Ée:‹ ÜFGCQÉ° óféb F’GHÓ≤ «Ú j© «fƒæ ¬ FQ{« ù° Πdª áπmô àf’gdé≤ «zá

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

ÚY ÜFGQÉ° HOÉEG Sƒzƒfé° òdg… OÉB FGÜÓ≤ 22 QGPG SQÉE)(¢ ÌÉWGH f ˘¶ ˘ΩÉ dg ˘Fô ˘« ù¢ eg ˘HOÉ J ˘eƒ ˘ÊÉ J ˘Qƒ ,… d ˘« ˘π dg ˘ã ˘KÓ ˘AÉ ` HQ’G ˘© ˘AÉ , S° ˘fé ˘Zƒ ˘ƒ FQ{« ùé° Πdª áπmô àf’gdé≤ «zá óh’ øe Gófƒμfƒjo QHGÔJ.…

Qôbh YGAÉ°† ùæj° «≤ «á ÆŸG¶ ªäé æwƒdg« á ‘ Ée‹ Uéæe)iô° FÓDÜÓ≤ ( àûgª ©ƒ ¿ ‘ e ô“‘ ƒcéeéh J{© «Ú ÏHÉΜDG HOÉEG Sƒzƒfé° FQ« ùé° Πdª áπmô àf’gdé≤ «zá . Vhghí° ÑDG« É¿ G¿ e{¡ ªà ¬ dh’g« á àjª πã ‘ SG{À° ©IOÉ Iómh VGQ’G° » æwƒdg« á e™ ÷G« û¢ ûdgh° ©Ö DÉŸG« Ú GÓΠÑDGH¿ üdgjó° á≤ ÁÑÙG ÙΠDΩÓ° . ÏHÉΜDG Sƒzƒfé° S° «Πμ ∞ M’É≤ æàh¶ «º äéhéîàfg TÁAÉØ° ÄGP üebgó° «á e™ IQGOG Iójéfi ÒZH Iréëæe.{ ) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.