YG Ó````f``` ` É˘ä ˘ SQ° ```ª` ``` «`````` ` ᢢ

Al-Mustaqbal - - Féxh∞ Yägqé≤ Eüƒπ£ Ñπd« ™ -

ÓYG¿ J ˘© ˘Π ˘ø H ˘Π ˘jó ˘á jó÷g ˘Ió gh ˘gô ˘jô ˘É dghú£≤ Πdhª Iô féãdg« á øy ÀLÉMÉ¡ ûdagô° H« ∂ ÜGB πhho ÚHÉC YÉHQ» dg ˘aó ˘™ HG ˘« ¢† dg ˘Π ˘ƒ ¿ U° ˘æ ˘™ j˘ Hɢ ÊÉ^ ÓWÓD´ ΠY≈ ÎAO ûdghô° • Lgôe© á ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ájóπñdg V° ªø Ωghódg Sôdg° ª» .

NGB ˘ô e ˘¡ ˘Π ˘á d˘ à˘ ≤˘ Ëó dg˘ ©˘ Vhô¢ j˘ Ωƒ TDÉ° «¬ ‘ ›ª ™ JQƑÑDG« ª« Π« ƒ

÷Gª ˘©˘ ˘á˘ dg ˘bgƒ˘ ˘™˘ ‘ 86/ 2012/ e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á dg ˘ùμ ° ˘Π ˘« ∂ d ˘Π ˘Ñ ˘« ˘™ hg

d¨ ájé ùdgáyé° G◊ ájoé ûyiô° . d ˘jó ˘é ˘QÉ 50 2Ω e ˘bƒ ˘∞ â–

ôéj… a¢† dg© Vhô¢ Ωƒj ùdgâñ° VQ’G¢ d ˘Π˘ ˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘˘ ˘ ˘ô˘ ˘G˘ L˘ ˘©˘ ˘˘ ˘ ˘á˘ ˘:˘ ˘

dg ˘bgƒ ˘™ ‘ 96/ 2012/ ùdgáyé° 00212003/

G◊ ájoé ûyiô° ‘ õcôe ájóπñdg. ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Iójó÷g ‘ 165/ 2012/ ÓYG¿ Tá≤° 120 ΩΩ. . HÉW≥ ,13 2

FQ« ù¢ ájóπh Iójó÷g Éjôgôgh e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` f ˘Ωƒ , U° ˘dé ˘ƒ ¿, e ˘£ ˘Ñ ˘ï , M ˘ª ˘ΩÉ , dghú£≤ ÑDGÉ≤ ´ hq± Sôhƒ° ùcƒdho¢ 490 ΩΩ. . SGÔJ¢ eπ£ ΠY≈ ôëñdg πñ÷gh, ÒHHQ YQ« ó… W ˘Π˘ ˘âñ˘ d ˘«˘ ˘æ˘ ˘É˘ MG ˘ª˘ ˘ó˘ G◊ ªü ° ˘»˘ HÉW≥ ,12 e ˘™ jo ˘μ ˘Qƒ , üe° ˘© ˘ó bƒe,∞ QÉE dg« SÉ¢ ΠN∞ áæμk ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````H˘cƒ˘dé˘à˘¡ ˘É Y ˘ø fiª ˘Oƒ Y ˘Π ˘» ÒN ΠNGO» , 4 Ωƒf, Uéfƒdé° ¿, SIÔØ° , G◊ ƒπ ájéæh ÷Gª É∫ dg ˘jó˘ ˘ø˘ KQƑŸ ˘¬˘ fiª ˘ó˘ MG ˘ª˘ ˘ó˘ ÒN 2 L˘ Π˘ Sƒ,¢ e˘ £˘ ïñ, 5 Mª äéeé, ÜJÓDÉ° :∫ dg ˘jó ˘ø S° ˘æ ˘ägó Π“˘« ∂ H ˘ó ∫ V° ˘FÉ ˘™ Z ˘aô˘ ˘á˘ N ˘É˘ eo ˘á˘ , Z ˘aô˘ ˘á˘ e ˘fƒ˘ ˘á˘ , 76034303/ d ˘Π ˘© ˘≤ ˘ÄGQÉ bq˘ º 423 897h 899h Éøbƒe¿ , Täéaô° eáπ£ ΠY≈ ôëñdg ``231590` 03/ 980h e ˘ø e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á S° ˘© ˘fó ˘jé ˘π Ñ÷GH ˘π˘ , W ˘É˘ b ˘á˘ T° ˘ª˘ ù° ˘«˘ ˘á˘ . e ˘É˘ Q dg© ájqé≤ . dg ˘« ˘SÉ ¢ N˘ Π˘ ∞ K˘ μ˘ æ˘ á G◊ Π˘ ƒ H˘ æ˘ jé˘ á d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 ÷Gª ˘É˘ ∫˘ : 76034303/ `` eƒj 23159003/

G

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘ÖΠ L ˘êqƒ dg ˘« ˘SÉ ¢ Y ˘OGƑ S° ˘æ ˘ó Π“« ∂ óh∫ VFÉ° ™ DÉH© QÉ≤ 750// dgù≤ °º 11// áyqõe H« â ûdg° ©QÉ .

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N˘ Ó∫ 15 eƒj

ÓYG¿ BFÉ°† » U° ˘É˘ QO Y ˘ø˘ μfi ˘ª˘ ˘á˘ ÖL L ˘Úæ˘ fóÿg« á Fôdg)« ù¢ dg© jô† °» (

j ˘Ñ ˘Π ˘≠ G¤ YÓŸG ˘≈ Y ˘Π ˘« ˘¡ ˘º MG ˘ª ˘ó ÙMÚ° HO ˘ƒ˘ S˘¢ HOH ˘ƒ˘ S˘¢ Y ˘Π˘ ˘ ˘»˘ ˘ ŸG© hô± SÉH° º ΠY» SƑHO¢ UHØ° «á ÙMÚ° SƑHO¢ Qéàflh jéf∞ μe» fihª ˘ó f ˘jé ˘∞ e ˘μ ˘» fh ˘jé ˘∞ M ˘ª ˘ó e˘ μ˘ » Sh° ˘¡ ˘« ˘Π ˘á M˘ ª˘ ó e˘ μ˘ » HOH˘ Sƒ¢ fiª ˘ó ah ˘WÉ ˘ª ˘á ÙMÚ° HO ˘Sƒ ¢ e ˘ø IÓΠH Éjôøc hƒ¡› ‹ πfi áeéb’g ‘ 165/ 2012/ DÉM« .

