Ùcéhéà° ¿: eπà≤ 8 àeª øjoô H¨ IQÉ DIÔFÉ£ CÒEGC« á ÓH W« QÉ

Al-Mustaqbal - - Féxh∞ Yägqé≤ Eüƒπ£ Ñπd« ™ T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

πàb Kª fé« á àeª øjoô H¨ IQÉ ájƒl Tàæ° É¡ IÔFÉW còeg« á hóh¿ W« QÉ ΠY≈ Ñfl TÉÆDÚ£° ùeg,¢ ‘ æÿgá≤£ DGΠÑ≤ «á T° ªé ∫ ÜÔZ ùcéhéà° ¿.

Ébh∫ ùe° hƒd ∫ æeg» G¿ DG{IÔFÉ£ ΠWGÂ≤ UÚNHQÉ° ΠY≈ õæe∫ ‘ áæjóe SÉMNƑ° «π àdg» ÑJ© ó 25 c« GÎEƑΠ Tô° ¥ ûfgòeé° √ ièc óe¿ æeá≤£ T° ªé ∫ Sôjrhéà° ¿z .

ØΠYGH ùe° hƒd ∫ ùyôμ° … ÒÑC ‘ H« ûqhé° ièc óe¿ áj’h N« È H ˘NÉ ˘à ˘fƒ ˘î ˘Gƒ T° ˘ª ˘É ∫ Z ˘Üô H ˘ùcé ° ˘à ˘É ¿ b{ ˘à ˘π e ˘É ’ j˘ ≤˘ π Y˘ ø K˘ ª˘ fé˘ «˘ á TÉFZÚ£° . ) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.