›ó ’Ê d` {G Ÿù °à ≤Ñ πz : ’ L óqj á ‘ – Σ G◊ áeƒμ ÉOE√ b† °« á ıgúaƒ£

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - JQHÉM¬ : ùféf° » QƑNÉA…

Q IGC Yƒ°† áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ÖFÉÆDG WÉY∞ Ê’ó› ¿ G{◊ áeƒμ ÁÑFÉZ øy Yƒdg» z h SGC∞° fƒμdé¡ æj{ IÉC ÙØÆHÉ¡° øy Éaódg´ øy Éæñd¿ he ü° Πë ଠz. h có ¿ {d «ù ¢ gæ ÉΣ eø –ô Σ L óq… eø ΠÑÉ¡ Ÿ© áaô üeò° ıgúaƒ£ FÉÆÑΠDG« Ú ‘ Széjqƒ° .

h πegc ‘ åjóm ¤ ùÿg{à° zπñ≤ ùegc¢ { ¿ Πàj∞≤ ÜÕM ΠDG¬ bƒe∞ dg ˘Fô ˘« ù¢ S° ˘© ˘ó G◊ jô ˘ô … e ˘ø b† °˘ «˘ á ıg£ ˘Úaƒ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú bƒã˘ ∞ ùe° ˘ hƒd∫ Mh ˘üjô ¢ Y ˘Π ˘≈ dg ˘Wƒ ˘zø , Lh ˘Oó J ˘ CÉC ˘« ˘ó V{° ˘Iqhô G◊ QGƑ ÚH G Aébôa’c ΠY≈ SGCSÉ° ¢ IOƑY ádhódg ümhô° ùdgìó° H« ó dgiƒ≤ ûdgyô° «á FÉÆÑΠDG« zá. h‘ Ée Πj» üf¢ G◊ QGƑ: [ ø jωƒ≤ ÜJ’ÉHÄ’É° dhódg« á ‘ b† °« á ıgúaƒ£ FÉÆÑΠDG« Ú ‘ SÉJQƑ° ?

d`« ù¢ ód… e© £« äé Vgháë° ƒm∫ òg√ ÜJ’GÄ’É° , øμd Σéæg μjäéæ¡ ƒm∫ ƑNO∫ côj« É ΠY≈ ÿg§ ûhπμ° HGC H ÔNÉB ΠY≈ jôw≥ VHÉØŸGÄÉ° , hçó– ÉGGC‹ ıgúaƒ£ øy FGC¡ º S° «Lƒà ƒ¡¿ ƒëf ÙDGIQÉØ° cîdg« á ŸÁÑDÉ£ côj« É DÉH≤ «ΩÉ H© ªπ Ée ‘ Gòg ûdg° ¿. πg[ G◊ áeƒμ æj IÉC ÙØÆHÉ¡° øy òg√ dg†≤ °« á? øy` … áeƒμm çóëàf? ¿ òg√ G◊ áeƒμ ÁÑFÉZ øy Yƒdg» òæe Ióe, ÉOE√ ÛŸG° ˘μ ˘äó dg˘ NGÓ˘ Π˘ «˘ á dg˘ à˘ » j˘ ©˘ fé˘ «˘ ¡˘ É WGƑŸG˘ ø dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ ÊÉ, a˘ ¡˘ π μᢠø ¿ f˘ üàqƒ° áeƒμm fgƒæyé¡ Fôdg« ù° » Éæπc Πd© ªπ , h‘ Yégó¡ âdõf πc eäéeƒ≤ àûgª ™ ÊÉÆÑΠDG G¤ ÛDGQÉ° ´ Πdª áñdé£ ëhbƒ≤ É¡ d© Ωó Iqób òg√ G◊ áeƒμ ΠY≈ πm … e˘ ø ûe° ˘μ ˘JÓ ˘¡ ˘º ? ¿ c˘ π e˘ É j˘ üë° ˘π g˘ ƒ f˘ à˘ «˘ é˘ á J˘ ≤˘ ÙYÉ° ˘¡ ˘É Zh˘ «˘ Hɢ ¡˘ É Y˘ ø dg˘ ≤˘ «˘ ΩÉ JÉÑLGƑHÉ¡ .

