Àb« π H TÉEÉΜ° ∫ Oôa‘… S° óq Tƒñdgájô°

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

πàb ΠJG» RƑL± f© ªé ¿ ÔKGE TGEÉΜ° ∫ Oôa… bh™ ΠNGO πfi U’EÌÓ° ÄÉLGQÓDG ‘ æeá≤£ Iójó÷g `` S`° óq Tƒñdgájô° ΜΠÁ¬ TGCUÉΰ ¢ øe ∫ f© ªé ¿, cª É UGC° «Ö Tüî° É°¿ øe ∫ f© ªé ¿ ådékh j© ªπ jód¡ º ìhôéh AGÔL ÓWGE¥ QÉF ΠY« ¡º , fgƒπ≤ ΠY≈ ÉGÔKGC G¤ ùeûà° Ø°« äé æÿgá≤£ .

ch˘ É¿ Üf. ˘© ˘ª ˘á , S.° ˘ª ˘© ˘É ¿ üÿgh° ˘ô … ΩW. ˘æ ˘£ ˘hé … h´ Qƒ‰. ùj° ˘à ˘≤ ˘ƒπ ¿ S° «IQÉ L« Ö ófgôz{ Tchò° »z , ób GƑΠLÔJ æeé¡ GƑΠNOH G¤ πfi ∫ f© ªé ¿ ümhπ° ÓN± e© ¡º ΠY≈ ØΠN« á UGEÌÓ° ÁLGQO J© Oƒ dæ£ hé£,… üëaπ° J© ΣQÉ ÉH ój’c … agójh™ , Kº ΠWGC≥ f© ª¬ QÉÆDG ‘ ÉOEG√ UGCÜÉË° ΠÙG, a UÉCÜÉ° ΠJG» RƑL± f© ªé ¿ ìhôéh NIÔ£ fπ≤ ΠY≈ ÉGÔKGC G¤ ùeûà° Ø°≈ QÉE Sƒj∞° ‘ Iqhódg Éeh åñd ¿ QÉA¥ G◊ «IÉ . cª É UGC° «Ö T° ≤« ≤¬ QÉFÔH f© ªé ¿ ìhôéh dgh© πeé ùdgqƒ° … ÊƑW f© ªá UÔHUÉ° á° ‘ ΠLQ¬ fó≤ ΠY≈ ÉGÔKG G¤ ùeûà° Ø°≈ G ZRQ’C.

hμ“˘âæ Y ˘æ ˘UÉ ° ˘ô e ˘ø Héfl ˘ägô ÷G« û¢ ‘ ÏŸG e ˘ø J ˘bƒ ˘« ˘∞ f˘ ©˘ ª˘ á æwhhé£ ,… Jh© ªπ ΠY≈ Móeá≤ Qƒ‰ Sh° ª© É¿ .

dh ˘« ˘ b ˘£ ˘™ Y ˘Oó e ˘ø ûdg° ˘Ñ ˘ÜÉ W ˘jô ˘≥ S° ˘ø dg ˘Ø ˘« ˘π `` üdg`° ˘dé ˘eƒ ˘» H˘ É W’C˘ ô ŸGWÉ£ «á ûÿgà° ©áπ LÉÉÀMG ΠY≈ eπà≤ f© ªé ¿

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.