B† °« á ıgúaƒ£

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

Ñj≈≤ ¿ b† °« á ıgúaƒ£ FÉÆÑΠDG« Ú ‘ SÉJQƑ° Ée âdgr â– ÛGÔ¡ , øe ho¿ ¿ ØJO †° » ÙŸGYÉ° » Gh ÜJ’EÄ’É° ¤ ÓWGE¥ SMGÔ° ¡º , ‘ âbh OOÔJ ¿ dg†≤ °« á éàeá¡ ƒëf àdg ΩRÉC.

h VHGC° ˘í jrh ˘ô LQÉŸG ˘« ˘á ŸGH¨ ÚHÎ Y ˘fó ˘É ¿ e ˘üæ ° ˘Qƒ dùÿg{` ° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ ¿ dg ˘†≤ ° ˘« ˘á Jo ˘© ˘dé ˘è üh° ˘ª â gh ˘Ahó , h FGC ˘¬ ’ j ˘Gõ ∫ j ˘é ˘ô … ÜJG° ˘ä’é d ˘ AÓE ˘êgô Y ˘ø ıgúaƒ£ FÉÆÑΠDG« Ú ‘ ZÖΠM, ûekgò° ¤ Oƒyh{ ÉH êgôa’e æy¡ º Ñjôb zék.

ÒZ ¿ âaódg ‘ IGRGƑE ΩÓY SGÑÀ° ©OÉ ÙΠÛG{¢ æwƒdg» ùdgqƒ° z… QƑJ• ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … ‘ Yª Π« á ÿg,∞£ RÔH ójóoe ÷G{« û¢ ùdgqƒ° … G◊ ô ‘ zπngódg FGC ¬ òñj{∫ πc ÷Gzoƒ¡ Hó¡ ± dg© Qƒã ΠY≈ ıgúaƒ£ , e kgócƒd ¿ ’{ ábóy Jgómƒd¬ DÉH© ªπ «zá .

fhâπ≤ ádéch{ G AÉÑF’C zájõcôÿg øy ÜEQOÉ° ¿ Sáeó° ıgúaƒ£ à–º åjîdg ‘ àdg© WÉ» e™ b† °« à¡ º ájhôh d© Ωó J© jô°† ¡º …’ Nô£ , ûeiò° G¤ ¿ dp∂ ’ j© æ» Uƒdgƒ° ∫ G¤ dg« SÉC¢ HGC G ¤ jôw≥ ùeohó° øμd øeh ho¿ T∂° Kª á YÄÉÑ≤ SGH° ©á J© V΢ jôw≥ G êgôa’e æy¡ º.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.