Ûàdg{μ° «áπ DÉßG« zá ‘ ÜM{OÉ° ZÖYÓŸG

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ÂÆΠYGCO, ÓN∫ èeéfôh ÜM{OÉ° ZÖYÓŸG òdg… jeó≤ ¬ eõdg« π ÓW∫ üfô° dg ˘Π ˘¬ ÈY YGPGE ˘á dg{ ˘ûñ ° ˘ÉF ˘ô ,{ f ˘à ˘« ˘é ˘á G S’E° ˘à ˘Ø ˘à ˘AÉ ÷Gª ˘ÒGÉ … UÉŸG¢ ûàdéhμ° «áπ DÉßG« á àdg» U䃰 ΠY« É¡ OÓY øe ÷Gª Qƒ¡ ÊÉÆÑΠDG.

ògh√ àf« áé G S’EAÉÀØÀ° : SQÉM¢ eôe:≈ 1 - OÉJR üdg° ªó U442)JƑ° ,( 2 - jõf¬ SGC° ©ó 117).( ÖΠB ÉAO´ : 1 - ÓH∫ T° «ï øjqééædg 319),( 2 - ΠY» ùdg° ©ó … 60),( 3 - ùmø° ôgõe 18).( XÒ¡ ØÁGC: 1 - ΠY» Mª ΩÉ 379),( 2 - fiª ó ÉËW¿ 69),( 3 - ÒGR ÓÑY ΠDG¬ 10).( XÒ¡ ùjgcô° : 1 - ÙMÚ° bo˘ «˘ ≥ 186),( 2 - dh ˘« ˘ó SG° ˘ª ˘YÉ ˘« ˘π 67),( 3 - fiª ˘ó M ˘ª ˘Oƒ 25).( Y’ ˘Ö RÉΜJQG: g« 㺠QƑYÉA 537),( 2 - fiª ó T° ªü ¢ 297),( 3 - GGÔHG« º Uídé° 234).( Sh° ˘§ L ˘æ ˘Éì ØÁGC: 1 - fiª ˘ó L ˘© ˘Ø ˘ô 282),( 2 - MGC ˘ª ˘ó JQR˘ ≥ 250),( 3 - HQ ˘« ˘™ Y ˘£ ˘jé ˘É 33).( Sh° ˘§ L ˘æ ˘ìé ùjgc° ˘ô : 1 - ùm° ˘ø ÙGª ˘ó 314),( 2 - fiª ó M« Qó 67),( 3 - ùmø° T° ©« ƒà 47).( Sh° § ELÉ¡ º: 1 - SÉÑY¢ Yƒ£ … { fhgc« Éμ{ 180),( 2 - Nô°† SEÓ° » 85),( 3 - fiª ó Yƒ£ … 55).( Q SGC¢ áhôm ELÉ¡ º: 1 - fiª Oƒ dg© Π» 297),( 2 - ΩÔCGC e¨ Hô» 93),( 3 - ƒdéjo 25),( 4 - fiª Oƒ éc∂ 5).( AGC π°† ÖY’ TÉFÅ° : 1 - AÓY ÉHÉÑDG 3985),( 2 - ÙMÚ° GGÔHG« º 3588).( AGC π°† Üqóe: 1 - Sƒe≈° ém« è 350),( 2 - Lª É∫ W¬ 45),( 3 - ΩÔCGC SΠ° ªé ¿ 40),( 4 - Yª ô Éjõe¿ 17).( AGC π°† ÖY’ ‘ SƑŸG° º: 1 - ÓH∫ T° «ï øjqééædg 276),( 2 - ùmø° ÙGª ó 100),( 3 - fiª ó M« Qó 46).(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.