FQ« ù¢ ájóπñdg H ˘dé ˘Yó ˘iƒ dg ˘© ˘≤ ˘JQÉ ˘á bq˘ º SG° ˘SÉ ¢ ûdg° «ï êqƒl ôgõe e ˘Qhó 145/ 2012 Yh˘ ª˘ H ΩÉΜMÉC Πμàdg« ∞ 1017 ŸG ˘É˘ IO˘ 409 e ˘ø˘ b ˘É˘ f ˘ƒ˘ ¿ UGC° ˘ƒ˘ ∫ ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````CÉÙG˘ª˘ÄÉ fóÿg˘ «˘ á. j˘ Ñ˘ Π˘ ¨˘ μ˘ º b˘ Π˘ º g ˘ò √ ΜÙG ˘ª ˘á S’G° ˘à ˘ë †° ˘QÉ ŸG≤ ˘Ωó e ˘ø YÓŸG ˘» Y˘ Ñ˘ ó dg˘ ©˘ ¶˘ «˘ º üe° ˘£ ˘Ø ˘≈ U° ˘É˘ d ˘í˘ H ˘cƒ˘ ˘É˘ d ˘á ˘ EÉÙG ˘»˘ Y ˘É ˘O ∫ ùdg° ˘É˘ Y ˘» , VƑð ˘ƒ ´ J ˘© ˘« Ú N ˘ÒÑ

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘Π˘ ˘Ö S° ˘É˘ e ˘»˘ e ˘«˘ û° ˘É˘ ∫ dg ˘ó˘ Öj cƒÿ ˘Π ˘¬ S° ˘æ ˘≈ c ˘ª ˘« ˘π Z ˘æ ˘Qhó S° ˘æ ˘ó Π“˘«˘ ∂ H ˘ó˘ ∫ V° ˘É˘ F ˘™˘ H ˘É˘ d ˘©˘ ˘≤˘ ˘É˘ Q 1042// H© ägóñ ùdghø° «áπ .

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 eƒj

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘ÖΠ˘ e ˘Òæ˘ JGC ˘Üƒ˘ e üæ˘° ˘Qƒ S° ˘æ ˘ó Π“« ∂ óh∫ VFÉ° ™ üëhà° ¬ DÉÑDG¨ á 1200 S° ˘¡˘ ˘º H ˘dé ˘© ˘≤ ˘QÉ 618// dgù≤ °º 10// ŸG£ «ÖΠ .

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 eƒj

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘ÖΠ˘ f ˘É˘ QO T° ˘ë˘ ˘É˘ O√ a† ° ˘π˘ dg ˘Π ˘¬ Πcƒÿ« ¬ dg« SÉ¢ SΠ° «º OGƑY ódénh S° ˘Π ˘« ˘º Y˘ Vƒ¢ üh° ˘Ø ˘à ˘¡ ˘ª ˘É KQH˘ á f˘ Π˘ » ô‰ Gójr¿ G◊ êé Sóæ° Π“« ∂ óh∫ V° ˘FÉ ˘™ H˘ üë° ˘à ˘¡ ˘É H˘ dé˘ ©˘ ≤˘ QÉ 163// ÙΠΜŸG¢ SÉH° º ÁKQƑŸG.

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 eƒj

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘ÖΠ FGC ˘£ ˘ƒ ¿ T° ˘ë ˘OÉ √ Y ˘QRÉ S° ˘æ ˘ó Π“˘«˘ ∂ H ˘ó˘ ∫ V° ˘É˘ F ˘™˘ H ˘É˘ d ˘©˘ ˘≤˘ ˘É˘ Q 2565// dgù≤ °º 12// Tƒñdgájô° .

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 eƒj

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘ÖΠ˘ e ˘«˘ û° ˘É˘ ∫ a ˘ OGƑD Y ˘É˘ QGR S° ˘æ ˘ó Π“« ∂ óh∫ VFÉ° ™ DÉH© QÉ≤ 568// dgù≤ °º 4// áhéæb Éféeôh.

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N˘ Ó∫ 15 eƒj

ÓYGE¿ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ ÏŸG

W ˘Π˘ Ö EÉÙG ˘»˘ e ˘ùjqƒ˘ ¢ Y ˘Ñ˘ ˘Oƒ˘ HÔZ» Πcƒÿ¬ ùlôl¢ ΠM« º ùñd¢ üh° ˘Ø ˘à ˘¬ MGC ˘ó KQH ˘á S° ˘Π ˘ª ˘≈ f ˘î ˘Π ˘¬ W ˘æ ˘Sƒ ¢ üh° ˘Ø ˘à ˘¡ ˘É e ˘ø KQH ˘á f ˘¶ Ò M ˘Π ˘« ˘º N ˘Π ˘« ˘π SG° ˘μ ˘æ ˘Qó d˘ ùñ¢ S° ˘æ ˘ó ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ Π“˘« ∂ H ˘ó ∫ V° ˘FÉ ˘™ H ˘üë ° ˘á ÇQƑŸG ÉJQÉE ÒN dg ˘Ñ ˘dé ˘¨ ˘á 480// S° ˘¡ ˘ª ˘ H ˘dé ˘© ˘≤ ˘QÉ

