G◊ jƒ∂ ßøëàj

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

e ˘ø L ˘¡ ˘á K ˘fé ˘« ˘á , ùj° ˘Π ˘º f ˘≤ ˘« Ö üdg° ˘ë ˘aé ˘á fiª ˘ó dg˘ Ñ˘ ©˘ Π˘ Ñ˘ μ˘ » üh° ˘Ø ˘à ˘¬ FQ ˘« ù¢ æ÷ ˘á hó÷g∫ dg ˘æ ˘≤ ˘HÉ ˘» e˘ ø üdg° ˘ë ˘É ‘ j˘ Sƒ° ˘∞ G◊ jƒ∂ Üéàc ßø– ßømh M≥ DÉH£ ©ø ‘ Vƒeƒ° ´ hó÷g∫ G Héîàf’e» ædáhé≤ øjqôùg, òdg… ÚÑJ d¬ ¿ SG° ª¬ ûeüƒ£° æe¬ a« ªé TGÀ° ªπ ΠY≈ SGC° ªAÉ Uaéë° «Ú üdéháø° JGPÉ¡ . AÉLH ‘ Üéàμdg:

{ ƑLQGC ¿ ùàj° ™ UQÓ° S° ©ΜJOÉ º dgò¡ Üéàμdg, òdg… ÄOQGC SQGEDÉ° ¬ DGE« μº AGÓH’E Ø–¶ » ùjhé° «Π ¬ ƒm∫ hó÷g∫ ÆDGHÉ≤ » òdg… àjº hgóàdg∫ H¬ ΠY≈ SGCSÉ° ¢ ¿ Üéîàfg fáhé≤ øjqôùg ŸG≤ ˘Qô ‘ 29 JGC ˘QÉ QÉ÷G… S° ˘« ˘é ˘iô Y ˘Π ˘≈ SGC° ˘SÉ °˘ ¬, a˘ ¡˘ ƒ ÒZ ‡¡ ˘Qƒ H ˘î ˘É ,” ûjh° ˘à ˘ª ˘π Y ˘Π ˘≈ SGC° ˘ª ˘AÉ er ˘AÓ SQÉÁ° ˘ƒ ¿ e˘ ¡˘ ª˘ á ôjóÿg{ ÙŸG° hƒd z∫ ‘ H© ¢† ŸGÄÉYƑÑ£ , øeh H« æ¡ º øe ƒg e ˘Tô ° ˘í h’ j ˘Gõ ∫ SG° ˘ª ˘¬ j ˘¶ ˘¡ ˘ô üh° ˘Ø ˘à ˘¬ jóÿg ˘ô ÙŸG° ˘ hƒd∫ Y ˘Π ˘≈ ŸGÁYƑÑ£ àdg» ëàjª π ùe° dhƒd« àé¡ Zôdéhº øe Tôjë° ¬ ƒñbh∫ J ˘Tô ° ˘« ˘ë ˘¬ , ‘ N ˘ô ¥ U° ˘jô ˘í eh ˘à ˘ª ˘OÉ ùeh° ˘à ˘ª ˘ô æÿ˘ £˘ ƒ¥ IOÉŸG SÉÀDG° ©á ûyiô° øe ædg¶ ΩÉ ΠNGÓDG» ædáhé≤ øjqôùg, Jh¨ «Ö Y ˘æ ˘¬ SGC° ˘ª ˘AÉ U° ˘ë ˘aé ˘« Ú NGB˘ jô˘ ø d˘ ¡˘ º dg˘ Vƒ° ˘™ JGP˘ ¬, eh˘ ø L˘ ª˘ Π˘ á G S’C° ªAÉ ûÿgáhƒ£° æy¬ SG° º YGÓDG» Sƒj∞° G◊ jƒ,∂ ΠYª æfgc» ’ ΠÀEGC∂ ezáyƒñ£ .

ànhº ùàhé° «π XÉØÀMG¬ ëh≤ ¬ ‘ dg£ ©ø Lgôeh© á ÷GÄÉ¡ üàıgá° GPGE ÂYO G◊ ÁLÉ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.