E« JÉ≤» : IOGQG bóàdg» ÈCGC øe ¿ bõ“é¡ UÔDGUÉ° äé°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Th° ˘Oó Y ˘Π ˘≈ V{° ˘Iqhô G◊ Qò e ˘ø ä’héfi L ˘¡ ˘äé e ˘à †° ˘IQÔ HG˘ ≤˘ AÉ dg˘ æ˘ QÉ â– dg ˘eô ˘OÉ e ˘É j ˘ë ˘à ˘º JG ˘î ˘PÉ e ˘bƒ ˘∞ Wh ˘æ ˘» L ˘eé ˘™ , j ˘üë ° ˘ø ùdg° ˘MÉ ˘á ΠNGÓDG« á øe YGÓJ« äé Ée ôéj… Éædƒm, jh øeƒd ÁYÉÆŸG æwƒdg« á ŸGÁHƑΠ£ ùéπd° º ÊÉÆÑΠDG, àdgh» ød ƒμj¿ ÁΠYÉA G’ GPG âféc âféc dh« Ió áyéæb ûeácî° M≤ «≤ «á ’ ùñd¢ a« É¡ h’ áhqgƒe, H ¿ … VQÔ° øμá ¿ j≤ ™, ’ S° ªí ΠDG¬ , ød ùjæãà° » KGÓMGC, ’¿ ój ûdgô° àe≈ äóàeg a¡ » ’ üjæ° ∞ ÚH áäa h IÔNGC, HGC ÚH ôw± ΣGPH, πh j© º VÉGQÔ° ÷Gª «™ z.

ÈÀYGH G¿ BGƑŸG{∞ G◊ μ« ªá àdg» Uäqó° ‘ YGÜÉ≤ ÇGÓMGC ûdg° ªé ∫ ŸG SƑDÁØ° , YGÓJH« JÉÉ¡ ‘ ähòh WÉÆŸGH≥ FÉÆÑΠDG« á G iôn’c, J ócƒd Iôe Iójól G¿ IOGQGE bóàdg» ÚH FÉÆÑΠDG« Ú ÈCGC øe ¿ bõ“é¡ UQUÉ° äé° øe Éæg h ÄGQÉWGE ábhôfi øe Σéæg, h NGCAÉ£ ‘ G AGO’C øe déæg∂ HGC FGƑY≥ J≤ £™ bôw ûjhπ° G◊ ácô ‘ OÓÑDG hæ“™ Ugƒàdgπ° ÚH AGÕLGC zøwƒdg.

ÉYOH ádho Fôdg« ù¢ G¤ AÉÙG{¶ á ΠY≈ dg≤ «º ùdgeé° «á àdg» ΩÉB ΠY« É¡ Éæñd¿ Lôjhª á G◊ Uô¢ ΠY« É¡ øe ÓN∫ QGƑM æwh» EÉL™ SÑ° ≥ ¿ ÉÆΠYGC ‘ ÌCGC øe Séæeáñ° YOª Éæ ŸGΠ£ ≥ d≤ «eé ¬ ÚH dg≤ «ÄGOÉ FÉÆÑΠDG« á, øμàdh Vgƒe° «© ¬ ámƒàøe ΠY≈ πc Ée jπ≤ ≥ ÉH∫ FÉÆÑΠDG« Ú ûjhπμ° ùlgƒg¢ FGO ˘ª ˘á d ˘¡ ˘º , f’c ˘¬ e ˘ø N ˘Ó ∫ g ˘ò √ ÜŸG° ˘MQÉ ˘á dg˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á f˘ Sƒdù° ¢ æÿ˘ Nɢ äé SΠ° «ª á ÔOE… a« É¡ äéhéîàf’g ædg« HÉ« á ŸGÁΠÑ≤ àdg» Sôéà° … H© ó Sáæ° , a ˘Ó ùf° ˘à ˘© ˘é ˘π JGÕŸG ˘ägó ùfh° ˘à ˘ë †° ˘ô e˘ Ø˘ ägoô J˘ Zó˘ Æó ÛŸG° ˘YÉ ˘ô Jh˘ bƒ˘ ß G◊ ÙSÉ° °« äé øe ΠLGC áæøm øe G U’CÄGƑ° ΠJO ≈≤ ‘ UJOÉÆ° ≥ GÎB’G´ z.

ƒfh√ ádho Fôdg« ù¢ ÉÃ{ ÆΠYGC¬ ΩOÉN G◊ Úeô ûdgzúøjô° , ûekgò° G¤ Gf ˘¬ {j ˘ë ª˘ ˘π ‘ W «˘q ˘JÉ ˘¬ YO ˘Iƒ U° ˘BOÉ ˘á G¤ b ˘« ˘ΩÉ G◊ QGƑ dg ˘Wƒ ˘æ ˘» ÚH FÉÆÑΠDG« Ú àd© õjõ Jómh¡ º Sôjh° «ï Jæeé°† ¡º Mhª ájé ùàμÿgäéñ° àdg» â≤≤– ‘ e ô“DGFÉ£ ∞ òdg… OÉYGC ŸG« É㥠æwƒdg» òdg… BGC ôq a« ¬ Éæñd¿ kgómgh H VQÉC° ¬ Th° ©Ñ ¬ eh Sƒdù° JÉ°¬ z.