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````80//Vô¡° üdggƒ° ¿. Πdª ©VÎ ¢ LGÔŸG© á ÓN∫ 15

eƒj ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿

ÉJQÉE ÒN

ƒyój e Sƒdù° á° e« IÉ ähòh πñlh Éæñd¿ ûecî° «É¡ IOQGƑDG SGC° ªé ghdº ÉFOGC,√ àdgωó≤ øe Uhóæ° ¥ ŸG Sƒdù° á° ‘ ähòh - QHGÓH - T° ˘É˘ Q´ S° ˘É˘ e ˘» üdg° ˘Π ˘í - e ˘Π ∂ T° ˘hgqó ,… d ˘ùà ° ˘jó ˘ó ÑŸG ˘dé ˘≠ ÁÑLƑÀŸG ΠY« ¡º . ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ ÉJQÉE ÒN ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

bqº T’GΣGΰ 4070380 fiª ó ûjhqo¢ G◊ êé 4070429 Rƒa… Tôcé° G◊ ÑΠ» 4070435 cª É∫ ÙMÚ° Rgƒa 4070721 üeø£° ≈ GGÔHG« º ÿg£ «Ö 4070808 GGÔHG« º ÓÑY ΠDG£ «∞ T° ©ÉÑ ¿ 4070969 ΣRÉF ÓÑY G◊ ª« ó G◊ QÉÉ ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿

4070989 fiª ó MGª ó ΠDGÓÑY¬ ódhh√ TØ° «≥ ÉJQÉE ÒN

4070991 Nô°† fihª ó ΠY» Rgƒa ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 4071093 ÀHGÊÉ¡ MGª ó ŸG© Πº 4071185 Mª «Ió Mª Gó¿ Thécô° √ 4071368 Nô°† ΠY» ƑHG Mª ó Rgƒa 4071550 ùmø° ÜÉJO G◊ êé TIOÉË° 4071584 ãyª É¿ aq© â Rgƒa 4071613 ΠM« ªá ÓÑY ΠDG£ «∞ Ogôe 4071740 ÀHGÊÉ¡ e© Πº 4071994 S° ªò ΠY» SΠ° «º TIOÉË° ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ 4072111 dh« ó ùmø° dgû≤ ƒ°´ ÉJQÉE ÒN 4072262 S° ªò ΠY» SΠ° «º TIOÉË°

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 4072572 Yª OÉ ëj» ägójƒy ÓYGE¿

4072649 Sqhô° aq© â Rgƒa e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘

4150032 fiª ó S° ©ó S° ©ó ÏŸG

4150336 jéf∞ fiª ó SÉMÔ° ∫ W ˘Π˘ ˘Ñ˘ â TQ° ˘«˘ ˘ó˘ √ L ˘ƒ˘ êq Y ˘≤˘ ˘π˘

4150349 Rgƒa õegq HGÔY» üh° ˘Ø ˘à ˘¡ ˘É ûdg° ˘üî ° ˘« ˘á cƒÿh ˘Π ˘« ˘¡ ˘É

6090579 OÉJR S° ©« ó Éîf∫ TRGÒ° êqƒl Yπ≤ Sh° ©OÉ Sgqóæμ° üf° ˘dgô ˘Π ˘¬ S° æ˘ ˘ó Π“˘« ∂ H ˘ó ∫ V° ˘FÉ ˘™ 6100003 ûdg° «ï ô‰ ƒëπj¥ H ˘üë˘ ü°° ˘¡˘ ˘º˘ H ˘É ˘d ˘© ˘≤ ˘QÉ 3718// 61001 ÚEG S° ©« ó Mª «Gó ¿ ÚÀŸG. 6130610 üeø£° ≈ æm« JÉÆ» ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 6130702 üeø£° ≈ æm« JÉÆ» ÉJQÉE ÒN

eƒj 6130703 üeø£° ≈ æm« JÉÆ» ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ 6130856 O∫’ ãyª É¿ ÔHÉL ÉJQÉE ÒN 7010229 Vôgé° ùfƒj¢ QÓH

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 7010658 GGÔHG« º LÔL» ƑHG a« üπ° ÓYGE¿

7040004 SQÉA¢ TÚGÉ° ÓÑY déÿg≥ e ˘ø EGC ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘

7060135 QÉY± a OGƑD ÉÆÑDG ÏŸG

7070261 Sƒj∞° S° ©« ó e© hô± W ˘Π˘ ˘Ö EÉÙG ˘»˘ dg ˘«˘ ˘É˘ S¢ ‚« Ö

7080041 Mª ó a OGƑD Yª OÉ dg ˘© ˘é ˘« ˘π cƒÿ ˘Π ˘à ˘¬ OGOH T° ˘Ñ ˘π H ˘ƒ

7091375 ÓÑY DGQOÉ≤ HGƑΠ¡ ¿ T° ˘Ñ˘ ˘π˘ S° ˘æ˘ ˘ó˘ Π“˘«˘ ∂ H ˘ó˘ ∫ V° ˘É ˘F ˘™˘ üëhà° É¡ DÉH© QÉ≤ 243// ØΜH« É. 7102977 Uídé° Mª ó üdgídé° GGÈDG« º ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿

d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 7120196 aó¡ SÑ° ™ DGTÉ¡ °º ÉJQÉE ÒN

eƒj 7130004 ΠM« º SΠ° «ª É¿ ƑHG ÆŸG≈ ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

