Ù÷gô°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

πeg Yƒ°† áπàμdg ÖFÉÆDG S° ªò ù÷gô° ‘ åjóm G¤ ÁYGPGE U{䃰 Éæñd¿ ` G◊ ájô záegôμdgh, ‘ G¿ J{iƒ£ dg ˘Ø ˘à ˘æ ˘á ‘ T° ˘μ ˘π FGO ˘º ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿z , e ˘© ˘GÈÀ G¿ WGE ˘Ó ¥ ƒdƒÿg… ób{ ƒμj¿ ƒg Ÿgzáeó≤ . Ñfh¬ ΠY≈ G¿ Ée{ ûjπμ° N ˘£ ˘ô FEG ˘ó ’´ dg ˘Ø ˘à ˘æ ˘á g˘ ƒ jô–∂ S° ˘MÉ ˘á dg˘ ≤˘ à˘ É∫ ÚH H˘ ÜÉ áféñàdg πñlh ùfizø° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.