Èeéfôh SIÒ° âëàøfgh

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ G∫ H» -

[ OGÓYGE Jhëó≤ ÚAGR b« ƒ› «É ¿ [ G ÓM’C 27 Qéjk 2012 [ ùdg° ˘É˘ Y ˘á˘ 009: d ˘« ˘Ó H ˘à ˘bƒ ˘« â ähòh Ÿghª ˘Π ˘μ ˘á dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á ùdg° ©ájoƒ QGƑM UÉN¢ e™ üeø£° ≈ Sáeó° ‘ ◊¶ á HÔY« á Πe« áä ëàdéh óq,… hôj… ÚAGR Gòg G S’CƑÑ° ´ b ü°qá ΠLQ OQGC Êq ΩÉF ùéhó° æe,∂¡ e ôq Πëhº dg≤ ªº , Sghà° «ß≤ H UÉEQGÔ° ΠY≈ –£ «º SGCIQƑ£° dg≤ ªº ùdgñ° ™. S{IÒ° zâëàøfgh jù °à †° «∞ eü °£ Ø≈ S° Óe á, Gd ôl π Gd ò… Z« qô ΠMº M« Jɬ ‘ dg© ΩÉ ,2003 ûahπ° ‘ dg© ΩÉ 2005 hí‚ ‘ dg© ΩÉ ,2008 ƒgh dg« Ωƒ ΠY≈ H© ó Nägƒ£ øe –≤ «≥ ΠMª ¬ ÒÑΜDG.

G OQ’C Êq G’ hq∫ dg ˘ò … Uh° ˘π ¤ b ˘ª ˘á L{ ˘Ñ ˘π JGE ˘Ø ˘Sô â°{ j ˘à ˘ë ˘ ióq ägôjòëàdg G æe’c« á Gòg G ÓM’C jh JÉC» ¤ ähòh øe Éμe¿ àeébg¬ ‘ d ˘æ ˘ó ¿ hòd… d ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú dgh˘ ©˘ Üô c˘ «˘ ∞ ¿ G M’C˘ ΩÓ H˘ dé˘ æ˘ SÉ¢ ëàj.≥≤

[ üeø£° ≈ S áeó°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.