Eπà≤ 3 féæñd« äé ìôlh 11 øjôngb QÉÉØFÉH IƑÑY ÜÔZ H¨ OGÓ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

IOGC ÒÉØJ IƑÑY SÉFÁØ° ‘ H¨ OGÓ ùegc,¢ G¤ eπà≤ ÁKÓK féæñd« äé øe Qghõdg UGHÁHÉ° 11 øjôngb H« æ¡ º ùfaé° ÉLQH∫ ÚJBG øe SÉJQƑ° , iód Qhôe ÁΠAÉM ΠY≈ dgjô£ ≥ ùdgjô° ™ HÔZ» áæjóe Oéeôdg… ÜÔZ H¨ OGÓ.

äôcph Táwô° Oéeôdg… G¿ G{◊ áπaé âféc Jπ≤ ƒëf 40 KGÔFGR féæñd« T° «© « H« æ¡ º ùfaé° ÉØWGH∫ óbh J© Vôâ° Πdωƒé¡ iód LƑJÉ¡¡ ƒëf dg© äéñà ûdg° «© «á ‘ dg© Gôz¥ . h TGCQÉ° ÓMG Qghõdg FÉÆÑΠDG« Ú ÙMÚ° ΠY» e¶ ΩƑΠ, G¤ FGC ¬ Éc{¿ ‘ ÁΠAÉM V° ªø Mª áπ ùdg° «Ió ádƒÿg IQÉJÕΠD, e™ M ˘ª ˘Π ˘á T° ˘ª ù¢ dg† ° ˘ë ˘≈ dg ˘à ˘» J˘ ©˘ Vôâ° M˘ aé˘ Π˘ à˘ ¡˘ É d˘ SÓ° ˘à ˘¡ ˘Gó z±. bh˘ É:∫ S{° ˘ª ˘© ˘æ ˘É U° ˘äƒ fg˘ Ø˘ é˘ QÉ c˘ ÒÑ L˘ Gó bhh˘ Ø˘ æ˘ É h SGC° ˘© ˘Ø ˘æ ˘É MÔ÷G˘ ,≈ fh˘ ≤˘ Π¡ º ÷G« û¢ dg© bgô» G¤ ùÿgûà° Ø°,≈ Σéægh T° ¡« ÉJÓ¿ gª É: Öæjr SG° ªYÉ «π Öæjrh Mª IOÉ, Gh’ ¿ Uhπ° ÈN Iéah Tüî° ¢ ådék Oóyh MÔ÷G≈ z8.

h‘ OHOQ ØDG© π, Sgôμæà° ÖFÉF FQ« ù¢ ÙΠÛG¢ G S’EEÓ° » ûdg° «© » G Y’C ˘Π ˘≈ ûdg° ˘« ˘ï Y ˘Ñ ˘ó G ÒE’C b ˘Ñ ˘Ó ¿ ‘ H ˘« ˘É ¿, dg{ ˘à ˘Ø ˘Òé GQ’G ˘HÉ ˘» dg ˘ò … SGÀ° ó¡± Qghõdg FÉÆÑΠDG« Ú ‘ dg© Gô,¥ òdgh… ùjμà° ªπ ááôl ÀNGÉ£ ± dg ˘Qghõ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú Y ˘Π ˘≈ G◊ Ohó dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á ` cîdg˘ «˘ zá, VGH° ˘© ˘É g{˘ jò˘ ø dg ˘© ˘ ˘ª˘ ˘ÚΠ ˘ ‘ N ˘fé ˘á dg ˘Ø ˘à ˘æ ˘á dg ˘à ˘» J ˘î Ωó˘ ÛŸG° ˘JQÉ ˘™ üdg° ˘¡ ˘« ˘fƒ ˘« ˘á Gh S’EÀ° ©ª zájqé.

Qhóh,√ SGC ∞° ÀØŸG» ÷G© ôø… ŸGª RÉÀ ûdg° «ï MGCª ó ÓÑB¿ ‘ H« É¿ , S’{ûà° OÉ¡° ìôlh ÁΠK øe QGHR dg© äéñà ŸGSÓ≤ á° ‘ VQGC¢ øjóagôdg øe ÓN∫ Vh° ™ IƑÑY SÉFÁØ° d¡ º ‘ VMGƑ° » dg© UÉ° ªá dg© bgô« á H¨ OGÓ AÉÆKGC gqhôeº HZÉ¡ . ÉYOH G◊ áeƒμ FÉÆÑΠDG« á G¤ ¿ ëàj{ª π ùe° dhƒd« JÉÉ¡ c ˘aé ˘á ‘ e ˘à ˘HÉ ˘© ˘á g ˘Gò G◊ ÇOÉ G d’c ˘« ˘º eh ˘É S° ˘Ñ ˘≤ ˘¬ e˘ ø M˘ ÇOÉ NG˘ à˘ £˘ ɱ ÛDGÜÉÑ° FÉÆÑΠDG« Ú dg© øjófé øy jôw≥ G◊ Ohó cîdg« á ` ùdgzájqƒ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.