SEÉ° » ÷Gª «π àπj≤ » HQÉAHGC∫ Sgóπch¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

QGR ùæe≥° áæéπdg ájõcôÿg ‘ ÜÕM zöféàμdg{ ÖFÉÆDG SEÉ° » ÷Gª «π ΠY≈ Q SGC¢ óah V° º FQ« ù¢ dg¡ «áä G HGÎZ’E« á SÊÒ° ƑHGC ΠMÁ≤ ùæeh≥° dg¡ «áä G HGÎZ’E« á ‘ SGCDGΰ «É êqƒl OGÓM FQH« ù¢ ùb° ˘º S° ˘« ˘Êó dg ˘μ ˘à ˘FÉ ˘Ñ ˘» H ˘« Î e ˘HQÉ ¿ h YGC† ° ˘AÉ dg ˘¡ ˘« ˘Ä ˘á G JQGO’E˘ á, FQ« ù¢ áeƒμm áj’h f« ƒ Sçhé° õπjh QÉH… HQÉAHGC.∫

Jh˘ î˘ Π˘ âπ G L’E˘ à˘ ª˘ É´ e˘ æ˘ ûbé° ˘á G VH’C° ˘É ´ dgh˘ à˘ £˘ ägqƒ ùdg° ˘« SÉ° «á ‘ Éæñd¿ æehá≤£ ûdgô° ¥ G SH’C° §, Thôμ° ÷Gª «π áeƒμm f« ƒ Sçhé° õπjh ΠY≈ ÀMG{FÉ°† É¡ DÉ÷G« á FÉÆÑΠDG« zá.

Kº àdg≈≤ óaƒdgh AGÔŸG≥ ÖFÉF FQ« ù¢ Táwô° f« ƒ Sçhé° õπjh f« ∂ SGÓΠC,¢ Éch¿ ΠDGAÉ≤ Uôaá° åëñπd ‘ SΠÑ° àdg© hé¿ ÚH ûdgáwô° G S’CDGΰ «á iƒbh G øe’c FÉÆÑΠDG« á àd© õjõ äéféμege G øe’c ÊÉÆÑΠDG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.