ØN¢† bƒj© äé ædgª ƒ üdg° «æ » ¤ 28^ %

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ØN¢† æñdg∂ hódg‹ ùecg¢ bƒj© Jɬ æπdª ƒ üàb’goé° … ‘ üdgú° Gòg dg© ΩÉ EG ¤ 28^ ÁÄŸÉH øe 48^ ÁÄŸÉH, åmh ÊÉK ÈCCG üàbgoé° ‘ dg© É⁄ ΠY≈ ày’gª OÉ ΠY≈ S° «SÉ á° dée« á ÌCCG J« ÙGÒ° Yójº S’GÀ° ΣÓ¡ óh’ øe cîdg« õ ΠY≈ S’gãà° ªQÉ G◊ eƒμ» àd© õjõ ûædgé° • üàb’goé° .…

h‘ ÇÓMCG JËƑ≤ üf∞° Sƒæ° … üàb’ägoé° ho∫ æeá≤£ Tô° ¥ SG° «É ÙGH« § DGOÉ¡ ,… Éb∫ æñdg∂ hódg‹ G¿ DƑWÉÑÀDG ‘ üdgú° S° «aó ™ ædgª ƒ ‘ üàb’gägoé° ÜDGIÓYÉ° ‘ Tô° ¥ SG° «É Gòg dg© ΩÉ EG¤ LGÎDG™ EG¤ FOCG≈ ùejéjƒà° ¬ ‘ ÚEÉY, æμd¬ QÒM øe fg¬ GPEG BÉØJª â áerg ƒjo¿ ÉHHQHG Éa¿ dp∂ ób ëπj≥ VGQÔ° ÈCCG.

RÎJHQ)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.