7130005 ΠM« º SΠ° «ª É¿ ƑHG ÆŸG≈ ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ 7130383 fiª ó ΠŸG« Π» ÉJQÉE ÒN 7130441 üeø£° ≈ Lª «π Mª Iõ ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 7140016 ÓÑY G◊ ª« ó üëñdgπ° » 7140017 ÓÑY G◊ ª« ó üëñdgπ° » 7140626 üeø£° ≈ Qƒfgh Oôc‹ 7140883 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 7140895 Wéaª á S° ©« ó ΣQÉÑE ÍΠØEÉH 7141082 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 7141083 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 7141084 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 7141085 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 7141086 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 7141087 íàa ΠDG¬ SÉ° ⁄ 8010031 UÌÓ° üeø£° ≈ üÿgô° … 8010144 Sƒj∞° Éæjqée 8010145 Sƒj∞° Éæjqée 801075 SΠ° «ª É¿ GGÔHG« º T° «Ö 8010970 fiª Oƒ Y« ù≈° TÉYQƑ° 8020052 fiª ó TQOÉ° üÿgô° … 8020053 fiª ó TQOÉ° üÿgô° … 8020054 fiª ó TQOÉ° üÿgô° … 8020055 fiª ó TQOÉ° üÿgô° … 8020056 fiª ó TQOÉ° üÿgô° … 8030115 Uídé° Uéfô° dg© ERÉ» 8050101 Sƒj∞° fiª ó SΩƑΠ° üÿgô° … 8050257 Ñf« π SΠ° «º üÿgô° … 8070003 Sƒj∞° ùmø° ƑHG üfqé° 8100635 MGª ó ÔFÉK EÊÉ¡ 8100637 d« SÓ¢ EÊÉ¡ QÕH… 8210495 êqƒl SQÉA¢ ÷Gª π 8270022 üæeqƒ° ÓÑY QÉÑ÷G ûÿgà° » 8270026 VQGƑ° ¿ ùmø° e¨ ùeé¢ 115100 ùdg° «ó Ghôe¿ dg© ùjô¢ 43766 Qƒàcódg VÉJQ¢ üæeqƒ° 104952 ÙDGIOÉ° fiª ó ùfiø° GQÓH¿ fh© ªé ¿ b© QGƑ 28777 Qƒàcódg S° ©« ó Qƒfg 98589 ócgh ãyª É¿ 48360 ÓÑY Môdgª ø TÔL° » 75294 ΠN« π ùeπ° ªÊÉ 109798 ÙDGIOÉ° ùmø° fihª ó SHAÉÆ° ájoéah æeh≈ SÉMÑ° «æ » 86073 IÓJÉY ƑHG üædgô° 230344 ÚDG Ôg… ƑHG IOƑL 214461 ûcôh¢ Sƒcƒc° «É ¿ 223607 e« ûé° ∫ ƑHG ΣGH Ñfh« π MQ« º 406405 GGÔHG« º Qƒÿg… 214359 dg« SÉ¢ ûeàæ° ∞ 177333 UƑZƑH¢ JHQÉG« É¿ 222806 d« ƒ¿ cgh« º 182642 DQG« â Scô° «ù ¢ 205347 SÉŸG¢ QƑÑJR 552938 ƒeog¿ TÉJQ° » 553087 Éjôa∫ QÉGR 27895 ÊƑL êqƒl ÖJO 66893 Gófq UÆÉÑ° 28387 TÊƑJÔ° ëπeº 47528 fôg« â ûμπe° «É ¿ 41192 dg« SÉ¢ ‚« º 82136 fiª Oƒ ÑBÉ£ ¿ 229648 ΠN« π a¨ É‹ h‘ ÉM∫ ΩÓY ùàdgójó° ÓN∫ eáπ¡ SGCÚYƑÑ° øe ÏJQÉJ ûædgô° Sà° ô£°† ŸG Sƒdù° á° ÒN’C ÄGAGÔL’G dgfƒfé≤ «á ëh≤ ¡º .

ÓYG¿ ÔOE… üeáëπ° G ÇÉËH’C YGQÕDG« á übéæeúà° ÚÀEÉY Sgƒhhᣰ dg¶ ô± Ωƒàıg ÙMÖ° ïjqgƒàdg YGƑŸGH« ó IOÓÙG ÉOE√ SG° º πc æe¡ ªé dph∂ ‘ fiᣠπj dg© ªIQÉ YGQÕDG« á - ÉJQ¥ - ÑDGÉ≤ ´: ÚEGC ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ ÉJQÉE ÒN SG° º übéæÿgá° ïjqéàdg:

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````J˘Π˘ËÕJ˘≤ ˘Ëó OE¡ ˘« ˘ägõ h ÄGHOGC jèfl ˘á eh ˘OGƑ jèfl ˘á d ˘Ωhõ Èàfl… 196/ 2012/ ÓYG¿ H« ™ ŸÉH© áπeé G◊ Π« Ö ølghódgh ‘ üÿgáëπ° .

1428/ 2010 J ˘Π ˘Ëõ U° ˘« ˘fé ˘á 4 N˘ «˘ º H˘ SÓ° ˘à ˘« ˘μ ˘« ˘á d˘ Ωhõ a˘ ô´ dg˘ à˘ μ˘ æ˘ dƒ˘ Lƒ˘ «˘ É dg˘ Ñ˘ «˘ Lƒdƒ« á μfiª á ØÆJ« ò YOƑ≤ ùdg° «ÄGQÉ ‘

JÉÑÆDG« á ‘ fiᣠπj dg© ªIQÉ . ähòh

H ˘Fô ˘SÉ °˘ á dg˘ ≤˘ VÉ° ˘» L˘ êqƒ ùzhgâ° Y£ «á

J ˘Ñ˘ ˘É˘ ´ H ˘É˘ OGÕŸ dg ˘©˘ ˘Π ˘ ˘æ˘ ˘»˘ f ˘¡ ˘ ˘É˘ Q ÿgª ˘«˘ ˘ù˘ ¢ 76/ 2012/ ùdgáyé° dg ˘ã ˘dé ˘ã ˘á H ˘© ˘ó dg˘ ¶˘ ¡˘ ô S° ˘« ˘IQÉ ÆŸG˘ Ø˘ ò Y ˘Π ˘« ˘¡ ˘É S° ˘GQÉ ÙMÚ° e˘ ¶˘ Π˘ Ωƒ e˘ CQɢ á Sôe° «Só ¢

Coupe 230 C πjoƒe 2002 bq ˘º˘ ˘˘/ ˘ 235668h/ üÿg° ˘Uƒ ° ˘« ˘á ü–° ˘« ˘ d˘ jó˘ ø W˘ ÖDÉ dg ˘à ˘æ ˘Ø ˘« ˘ò H ˘æ ∂ Y’G ˘à ˘ª ˘OÉ ÜŸG° ˘ô ‘

