Ójéa

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

VHGC° ˘í Y† ° ˘ƒ ΜŸG ˘Öà ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ » ‘ J{˘ «˘ QÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ TGQÓ° ójéa, ‘ åjóm G¤ ŸG{ Sƒdù° á° FÉÆÑΠDG« á d SQÓEÉ° z∫, G¿ àdg« QÉ Éeóæy jödé£ G◊ áeƒμ H© Ωó ædg … ùøædéh,¢ agò¡ ’{ j© æ» eàñdé£ É¡ πnóàdéh ‘ G áer’c DGFÉ≤ ªá ‘ SÉJQƑ° πh jñdé£ É¡ H© Ωó ædg … ùøædéh¢ øy èféàf òg√ G ER’C ˘zá , e ˘© ˘kgèà ¿ dg{ ˘âbƒ J ˘ NÉC ˘ô S’E° ˘≤ ˘É • G◊ μ ˘eƒ ˘á , PGE c ˘É ¿j ˘Öé SGE° ˘≤ ˘WÉ ˘¡ ˘É e ˘æ ˘ò dg ˘Ñ ˘jgó ˘á f’c ˘¡ ˘É dh ˘äó N ˘aó ˘ ΠDÑ£ «© zá.

h TGCQÉ° G¤ G¿ ÊGÔNGE ƒdƒÿg… ùhóæ° ádéøc j© æ» FGC ¬ ⁄{ j Èq dh« ù¢ fgóe , ØÆJ« kgò DÖΠ£ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … DGOÉ¡ ± ¤ G AÉËJ’E Πdª àéª ™ hódg‹ H FÉC¬ ùeà° ó¡± øe Lª ÄÉYÉ GQGE ˘HÉ ˘« ˘á b ˘É ∫ FGE ˘¡ ˘É J ˘æ ˘£ ˘Π ˘≥ e ˘ø T° ˘ª ˘É ∫ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ z, e˘ ùà° ˘FÉ ˘ c{ ˘« ˘∞ μá ˘ø øÿ Q IGC N’G ˘à ˘Ó ± ‘ dg ˘à ˘© ˘Ée ˘π ÚH Úaƒbƒÿg G S’EEÓ° «Ú Gh øjôn’b ¿ Ñj≈≤ jód¬ T° ©Qƒ HGC ZQ ˘Ñ ˘á ‘ ΩGÎMG dg ˘≤ ˘iƒ dg ˘© ù° ˘μ ˘jô ˘á dg ˘à ˘» j˘ à˘ º dg˘ à˘ ©˘ eé˘ π e© É¡? eh™ dp∂ üjô° g A’ƑD SÉÆDG¢ bh« JGOÉ¡ º ùdg° «SÉ °« á ΠY≈ àdgª ù∂° ŸÉH Sƒdù° á° dg© ùájôμ° ŸGH Sƒdù° äé° G æe’c« á Éaódgh´ ÆYÉ¡ JƑYOHÉ¡ G¤ G ÙE’EΣÉ° VƑDÉH° ™ G æe’c» ‘ ÓΠÑDG Yª eƒ zék. h ócgc Éæfg{ ’ æñàf≈ Ée ümπ° ‘ ûdg° ªé ,∫ ɉ fƒ≤ ∫ FGE¬ ⁄ øμj Öéj ¿ üjπ° G¤ Gòg ùÿgiƒà° øμdh héëf∫ ¿ fô≤ SGCSÉ° °¬ z.

h ÜÔYGC øy ÀYGOÉ≤ √ ¿ Iƒyódg G¤ G◊ QGƑ Uôa{á° ΩÉEGC ÜÕM{ ΠDG¬ z àπd CÉC« ó kgoó› FGC ¬ eƒñ≤ ∫ cô£ ± S° «SÉ °» d ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ , h FGC ˘¬ M ˘Üõ d ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ hp GGC ˘Gó ± d ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á dh˘ «ù â° fgôjge« á HGC ÒZ fgôjge« zá, e© kgèà ¿ ÚE’G dg© ΩÉ d` ÜÕM{ ΠDG¬ z ùdg° «ó ùmø° üfπdgô° ¬ T{jô° ∂ ‘ Ée üëjπ° , aƒ¡ jƒ≤ ∫ FGE ¬ UÖMÉ° G◊ áeƒμ hh‹ Égôegc ƒgh øe j© £« É¡ LƑJ« äé¡. KGPGE, ƒg UÖMÉ° 51% ΠY≈ G πb’c ÉH S’C° ¡º ‘ G áer’c áæggôdg, aƒ¡ øe ôjój ÓΠÑDG Éch¿ Tμjô° h ÌCGC øe Tjô° ∂ ‘ ÁΠMÔŸG ÙDGHÉ° zá≤.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.