h‘ bgƒdg™ , ÂÀÑKGC òg√ G◊ áeƒμ FGC É¡ áeƒμm ÜÕM{ ΠDG¬ z ædgh¶ ΩÉ ùdgqƒ° … h ÂJGC Éaóπd´ æy¡ ªé øe ÓN∫ bgƒe∞ ôjrh LQÉŸG« á ÒZH.√ Éa◊ áeƒμ æj IÉC ÙØÆHÉ¡° øy Éaódg´ øy Éæñd¿ üehàëπ° ¬ ÉOE√ J’GÄÉEÉ¡ ÁHPÉΜDG àdg» ÉGOQHGC e ˘æ ˘Ühó S° ˘jqƒ ˘É d ˘ió G’ · ÀŸG ˘ë ˘Ió ‘ ùπ›¢ G e’c ˘ø , a ˘ª ˘GPÉ f ˘æ ˘à ˘¶ ˘ô e ˘ø g˘ μ˘ Gò áeƒμm? a¡ » ⁄ üjqó° … OQ HGC bƒe∞ SQ° ª» L óq… Oôπd ΠY≈ òg√ J’GÄÉEÉ¡ ÁHPÉΜDG, πh üàbgô° Øbƒeé¡ ΠY≈ OQ ùñàπe¢ øe πñb FQ« ùé¡° ch FÉC¬ ûhπμ° ÒZ e ˘Ñ ˘TÉ ° ˘ô j ˘© α Éà b ˘dé ˘¬ ÆŸG ˘Ühó ùdg° ˘Qƒ ,… d ˘μ ˘æ ˘¬ Q IGC ¿ c˘ eó˘ ¬ a˘ ≤˘ § j˘ LƑD˘ è äéaóÿg. ójôfh ¿ ãfª ø DÉY« bƒe∞ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ ‘ g ò˘g Gÿ ü° ƒ˘u ¢ hg ƒ˘ e ƒ˘b ∞˘ e ó˘g a ™˘ Y ø˘ c ô˘g e ᢠH Π˘ ó˘√ hj ©˘ ˘ ˘ô Y ˘ø üe° ˘Π ˘ë ˘á FÉÆÑΠDG« Ú.

Ée[ g» G ÄGAGÔL’E Sôdg° ª« á àdg» JÒÎJGÉ¡ ádhódg FÉÆÑΠDG« á ÉOE√ ádhódg ùdgájqƒ° ‘ Ée ün¢ b† °« á ıgúaƒ£ ?

d`« ù¢ Σéæg øe Σô– ól… øe πñb G◊ áeƒμ FÉÆÑΠDG« á Ÿ© áaô üeò° g A’ƑD ıg£ ˘Úaƒ , eh ˘É j ˘üë ° ˘π j ˘≤ ˘üà ° ˘ô Y ˘Π ˘≈ dg˘ à˘ ë˘ Σô dg˘ ò… j˘ ≤˘ Ωƒ H˘ ¬ M{˘ Üõ dg˘ Π˘ ¬z , üj’ghä’é° G ΠB’E« ª« á dhódgh« á àdg» jƒeƒ≤ ¿ HÉ¡ ’ QOGC … ÷Gá¡ øe g» øμd G◊ áeƒμ ’ Σôëàj ‘ Gòg ûdg° ¿ πh ÜÕM{ ΠDG¬ z.

c ˘ª ˘É f ˘ã ˘ª ˘ø Y˘ dé˘ «˘ e˘ bƒ˘ ∞ dg˘ Fô˘ «ù ¢ S° ˘© ˘ó G◊ jô˘ ô… dg˘ ò… GO¿ Y˘ ª˘ Π˘ «˘ á ÿg£ ˘∞ h ØΠYGC aƒbh¬ G¤ ÖFÉL G ÉG’C‹ ûekgoó° ΠY≈ Iómh FÉÆÑΠDG« Ú ‘ Lh¬ Gòμg Y ˘ª ˘Π ˘« ˘äé GQGE ˘HÉ ˘« ˘á ’ j ˘Vô ° ˘≈ Y ˘æ ˘¡ ˘É … V° ˘ª Ò ùfge° ˘ÊÉ h … d˘ Ñ˘ æ˘ ÊÉ, FGE˘ ¬ e˘ bƒ˘ ∞ ûe° ˘ ôq ± ùeh° ˘ hƒd ∫ eh ˘bƒ ˘∞ j ˘ƒ ˘ó dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú fh˘ EÉC˘ π ¿ j˘ à˘ Π˘ ≤˘ Ø˘ ¬ dg˘ Ø˘ jô˘ ≥ G N’B˘ ô H HÉÉJÉE« á, fh SÉC∞° ÉÆFGC ⁄ f ôn … bƒe∞ Rgƒj… bƒe∞ Fôdg« ù¢ G◊ ôjô… ¿ Éc¿ ‘ Vƒeƒ° ´ ÙΠHGÔW¢ HGC ûdg° «Úî ûdg° ¡« øjó ‘ QÉΜY, fh πeéc Oôdg øe ÜÕM{ ΠDG¬ z dg« Ωƒ ΠY≈ ùÿgiƒà° ùøf° ¬ øe ÙŸG° dhƒd« á Gh◊ Uô¢ ΠY≈ øwƒdg.