héæjh∫ ÁKOÉM N∞£ FÉÆÑΠDG« Ú ‘ ÖΠM ÈÀYÉA G¿ ÄGQÉÑY{ G ÁFGO’E ûdghöé° ’ ØΜJ» Égómh Uƒd∞° Ée ümπ° e™ ÉÆFGƑNGE dg© øjófé øe IQÉJR G Y’C ˘à ˘ÜÉ ŸG≤ ˘Só °˘ á, fi« ˘« ˘É , dg˘ Yƒ˘ » dg˘ μ˘ ÒÑ ùm’gh° ˘SÉ ¢ H˘ ÙŸÉ° ˘ dhƒd˘ «˘ á dg˘ à˘ » ÜJGÂØ° H¡ ªé OHOQ ØDG© π àdg» Uäqó° øy dg≤ «ÄGOÉ Mhôdg« á ùdgh° «SÉ °« á Yh ˘É ˘F ˘äó ˘ ıg£ ˘Úaƒ˘ , e ˘É ˘ ùagc° ˘í˘ ‘ ÉÛG∫ EGC ˘É˘ Ω e ˘Mhô ˘á SGH° ˘© ˘á e ˘ø ÜJ’GÄ’É° e™ LÄÉ¡ HÔY« á h ΠBGE« ª« á, f πeéc ¿ LÎJº BÓWG ùdìgô° g A’ƑD ‘ ÙDGÄÉYÉ° DGΠ≤ «áπ ŸGZÁΠÑ≤ .

øyh DGÄGQGÔ≤ àdg» Uäqó° øy ho∫ ΠN« é« á T° ≤« á≤, ócgc ádho Fôdg« ù¢ G¿ ŸG{© ÄÉ÷É ùeà° ªiô ΠY≈ Πàfl∞ ùÿgäéjƒà° , Gh¿ ŸG© £« äé ÛJÒ° G¤ ØΠN« äé æegc« á - dh« ùâ° S° «SÉ °« á - AGQH ÄGAGÔL’G ziòîàÿg. Ébh:∫ { ‘ j≤ «æ » G¿ dg© IOƑ øy òg√ DGÄGQGÔ≤ ød àj ÔNÉC, Gh¿ dg© äébó FÉÆÑΠDG« á - ΠŸG« é« á ÀŸG« áæ Iqòéàÿgh, Sƒμà° ¿ SÑÑ° Πd© IOƑ. dòc∂ ÄGAGÔL’G àdg» Sà° ©à ªégó G◊ áeƒμ e™ ájgóh Sƒe° º U’G° £« ɱ ÓN∫ ΩÉJGC Sà° £ª øä G T’CAÉ≤° dg© Üô òdg… Éc¿ Éæñd¿ Sh° «Ñ ≈≤ æwh¡ º ÊÉÃDG ûj° ©hô ¿ a« ¬ FGC¡ º ÚH ΠGGC¡ º h FÉÑMGC¡ º, fƒdoéñj¡ º áñfi UÓNEGH° h ùmoø° zájéyq.

øeh Kº SGÀ° ©Vô ¢ ùπ›¢ AGQRƑDG G ÇGÓM’C G æe’c« á G IÒN’C Éeh èàf ÆYÉ¡ øe ÙNÔFÉ° DGC« ªá ‘ G ÌGHQ’C SAGƑ° d© ùújôμ° øe ÷G« û¢ ÊÉÆÑΠDG HGC øe WGƑŸG ˘Úæ Sh° ˘≤ ˘ƒ • L ˘Mô ˘≈ VGE° ˘aé ˘á G¤ ùÿg° ˘FÉ ˘ô dg˘ MÓ˘ ≤˘ á H˘ ŸÉª ˘à ˘Π ˘μ ˘äé dg© áeé Uéÿghá° , h ócgc ÙΠÛG¢ ΠY≈ QHO{ ÷G« û¢ ÊÉÆÑΠDG ‘ ßØM G øe’c ùdghπ° º G ΠG’C» S’ghà° QGÔ≤ ΠYH≈ YOº ÄGAGÔL’G àdg» Égòîàj ΠY≈ Gòg üdg° ©« ó ΠY≈ πeéc ùeámé° øwƒdg, Jh ÚEÉC πc G féμe’e« äé áeródg d¬ Πd≤ «ΩÉ Ã¡ ªà ¬ æwƒdg« á àdg» f© Égèà øe UÖΠ° egõàdg¬ ëhª ájé øwƒdg WGƑŸGH˘ Úæ Y˘ Π˘ ≈ NG˘ à˘ Ó± fg˘ à˘ ª˘ JGAɢ ¡˘ º Jh˘ Lƒ˘ ¡˘ Jɢ ¡˘ º GQÉÑÀYÉHº G◊ VÉØ° EÉ÷G™ d¬ , UÉNÁ° ‘ æeá≤£ ûdg° ªé ∫ àdg» Ée âπîh eƒj ‘ óaq ÷G« û¢ DÉHÄÉBÉ£ ûñdgájô° àdghë°† «zäé .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.