Àdg{© Π« º Gh◊ zákgó e ô“‘ ÙΠHGÔW¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

íààag ŸG ô“ƑHÎDG… h’g∫ øy àdg{© Π« º Gh◊ zákgó òdg… æj¶ ª¬ ›ª ™ dg ˘© ˘Ωõ HÎDG˘ ƒ… ‘ W˘ HGÔ˘ ùπ¢ H˘ dé˘ à˘ ©˘ hé¿ e˘ ™ EÉ÷G˘ ©˘ á còe’g˘ «˘ á, H˘ Yô˘ jé˘ á FQ« ù¢ ùπ›¢ AGQRƑDG ‚« Ö e« JÉ≤» Ó㇠ôjrƒh HÎDG« á àdgh© Π« º dg© É‹ ÙMÉ° ¿ ÜÉJO, ‘ MQƑ°† àøe» ÙΠHGÔW¢ ûdgh° ªé ∫ ûdg° «ï dée∂ ûdg° ©QÉ , ôjrh ádhódg MGª ó egôc» , ΠYÉAH« äé.

H© ó MÔJ« Ö øe OÉA… ÿg£ «Ö , dg≈≤ ÓÑY d’g¬ e« JÉ≤» Πcª á ÛGª ™ cg ˘ó a ˘« ˘¡ ˘É G{¿ H ˘æ ˘AÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π ’ j˘ μ˘ ƒ¿ H˘ ÄGHOÉC VÉŸG° ˘» H˘ π H˘ aé† °˘ π e˘ É UƑJÂΠ° Uƒàjhπ° dg« ¬ G◊ ákgó Gh¿ ùπaáø° àdg© Π« º ’ óh G¿ ûj° ªπ πc ÖFGƑL G◊ «IÉ eh« æjoézé¡ .

TGHQÉ° FQ« ù¢ ùb° º HÎDG« á ‘ EÉ÷G© á còe’g« á RÉZ… Z« å G¤ G¿ dg{© ªπ «á ájƒhîdg ûj° ªπ ŸG« øjoé áaéc Uhƒ° ’ G¤ Úμ“DGÖDÉ£ øe Lgƒeá¡ èféàf G◊ zákgó.

ÈÀYGH ÜÉJO G¿ bgh{© Éæ ƑHÎDG… ób béæàj¢† ‘ Òãc øe ÑFGƑL¬ e™ ôgƒl G◊ ákgó, øëæa Ée Éædr H© «øjó øy ΣÓÀEG G◊ ákgó ØDG© Π« á, øy ìhôdg dg© Πª «á áæeéμdg ‘ UGCΠ° É¡, ‘ DGIQÓ≤ ΠY≈ LÉÀFGEÉ¡ üjhæ° «© É¡ HGC J© Πjóé¡ , àm≈ ùfà° £« ™ àf’gé≤ ∫ øe e¶ ôgé G◊ ákgó ¤ Égôgƒl, øeh Kº ¤ Yª Π« á G GÓH’E´ QÉΜÀH’GH ‘ É›∫ àdg© Π« º àdgh© Πº z, zéàa’ G¤ { Éæfg ùf° ©≈ fh© ªπ ’¿ J ÒNÉC G◊ ákgó bƒe© É¡ G S’CSÉ° °» ‘ æh« Éæà àdg© Π« ª« zá.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.