G◊ QGƑ

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

[ ’¿ Z« ùææè° , f¶ Iô dg« Ωƒ G¤ L{« π ÑDG« zâ f¶ Iô Yª «á≤ . Üéàch ΠY{≈ dgjô£ z≥ U° ˘É˘ Q dg ˘«˘ ˘ƒ˘ Ω dh ˘˘ LÓC ˘«˘ ˘É˘ ∫ dg ˘≤˘ ˘É˘ eo ˘á˘ e ˘ø˘ c ˘SÓ °˘ «˘ μ˘ «˘ äé G ÜO’C G còe’c˘ ». Mh˘ dé˘ «˘ j˘ à˘ º

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.