196/ 2012/ TΩ.¢ .∫. ch ˘« ˘Π ˘¬ EÉÙG ˘» L ˘« ˘ª ˘» J ˘μ ˘ƒ ¿ e ˘¡ ˘ª ˘à ˘¬ jó– ˘ó ŸGª ˘ô Y ˘Π ˘≈ c ˘Ωô˘ dg ˘Ñ ˘ ˘dé ˘≠ 11394// $ Y ˘ó˘ ˘G˘ ˘ VQG¢ dg© QÉ≤ ØJÔŸG≥ H¬ fgbó£ øe dg ˘Π˘ ˘ ˘ƒ˘ ˘MG ˘≥˘ ˘ ıghª ˘æ˘ ˘ ˘á˘ ˘ Ñà ˘Π˘ ˘ ˘≠˘ ˘ ÷G¡ ˘á dg ˘à ˘» J ˘μ ˘ƒ ¿ ùe° ˘aé ˘à ˘¬ e ˘ø 7697/$/ ŸGH£ ˘ô˘ ˘Mh ˘á˘ ùh° ˘©˘ ˘ô˘ VQG¢ YÓŸG ˘» WÉÙG ˘á übg° ˘ô c ˘ª ˘É 6250/$/ hg e ˘É j ˘© ˘DOÉ ˘¬ H˘ dé˘ ©˘ ª˘ Π˘ á Jh ˘≤ ˘jó ˘ô b ˘« ˘ª ˘á dg ˘à ˘© ˘jƒ ¢† Y ˘ø g˘ Gò æwƒdg« á, ÉEG SQΩƑ° ŸG« féμ« ∂ aó≤ ŸGª ˘ô e ˘™ SG° ˘à ˘© ˘OGÓ YÓŸG ˘» d ˘aó ˘™ ΠH¨ â GƑM‹ 000/512^ 1^/ .∫.∫ g ˘ò √ dg ˘≤ ˘« ˘ª ˘á HGH ˘ÆÓ eg ˘fé ˘á ùdg° ˘é ˘π

a ˘© ˘Π ˘≈ dg ˘ÖZGÔ H ˘ûdé ° ˘AGÔ G◊ †° ˘Qƒ dg© QÉ≤… dòh,∂ μμjqójhº Sôdgωƒ° ÓYƑŸÉH ¤ ôe ÜGB QHÓŸG ‘ ähòh üÿgh° ˘É˘ jq ˘∞˘ dgh ˘©˘ ˘£˘ ˘π˘ dgh† ° ˘Qô˘ àfôμdg« Éæ üehƒë° ãdéhª ø fkgó≤ HGC J’GH ˘© ˘ÜÉ , ch ˘dò ∂ j ˘Ñ ˘Π ˘¨ ˘μ ˘º dg˘ £˘ ÖΠ T° «∂ üeô° ‘ 5h % SQ° º ÓΠH.… dg ˘à ˘Vƒ ° ˘« ˘ë ˘» J˘ JQɢ ï 125/ 2012/ FQ« ù¢ DGΠ≤ º SGEÉ° «á Mª «á VƑð ƒ˘´ G¿ dg ˘© ˘≤ ˘QÉ JÔŸG ˘Ø ˘≥ g ˘ƒ ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````DG˘©˘≤˘QÉBQ˘º 156/ c ˘Ø ˘jô ˘É dgh˘ ©˘ ≤˘ QÉ JÔŸG ˘Ø˘ ˘≥˘ H ˘¬˘ g ˘ƒ˘ dg ˘©˘ ˘≤˘ ˘É˘ Q bq ˘º˘ 158Éjôøc/ .

Yh ˘Π ˘« ˘¬ J ˘Yó ˘cƒ ˘º g ˘ò √ ΜÙG ˘ª ˘á ëπdqƒ°† dg« É¡ Tüî° °« hg SGƑHÁ£° ch ˘« ˘π b ˘fé ˘Êƒ d ˘à ˘Ñ ˘Π ˘≠ S’G° ˘à ˘ë †° ˘QÉ ÓYG¿ aôehjé≤ ¬ DGHÖΠ£ Vƒàdg° «ë » ΠYª ÔOE… H˘ Π˘ jó˘ á U° ˘« ˘Gó Y˘ æ˘ ó ùdg° ˘YÉ ˘á G¿ dg ˘à ˘Ñ ˘Π ˘« ˘≠ j ˘à ˘º b ˘fé ˘fƒ ˘ H˘ fé˘ †≤° ˘AÉ féãdg« á ûyiô° øe Xô¡ Ωƒj AÉKÓÃDG e ˘¡ ˘Π ˘á ûy° ˘jô ˘ø j˘ eƒ˘ Y˘ Π˘ ≈ ûf° ˘ô g˘ Gò AGƑŸG≥ 196/ 2012/ ‘ Égõcôe Y’G ˘Ó ¿ Yh ˘Π ˘≈ J ˘© ˘Π ˘« ˘≥ ùf° ˘î ˘á Y˘ æ˘ ¬ ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````dg˘μ˘fé˘ø‘ U° ˘« ˘Gó e ˘æ ˘übé ° ˘á Y ˘eé ˘á Y ˘Π˘ ˘≈˘ d ˘Mƒ˘ ˘á ˘ YG ˘fó˘ ˘É ˘ä ΜÙG ˘ª˘ ˘ ᢠT á≤° ‘ U ° « Gó , Üôb ájƒfék H ˘£ ˘jô ˘≤ ˘á J˘ ≤˘ Ëó G S’C° ˘© ˘QÉ Hh˘ dé˘ ¶˘ ô± dh ˘« ü° ˘QÉ H ˘© ˘ó fg ˘†≤ ° ˘AÉ g ˘ò √ ŸG¡ ˘Π ˘á f ˘õ˘ j˘˘ ˘¬˘ ˘˘ dg ˘Ñ˘ ˘˘ ˘õ˘ Q˘˘ ,… M ˘»˘ ˘˘ àıg ˘Ωƒ˘ ŸG¨ ˘Ø˘ ˘π ˘ d ˘à ˘ ˘Π ˘ ˘Ëõ YGC ˘ª ˘É ∫ eháπ¡ ΠÑÀDG« ≠ DÉÑDG¨ á Nª ùá° ûyô° ùæc¢ ûdgqgƒ° ´ ‘ áæjóe U° «Gó . ÚEG ùdgπé° dg© QÉ≤… ŸG© hé¿ eƒj G¤ Héàe© á CÉÙGª á ëhμ≤ º dg ˘Sƒ ° ˘£ ˘ÊÉ , 2 f ˘Ωƒ , U ° ˘dé ˘ƒ ¿ , ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` S ° ˘Ø ˘Iô , M ˘ª ˘eé ˘É ¿ , e ˘£ ˘Ñ ˘ï , 3 J ˘≤ ˘Ñ ˘π W ˘Π ˘Ñ ˘äé T’GΣGΰ ùjh° ˘Π ˘º Πμàdéh« ∞ UGCƑ° ’ àm≈ álqódg G IÒN’C. Tá≤° ‘ IÓΠN ÑΠD« ™ e™ Tôa¢ T äéaô° , 115 2Ω e ™ S óæ° , DÉH« ó ¤ Πbº ájóπñdg d¨ ájé ùdgáyé° Sƒj∞° ƑHG LQ« Π» 19 QÉJGC 2012 c ˘eé ˘π joh˘ μ˘ Qƒ ùe° ˘MÉ ˘á 2Ω205 dg ˘ã ˘fé ˘« ˘á ûy° ˘Iô e ˘ø X ˘¡ ˘ô NGB ˘ô j ˘Ωƒ ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` FQ« ù¢ DGΠ≤ º Πμàdéh« ∞

