘kgô : e˘ «˘ Π˘ «ù °˘ É H˘ «˘ £˘ QÉ ) CGC˘ egƒ˘ JQɢ æ˘ É,( Ω100 U° ˘kgqó : Úd ZHO ˘É¿ Iôjõ÷g),( Ω200 IÔM: ƒl‹ ûhhgô° … Éeôdg),(∫ Ω100 Tgôaá° : e« Π« ùé° H« QÉ£ ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω50 IÔM: Éjqófg OGÓM H)« π hõjqhg¿ ,( Ω100 áyƒæàe: Úd ÉZHO¿ Iôjõ÷g),( Ω800 IÔM: ΩÉJÒE ÔZGO Éeôdg),(∫ Ω100 Xkgô¡ : ƒl‹ THGQÓ° … ÉEQ),(∫ Ω400 IÔM: ƒl‹ THGQÓ° … Éeôdg),(∫ Ω100 IÔM: øjóf THGQÓ° … Éeôdg),(∫ Ω50 Tgôaá° : e« Π« ùé° H« QÉ£ ) ÉÆJQÉEGƑCGC,( Ω50 UKGQÓ° : Úd ÉZHO¿ Iôjõ÷g),( óñdg∫ 4Ω50* IÔM: Éeôdg.∫ ùdg° «ägó ƒa)¥ 18 Sáæ° :( Ω50 Xkgô¡ : GƑL¿ SÉΜ° ± ÷G)ª Qƒ¡,( Ω200 IÔM: f« ÉÑ∫ äƒá Iôjõ÷g),( Ω50 IÔM: EGC« áæ ƒfiq Iôjõ÷g),( Ω100 áyƒæàe: f« ÉÑ∫ äƒá Iôjõ÷g),( Ω800 IÔM: æl≈ H¨ OGÓ… Iôjõ÷g),( Ω100 Xkgô¡ : GƑL¿ SÉΜ° ± ÷G)ª Qƒ¡,( Ω400 M ˘Iô : L ˘æ ˘≈ H˘ ¨˘ OGÓ… jõ÷g)˘ Iô,( Ω100 M ˘Iô : eg ˘« ˘æ ˘ á ƒfi jõ÷g) ˘Iô ,( Ω50 Tgôaá° : eg« áæ ƒfi Iôjõ÷g), 1830^ FÉK« á, bqº b« SÉ° » ójól, bôdgº ÙDGHÉ° ≥ 99ç31^ ÙΠDÁMÉÑ° ÚDG MÖ£ ,( Ω50 UKGQÓ° : f« ÉÑ∫ äƒá Iôjõ÷g).(

Éægh JÔJ« Ö Ogƒædg… ÙMÖ° ŸG« dgó« äé kgqƒcp : 8 - 9 Sägƒæ° : Qƒcòdg: 1 - Iôjõl, 2 - Éæjqéegƒcg, 3 - 4 G çéf’e: 1 - Iôjõ÷g, 2 - , ìééædg. 10 - 11 Sáæ° : Qƒcòdg: 1 - Iôjõl, 2 - Éæjqéegƒcg, 3 - Éeôdg.∫ G çéf’e: 1 - Éæjqéegƒcg, 2 - Éeôdg,∫ 3 - dƒc« Éæ Iôjõ÷gh Sáæ° : Qƒcòdg: 1 - cqhg ˘É , 2 - jõ÷g ˘ô ˘I , 3 - S’¢ S° ˘dé ˘« ˘æ ˘SÉ .¢ G f’e ˘çé : 1 - dg ˘eô ˘É ,∫ 2 - Éæjqéegƒcg, 3 - Iôjõ÷g. 14 - 15 Sáæ° : Qƒcòdg: 1 - Iôjõ÷g, 2 - Éeôdg,∫ 3 - ÷Gª Qƒ¡. G çéf’e: 1 - Éeôdg,∫ 2 - ìééædg, 3 - ÷Gª Qƒ¡. 16 - 17 Sáæ° cp ˘Qƒ : 1 - dg ˘eô ˘É ,∫ 2 - L ˘jõ ˘Iô , 3 - ÷Gª ˘ ¡ ˘Qƒ . G f’e ˘çé : 1 - dg ˘eô ˘É ,∫ 2 - jõ÷g ˘Iô , 3 - cg˘ egƒ˘ JQɢ æ˘ É. 18 S° ˘æ ˘á a˘ ª˘ É a˘ ƒ:¥ dg˘ cò˘ Qƒ: 1 - jõ÷g ˘Iô , 2 - Éeôdg,∫ 3 - ÷Gª Qƒ¡. G çéf’e: 1 - Iôjõ÷g, 2 - ÷Gª Qƒ¡, 3 - Éæjqéegƒcg. Éægh JÎDG« Ö dg© ΩÉ Ñπdádƒ£ : 1 - Iôjõ÷g, 2 - Éeôdg,∫ 3 - ÉÆJQÉEGƑCGC. OÉB ùdgäébéñ° béwº øe G◊ ΩÉΜ dhódg« Ú Gh S’B° «Újƒ GHÚJOÉ–’ , SÉFÔHÁ° FQ« ù¢ áæ÷ G◊ ΩÉΜ Ghôe¿ dg© ª« π, gº G◊ μº dg© ΩÉ Ñd« Ö ócgh, ΩÉΜMH F’GÓ£ ¥ fiª ó ƑÑYO∫ ûfh° ÄÉC ÜÉJO fihª ó üæeqƒ° . h‘ ΩÉÀŸG, Rh´ ÖFÉF Fôdg« ù¢ HÉC» jhódg¡ » SÉÙGHÖ° OƑÑY Y« ù≈° ŸG« dgó« äé ÚH øjõféødg ÄGÕFÉØDGH.

[ SƑMÉÑ° SHÄÉMÉÑ° Iôjõ÷g Hπ£ ÙŸGHÉ° á≤.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.