ÜÔM

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Qh IGC ÖFÉÆDG HSÔ£ ¢ ÜÔM, ‘ H« É¿ , ¿ G{ ÀN’EÉ£ ± b† °« á NIÒ£ GÓL øμáh ¿ J OƑD … G¤ ófg’ ´ áæàa Ñgòe« á ’ –ª ó YZÉGÉÑ≤ . Lƒjh¬ ¤ πc dg≤ «ÄGOÉ FÉÆÑΠDG« á, EÉÑDÉ£ ÉGÉJG DÉH{© ªπ ΠY≈ VÑ° § G… OHOQ a© π ájõfgôz h AÓJGE dg†≤ °« á àg’gª ΩÉ ÒÑΜDG ëh« å ómƒàj ÷GOƑ¡ , πc ÷GOƑ¡ ôjôëàd ıgúaƒ£ h JOÉYGE¡ º SÚŸÉ° G¤ jhp¡ º, ’ S° «ª É h ¿ Gòg dg© ªπ ûjπμ° AGÓÀYG UÉNQÉ° ΠY≈ πc FÉÆÑΠDG« Ú ΠYH≈ Éæñd¿ , cª É ûjπμ° ÉBÓWGE áæàød HGC e Iôegƒd ‘ Éæñd¿ hπjƒ– ¬ G¤ SÁMÉ° äéygõæπd ÑGÒŸG« á DGHØFÉ£ «á ’ ùjøà° «ó æeé¡ ZÓMGC.

Wh ˘ÖDÉ ùdg° ˘Π ˘£ ˘äé dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á H{ ˘dé ˘© ˘ª ˘π S° ˘jô ˘© ˘É Y˘ Π˘ ≈ jô–˘ ô ıg£ ˘Úaƒ , AGÔLGH ÜJ’GÄ’É° áeródg e™ πc GÔW’G± ŸG IÔKƑD, ünuƒ° É° H© ó ¿ ØΠYGC FQ« ù¢ G◊ áeƒμ ójó– bƒe™ ıgúaƒ£ Ée j© æ» e© áaô ájƒg ÚØWÉŸG, μd» üjqé° G¤ êgôa’g øy ıgúaƒ£ ùdéháyô° ŸGZÁHƑΠ£ . h ócgc ¿ dg{†≤ °« á J© æ» πc FÉÆÑΠDG« Ú G¤ … áäa ΩGC ÁØFÉW àfgª Gƒ, h ¿ G… AGÓÀYG ΠY≈ g A’ƑD AGÓÀYG ΠY≈ πc FÉÆÑΠDG« Ú. ÉÆÑLGƑA Lª «© É, ÖÆOE áæàødg h LGEVÉ¡ ¢ ä’héfi JGEÉ≤ ´ Éæñd¿ a« É¡, dgh© ªπ ΠY≈ –« «ó Éæñd¿ øy Gòg ƒædg´ øe üdgzäéygô° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.