HCG ˘ƒ˘ EGQ ˘»˘ , e ˘bƒ˘ ˘∞˘ S ° ˘«˘ ˘É˘ IQ : ÜJÓDÉ° :∫ 85333603/ Y ˘ª ˘π ùj° ˘Ñ ˘≥ dg˘ «˘ Ωƒ OÓÙG d˘ Π˘ à˘ Π˘ Ëõ ÓYGE¿ H« ™ ŸÉH© áπeé fiª ó SG° ªYÉ «π Tfgô° ≥ 895433 78/ üe° ˘ë ˘Hƒ ˘á H˘ dé˘ à˘ EÉC« äéæ ùÿghägóæà° 8702009/ ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ŸGÁHƑΠ£ . μfiª á ØÆJ« ò YOƑ≤ ùdg° «ÄGQÉ ‘

øμá ÓW’G´ ΠY≈ ÎAO ûdghô° • ähòh UÉŸG¢ eƒj« ÓNH∫ äébhgc Ωghódg H ˘Fô ˘SÉ °˘ á dg˘ ≤˘ VÉ° ˘» L˘ êqƒ ùzhgcâ° dg ˘Sô ° ˘ª ˘» ‘ e ˘cô ˘õ H ˘Π ˘jó ˘á U° ˘« ˘Gó - Y£ «á áféegc ùdgô° - DGHÉ£ ≥ ådéãdg. J ˘Ñ˘ ˘ ɢ´ H ˘É˘ OGÕŸ dg ˘©˘ ˘Π ˘ ˘æ˘ ˘»˘ f ˘¡ ˘ ˘É ˘Q U° «Gó ‘ 215/ 2012/ ÿgª «ù ¢ ‘ 76/ / 2012 ùdgáyé°

FQ« ù¢ ájóπh U° «Gó dg ˘ã ˘fé ˘« ˘á H˘ ©˘ ó dg˘ ¶˘ ¡˘ ô S° ˘« ˘IQÉ ÆŸG˘ Ø˘ ò ŸGSÓÆ¡ ¢ fiª ó ÒGR ùdg° ©Oƒ … Y ˘Π ˘« ˘¬ Y ˘ΩGÕ dh ˘« ˘ó T° ˘ü≤ ¢ e ˘CQÉ ˘á Πμàdg« ∞ 1028 TQƑH¢

Boxter πjoƒe 1997 bqº / ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````364610/ ê üÿguƒ° °« á ü–° « ÓYG¿ øy Vh° ™ hgól∫ Πμàdg« ∞ d˘ jó˘ ø W˘ ÖDÉ dg˘ à˘ æ˘ Ø˘ «˘ ò H˘ æ∂ H˘ «˘ Ñ˘ SƑΠ¢

G S’CSÉ° °« á b« ó üëàdg° «π TΩ.¢ .∫. ch ˘«˘ ˘ Π˘ ˘¬ ˘ EÉÙG ˘»˘ Y ˘É ˘e ˘ô ˘ j˘ ˘© ˘Π ˘ ˘ ø˘ FQ ˘«˘ ù¢ H ˘Π ˘jó ˘á jó÷g ˘Ió Y ˘Ñ ˘« ˘ó dg ˘Ñ ˘dé ˘≠ 19149// $ Y ˘ó˘ ˘G˘ ˘ dg ˘Ñ ˘Tƒ ° ˘jô ˘á ùdg° ˘ó Y ˘ø Vh° ˘™ L˘ hgó∫ dg ˘ Π˘ ˘ ˘ƒ˘ ˘MG ˘≥˘ ˘ ıghª ˘æ˘ ˘ ˘á˘ ˘ Ñà ˘Π˘ ˘ ˘≠˘ ˘ déμàdg« ∞ G S’CSÉ° °« á áaéμd Sôdgωƒ° 5015/$/ ŸGH£ ˘ô˘ Mh ˘á˘ d ˘Π˘ ª˘˘ ˘ô˘ I dg ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘á Y ˘ø dg ˘© ˘ΩÉ 2012 b« ó dg ˘ã ˘fé ˘« ˘á ùh° ˘© ˘ô 3000// $ HGC e ˘É˘ ˘˘ ˘ dg ˘à ˘üë ° ˘« ˘π Y ˘ª ˘ H˘ üæ¢ IOÉŸG 104 j© DOɬ DÉH© ªáπ æwƒdg« á Gh¿ SQΩƑ° e ˘ø b ˘fé ˘ƒ ¿ dg ˘Sô ° ˘Ωƒ dg ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘á bq ˘º ŸG« ˘μ ˘fé ˘« ∂ b˘ ó H˘ Π˘ ¨â 000/742^ / 6088/ âøπfh ædg¶ ô ¤ Ée Πj» : .∫.∫

