Qhódg… SÉŸG° »: áeéfrhq 2013

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ØΠYGC GOÉ–’ hódg‹ d’© ÜÉ dgiƒ≤ áeéfrhq Ygƒe« ó ùaéæeäé° Qhódg… SÉŸG° » d© ΩÉ 2013 ŸGH áødƒd øe 14 ádƒl, dhgé¡ ‘ ámhódg ‘ 10 jg ˘QÉ e/ ˘jé ˘ƒ NGH ˘gô ˘É ‘ H˘ ùchô° ˘π ‘ 8 jg˘ Π˘ ƒs/∫ °˘ Ñ˘ à˘ ªè . JHΩÉ≤ Hádƒ£ dg© É⁄ d’© ÜÉ Ée ÚH 10 18h ÜGBÙZG/ ù£°¢ ‘ Sƒeƒμ° .

Éægh èeéfèdg: DAÉ≤ ámhódg: 10 Qéjgƒjée/ , DAÉ≤ Tæ° ¨É¡ … üdg)ú° :( 18 jg ˘QÉ e/ ˘jé ˘ƒ j) ˘ë ˘à ˘êé G¤ J ˘ CÉC ˘« ˘ó ùπ›¢ GOÉ–’ ,( d ˘≤ ˘AÉ f ˘« ˘jƒ ˘ΣQƑ äéj’ƒdg) Ióëàÿg:( 25 Qéjgƒjée/ , DAÉ≤ Úlƒj äéj’ƒdg) Ióëàÿg:( 1 M ˘jõ ˘Gô ¿j/ ˘fƒ ˘« ˘ƒ , d ˘≤ ˘AÉ ehq ˘É : 6 M ˘jõ ˘Gô ¿j/ ˘fƒ ˘« ˘ƒ , d ˘≤ ˘AÉ SHG° ˘Π ˘ƒ : 13 Gôjõm¿ fƒj/« ƒ, DAÉ≤ æeôh¨ ΩÉ¡ jôh)fé£ «É :( 30 Gôjõm¿ fƒj/« ƒ, DAÉ≤ Grƒd¿ : 4 Rƒ“dƒj/ «ƒ , DAÉ≤ ÙJQÉH:¢ 6 Rƒ“dƒj/ «ƒ , DAÉ≤ ƒcéfƒe: 19 Rƒ“dƒj/ «ƒ , DAÉ≤ óæd¿ : 26 27h Rƒ“dƒj/ «ƒ , DAÉ≤ Scƒà° ƒ¡:⁄ 23 ÜGBÙZG/ ° ˘ù£ ˘ ,¢ d ˘≤˘ ˘AÉ jqhr ˘ï S)° ˘ùjƒ ° ˘Gô :( 29 ÜGBÙZG/ ° ˘ù£ ,¢ d ˘≤ ˘AÉ ùchôhπ° : 6 ƑΠJGS/∫ àñ°ª È. G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.