ØJQ» àπj≤ » SØ° … ùfôaé° bhô£

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

dg ˘© ˘eé ˘á ‘ dg ˘Ñ ˘OÓ . bh ˘ Ωóq dg˘ Π˘ AGƑ jq˘ Ø˘ » G¤ H˘ hé‹ YQO ájqécòj.

c ˘ª ˘É SG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π S° ˘ÒØ b ˘£ ˘ô S° ˘© ˘ó Y ˘Π ˘» g ˘Ó ∫ Ÿgóæ¡ ,… ‘ IQÉJR iôl DÓNÉ¡ VÔY¢ VHCÓDÉ° ´ æec’g« á.

[ ØJQ» jωó≤ Qódg´ héñd‹

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.