hg:’ Y ˘ª˘ ˘ H ˘üæ˘ ¢ IOÉŸG 106 øe a ˘© ˘Π ˘≈ dg ˘ÖZGÔ H ˘ûdé ° ˘AGÔ G◊ †° ˘Qƒ ƒféb¿ Sôdgωƒ° ájóπñdg bqº 60/ 88 ‘ ÓYƑŸG OÓÙG ¤ ôe ÜGB ûe° «íπ Y ˘ Π˘ ˘≈˘ ΜŸG ˘Π ˘ÚØ ÑŸG ˘IQOÉ a ˘kgqƒ G¤ ‘ ähòh ùl° ˘ô dg ˘WGƑ ˘» üe° ˘ë ˘Hƒ ˘ ùj° ˘jó ˘ó dg˘ Sô° ˘Ωƒ dg˘ Ñ˘ Π˘ jó˘ á ÀŸG˘ Lƒ˘ Ñ˘ á ãdéhª ø fkgó≤ HGC T° «∂ üeô° ‘ 5h % Y ˘Π ˘« ˘¡ ˘º N ˘Ó ∫ e ˘¡ ˘Π ˘á T° ˘¡ ˘jô ˘ø e ˘ø SQ° º ÓΠH.… ÏJQÉJ ÓY’G¿ ‘ Iójô÷g Sôdg° ª« á. FQ« ù¢ DGΠ≤ º SGÁEÉ° Mª «á ÓYGE¿

K ˘fé ˘« ˘ké : Y ˘ª ˘kó H ˘üæ ¢ IOÉŸG 109 ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````e˘øegc˘fé˘á ùdg° ˘é ˘π dg ˘© ˘≤ ˘QÉ … ‘ e ˘ø b ˘fé ˘ƒ ¿ dg ˘Sô ° ˘Ωƒ dg ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘á bq˘ º VƑŸGƑ° ´: ûfô° ΠÑJ« ≠ ÏŸG 60/ 88 J ˘Ø ˘Vô ¢ Z ˘egô ˘á J˘ ÒNCÉ LÔŸG ˘™ : ΜÙG ˘ª ˘á dg ˘© ˘≤ ˘JQÉ ˘á ‘ W ˘ÖΠ EÉÙG ˘» e ˘JQÉ ˘ƒ e ˘« ˘OÓ HGC ˘ƒ Égqób 2% ÉÆKG)¿ ÁÄŸÉH( øy πc ΠÑL Éæñd¿ Y ˘Ñ ˘dgó ˘Π ˘¬ cƒÿ ˘Π ˘¬ S° ˘à ˘aé ˘hô e˘ «û °˘ É∫ Tô¡° ÒNCÉJ øy DÉÑŸG≠ àdg» ⁄ T’ÉHIQÉ° G¤ VƑŸGƑ° ´ ÓYG√ üfqé° ÓMGC ákqh e« ûé° ∫ êqƒl üfqé° ùj° ˘Oó N ˘Ó ∫ ŸG¡ ˘Π ˘á ÑŸG ˘« ˘æ ˘á ‘ d˘ à˘ μ˘ Π˘ «˘ ∞ e˘ ø j˘ Π˘ Ωõ H˘ ûæ° ˘ô dg˘ à˘ Ñ˘ Π« ≠ üh° ˘Ø˘ ˘à˘ ˘¬˘ e ˘ø˘ KQH ˘á ˘ L ˘êqƒ˘ ‚« Ö dg ˘Ñ ˘æ ˘ó HC’G∫ YG ˘Ó ,√ jh ˘© ˘Èà ùc° ˘ô OQGƑDG ‘ Ée Πj» ah≤ Ÿ† °ª fƒ¬ üf° ˘ ɢQ S° ˘æ˘ ˘ó˘ Π“˘«˘ ∂ H ˘ó˘ ∫ V° ˘É˘ F ˘™˘ ûdgô¡° Tkgô¡° eéc . J ˘Ñ˘ ˘ Π˘ ˘«˘ ˘≠˘ U° ˘É˘ QO Y ˘ø˘ ΜÙG ˘ª˘ ˘ ᢠH ˘dé ˘© ˘≤ ˘QÉ 549// dg ˘ó˘ ˘QGH H ˘É˘ S˘° ˘º˘ ˘

MÓE¶ á: ÏJQÉJ ûædgô° ‘ Iójô÷g dg© ájqé≤ ‘ ΠÑL Éæñd¿ ÇQƑŸG. Sôdg° ª« á 76/ 2012/ ŸG£ ˘Π ˘Üƒ J ˘Ñ ˘Π ˘« ˘¨ ˘¬ : KQH˘ á c˘ π e˘ ø d ˘Π ˘ª ˘© V΢ LGÔŸG ˘© ˘á N ˘Ó ∫ 15 ‘ 14 QÉJGC .2012 ÓÑY ÙDGΩÓ° Uhëñ° «á ÖLQH h MGCª ó eƒj FQ« ù¢ ájóπñdg ah ˘jô ˘Ió jrh˘ Öæ Lh˘ ª˘ «˘ Π˘ á O’HGC b˘ SÉ° ˘º fggƒ£ ¿ IQÉÑL Rgƒa Πμàdg« ∞ H ˘à ˘JQÉ ˘ï 284/ 2012/ ‘ e ˘Π ˘∞