[ ûdg° «ï Ñf« π hhéb¥ ÉYO iƒb 14 QGPGB G¤ SÖË° ùdgìó° øe Öjqghõdg, Ée Q μjgcº ?

` øëf Qôμf ¿ ùdgìó° d« ù¢ d¨ Éæà, Égómh d¨ á G◊ QGƑ ìéàøf’gh Góày’gh∫ g» d¨ Éæà. h Éfócgc ÉH ùe’c¢ ciƒ≤ 14 QGPGB d¨ á G◊ QGƑ õfh´ ùdgìó° øe ójgc … πc FÉÆÑΠDG« Ú Vhh° ©¬ â– IÔEGE SHΠ° ᣠ÷G« û¢ ÊÉÆÑΠDG dghiƒ≤ ûdgyô° «á . øëf FGOª e™ G◊ QGƑ øeh bhgc∞ G◊ QGƑ ƒg ÜÕM{ ΠDG¬ z øeh Ñàj© ¬ øe iƒb féæñd« á â– FGQP™ TOƑ¡° Qhõdg, Éeh ΣGQOGC Ée TOƑ¡° Qhõdg.

[ G L’Eª É´ æwƒdg» òdg… QƑΠÑJ H†≤ °« á ıgúaƒ£ , πg øμá ¿ j Sƒdù° ¢ Ÿ© IOHÉ G◊ QGƑ æwƒdg» , hâ– … Thô° ?•

` IQGC FGC¬ Öéj ¿ j Sƒdù° ¢ Ÿ© IOHÉ G◊ QGƑ æwƒdg» øμd ΠY≈ SGCSÉ° ¢ IOƑY ádhódg dghiƒ≤ dg© ùájôμ° Gh æe’c« á d ÙEÓEΣÉ° VƑDÉH° ™ G æe’c» ‘ Éæñd¿ ÈY ümô° ùdgìó° Hò¡ √ dgiƒ≤ dg© ùájôμ° dghiƒ≤ G æe’c« á FÉÆÑΠDG« á ûdgyô° «á .

Gh◊ QGƑ Vqhô° … ◊π ûeáπμ° SÌÓ° ÜÕM ΠDG¬ ÒZH√ øe ŸG« Π« û° «äé àdg» Qhój ‘ μπa¬ , ùdghìó° ÙΠØDG° £« æ» ÊQÉN ıg« ªäé VHÑ° £¬ . Fôdgh« ù¢ Ñf« ¬ H ôq… ÉYO G¤ QGƑM ÜØJ° «Π » ümô° √ ‘ ÙΠHGÔW,¢ øμd Σéæg Wéæe≥ IÔNGC πãe ähòh dg ˘à ˘» T° ˘¡ ˘äó 7 JGC ˘QÉ , g ˘æ ˘ΣÉ S° ˘ë ˘ª ˘ô dgh˘ æ˘ Ñ˘ » T° ˘« â, c˘ π g˘ ò√ ÆŸG˘ Wɢ ≥ ŸGª ˘æ ˘ƒ ´ Y ˘Π ˘≈ ÷G« û¢ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ NO ˘dƒ ˘¡ ˘É . ’ μᢠø ¿ ùj° ˘à ˘≤ ˘« ˘º G e’c˘ Qƒ ‘ X˘ π ûdg° ˘à ˘ÉA üdgh° ˘« ˘∞ â– S° ˘≤ ˘∞ MGH ˘ó . a ˘« ˘Öé CG¿ j μ˘ ˘ƒ ¿ g ˘æ ˘ΣÉ ùe° ˘IGHÉ ÚH FÉÆÑΠDG« Ú Lª «© c» æj¢†¡ Éæñd¿ Lgƒjh¬ ŸG ägôegƒd àdg» ΣÉËJO Vó° √ Öéjh ¿ àéjª ™ FÉÆÑΠDG« ƒ¿ â– S∞≤° dgƒfé≤ ¿ Sódghqƒà° ómgƒdg.

[ WÉY∞ Ê’ó›

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.