QÓÑDG:… IOƑY G◊ ô°†… ¤ G ΠG’C» ùeëà° «áπ

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ócg ôjóÿg æødg» OÉÆΠD… ΠG’G» Hπ£ Qhódg… üÿgô° … Iôμd dgωó≤ ‘ ΩGƑY’G ùdgñ° ©á IÒN’G ÙMΩÉ° QÓÑDG… G¿ IOƑY SQÉM¢ eôÿg≈ hódg‹ ÜYΩÉ° G◊ ô°†… G¤ UƑØ° ± jôødg≥ ùeëà° «áπ .

Ébh∫ QÓÑDG:… πc{ Ée Qéãj ƒm∫ IOƑY G◊ ô°†… G¤ UƑØ° ± jôødg≥ ùeëà° «áπ ’¿ G◊ åjó ‘ Gòg G ôe’c ƒæ‡´ ‘ G ΠG’C» .{ Éch¿ G◊ ô°†… ÙJÖÑ° ‘ ûeáπμ° e™ ΠG’G» ΩÉY 2008 hgójó– YÖ≤ èjƒààdg μh SÉC¢ G’ · jôa’g≤ «á ‘ ÉFÉZ H© Éeó J© óbé e™ S° «ƒ ¿ ùdgùjƒ° ô°… øe ho¿ ΠYº joéf¬ çóméa ûeáπμ° IÒÑC Uhâπ° G¤ μfiª á μëàdg« º Véjôdg° » àdg» UGÄQÓ° μmª É Øbƒh¬ 4 TGÔ¡° e™ J¨ Áô¬ Sh° «ƒ ¿ 796 DGC ∞ Q’HO. ôcòj G¿ G◊ ô°†… Éc¿ agπ°† SQÉM¢ eôe≈ ‘ FFÉ¡ «äé c SÉC¢ · AGC ˘jô ˘≤ ˘« ˘É ‘ K ˘çó ùf° ˘î ˘äé ÄGQHO e˘ à˘ dgƒ˘ «˘ á ‘ dg˘ ≤˘ gé˘ Iô 2006)( Zh˘ fé˘ É 2008)( fgh¨ ƒ’ 2010).(

Vhgh° ˘í dg ˘Ñ ˘Qó … fg ˘¬ S° ˘« ˘Ñ ˘åë ùe° ˘ DÉC ˘á YO ˘º dg ˘Ø ˘jô ˘≥ H ˘YÓ ˘ÚÑ L ˘Oó ùjà° £« ©ƒ ¿ àdg ΠBÉCº e™ æe¶ áeƒ ΠG’G» Tô° • ¿ ƒμj¿ VGÁAÉ° jôøπd,≥ EGB ˘Ó V° ˘º fiª ˘ó dg ˘æ ˘æ ˘» ÖY’ ŸG≤ ˘dhé ˘ƒ ¿ dg ˘© ˘Üô æÿgh ˘à ˘Öî ÑŸH’G ˘» , ûehgò° ¤ ΩÓY f« ଠV° º … ÖY’ øe ÑFGE » òdg… Éc¿ ƒàj¤ T’GGÔ° ± ΠY≈ JQGOG¬ æødg« á òæe SGÀ° àdé≤¬ øe ÖJQÓJ ïjôÿg dg© ΩÉ VÉŸG° ». ócgh QÓÑDG… ¿ ƒj‹ ùe° dhƒd« á ÖJQÓJ jôa≥ éëhº G ΠG’C» H© ó JÈDG¨ É‹ πjƒfée jrƒl¬ AÖY ΠY≈ ÷GRÉ¡ ójó÷g QÉÑÀNGH U° ©Ö f¶ Gô ◊é º GÄGRÉ‚’ àdg» â≤≤– ‘ Oƒlh jrƒl¬ . G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.