1025 dg ˘Yó ˘iƒ ÀŸG ˘© ˘Π ˘≤ ˘á H ˘dé ˘© ˘≤ ˘QÉ bq ˘º ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````612/Oƒhõe äqôb òg√ μùgª á ÓYG¿ øy Vh° ™ hgól∫ Πμàdg« ∞ ΜZÓHGº déhô£ ¥ S’GFÉÆÃÀ° «á , dòd∂ S’CSÉ° °« á b« ó üëàdg° «π j ˘≤ ˘à †° ˘» M† ° ˘cqƒ ˘º G¤ b ˘Π ˘º g ˘ò √ G¿ FQ« ù¢ ájóπh ühdé° «º hôgõe) ΜÙG ˘ª˘ ˘ ᢠd ˘à ˘Ñ ˘Π ˘≠ G GQH’C¥ Jh ˘≤ ˘Ëó Ühòûgh( j© øπ øy Vh° ™ hgól∫ ÜGƑ÷G VG° ˘aé ˘á G¤ M† ° ˘Qƒ L ˘ùπ ° ˘á Πμàdg« ∞ G S’CSÉ° °« á ÑDGHÉJÉ≤ IQHÓŸG CÉÙG ˘ª˘ ˘á IOÓÙG Y ˘æ ˘ó ùdg° ˘YÉ ˘á d ˘μ ˘aé ˘á dg ˘Sô ° ˘Ωƒ dg ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘á Y ˘ø Y ˘ΩÉ dg ˘© ˘TÉ ° ˘Iô e ˘ø U° ˘Ñ ˘ìé j ˘Ωƒ dg ˘ã ˘KÓ ˘AÉ 2012 Éeh πñb b« ó üëàdg° «π Yª bgƒdg™ ‘ 189/ 2012/ dph∂ ‘ H ˘æ˘ ü˘¢ IOÉŸG 104 e ˘ø b ˘fé ˘ƒ ¿ eô≤ übô° dg© ó∫ ÆÑŸG≈ ójó÷g Gh’ Sôdgωƒ° ájóπñdg bqº 8860/ âøπjh S° ˘à ˘ ˘é ˘ ˘ô ˘ … ŸG© ˘eé ˘Π ˘á dg ˘≤ ˘fé ˘fƒ ˘« ˘á ædg¶ ô G¤ Ée Πj» : ëhμ≤ º ah≤ d UÓCƑ° .∫

hg:’ Y ˘ª ˘ H ˘üæ ¢ IOÉŸG 106 øe H© GÓÑ ‘ 45/ 2012/ ƒféb¿ Sôdgωƒ° ájóπñdg bqº 8860/ μùgª á dg© ájqé≤ ‘ ΠÑL Éæñd¿ Y ˘ Π˘ ˘≈˘ ΜŸG ˘Π ˘ÚØ ÑŸG ˘IQOÉ a ˘kgqƒ ¤ ÓÑY Môdgª ø G◊ QÉÉ ùj° ˘jó ˘ó dg˘ Sô° ˘Ωƒ dg˘ Ñ˘ Π˘ jó˘ á ÀŸG˘ Lƒ˘ Ñ˘ á ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` Y ˘Π ˘« ˘¡ ˘º N ˘Ó ∫ e ˘¡ ˘Π ˘á T° ˘¡ ˘jô ˘ø e ˘ø J ˘É˘ jq ˘ï˘ ûf° ˘ô˘ G Y’E ˘Ó˘ ¿ ‘ jô÷g ˘Ió˘ Sôdg° ª« á.

FÉK« : Yª üæh¢ IOÉŸG 109 øe ƒféb¿ Sôdgωƒ° ájóπñdg bqº 8860/ J ˘Ø˘ ˘Vô˘ ¢ Z ˘egô˘ ˘á˘ J ˘˘ ÒN bh ˘gqó˘ ˘É˘ 2KG)% ˘æ ˘É ¿ H ˘ÄŸÉ ˘á ( Y ˘ø c ˘π T° ˘¡ ˘ô J ˘ ÒNÉC Y ˘ø ÑŸG ˘dé ˘≠ dg ˘à ˘» ⁄ ùj° ˘Oó ÓN∫ ŸGÁΠ¡ ÑŸG« áæ ‘ óæñdg G h’c ∫ YG ˘Ó ,√ jh ˘© ˘Èà ùc° ˘ô ûdg° ˘¡ ˘ô T° ˘¡ ˘kgô eéc .

ÓYƑŸG ùdg° ˘YÉ ˘á dg ˘© ˘TÉ ° ˘Iô e ˘ø U° ˘Ñ ˘ìé j ˘Ωƒ AÉKÓÃDG

ùdgáyé° féãdg« á ûyiô° Xkgô¡ øe Ωƒj AÉKÓÃDG

a© Π≈ øe j¡ ª¬ G ôe’c G◊ üƒ° ∫ ΠY≈ ÎAO ûdghô° • UÉŸG¢ ÁYOƑŸG ùfî° æy¬ ‘ fiᣠπj dg© ªIQÉ - ÉJQ¥ - ÑDGÉ≤ ´ iód ùb° º übéæÿgäé° h‘ fiᣠQÉÆØDG - Iójól ÏŸG iód ùdg° «ó aq« ≥ ìgómódg V° ªø äébhg Ωghódg Sôdg° ª» ΠYª H ¿ Kª ø πc ùfáî° øy ÎAO ûdghô° • ƒg Nª ùƒ° ¿ DGC∞ IÒD féæñd« á.

Sôjπ° dg© Vhô¢ TÉÑEIÔ° DÉH« ó G¤ IQGOG üeáëπ° ÇÉËH’G dg© Πª «á ‘ fiᣠπj dg© ªIQÉ - ÉJQ¥ - ÑDGÉ≤ ´ ÓN∫ Ωghódg Sôdg° ª» ΠY≈ G¿ üjπ° dg© Vhô¢ πñb ùdgáyé° G◊ ájoé ûyiô° øe ÔNGB Ωƒj Yª π ùjñ° ≥ ÏJQÉJ AGÔLG òg√ übéæÿgá° Jh¡ ªπ dg© Vhô¢ àdg» üjπ° H© ó Gòg ÓYƑŸG%

πj dg© ªIQÉ ‘ 19 QÉJGC 2012 FQ« ù¢ ùπ›¢ IQGO’G - ôjóÿg dg© ΩÉ e« ûé° ∫ fggƒ£ ¿ ΩGÔAG

Πμàdg« ∞ 1031

S’G° º FQ« ù¢ ùπ›¢ IQGO’G

ôjóÿg dg© ΩÉ ŸGSÓÆ¡ ¢ RƑL± üfò°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.