Éjõg¿ Éjójól¿ ÙJÉÑÑ° ¿ VGCQGÔ° T° ªé ∫ Tô° ¥ jgdé£ «É

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ÂÆΠYG ùdgπ° äé£ j’gdé£ «á G¿ Újõg VQG° «Úà ΠH¨ â TIÓ° ggómgª É 34^ ÄÉLQO VÉÀHÔ° d« π HQ’G© AÉ ÿg`ª «ù ¢ T° ªé ∫ Tô° ¥ jgdé£ «É , Ée IOGC G¤ VGQGÔ° VGAÉ° «á ‘ ÉÑE¿ âféc J ÄÔKÉC Gõdõh∫ ÓM’G VÉŸG° » òdg… SGÔØ° øy Sƒ≤° • Sáà° Πàb.≈

Ébh∫ hóféfôa ƒjòa‹ FQ« ù¢ ájóπh a« Éæ‹ ÁG« Π« É M« å õcôe Gõdr∫ ÓM’G VÉŸG° », OÉY{ ƒÿg.± f© Oƒ G¤ AGQƑDG ÉŸÉWH d« ù¢ Σéæg Ahóg ÈCG, ød íéæf ‘ ôhój ôe’g.{

bhh© â DGÉJÕ¡ ¿ üàæe∞° ΠDG« π. ΠHH¨ â TIÓ° h’g¤ 34^ ÄÉLQO féãdgh« á 23^ ÄÉLQO. óbh T° ©ô ùdgéμ° ¿ DÉHÚJÕ¡ HIƑ≤ f’¡ ªé bh© Éà ΠY≈ Yª ≥ ’ ójõj ΠY≈ HQG© á c« ägîeƒπ.

VGH° ˘É ± c{ ˘æ ˘É ùf° ˘© ˘≈ G¤ bg ˘æ ˘É ´ dg ˘æ ˘SÉ ¢ H ˘dé ˘© ˘IOƑ G¤ ùeæcé° ¡º GPG ⁄ øμj àeiqô°† øμd GPG SGÀ° ªäô dgägõ¡ ùa° ˘«˘ ˘μ˘ ˘ƒ˘ ¿ e’g ˘ô˘ ùe° ˘à˘ ˘ë˘ ˘«˘ ˘Ó˘ .{ Vhgh° ˘í˘ G¿ ıg{« ˘ª˘ ˘É˘ ä ùÿgákóëà° ‘ àjóπh¬ ób àeg ÄÓC eghâ°† ÄÓFÉY ΠDG« π ‘ S° «JGQÉ É¡ ΠY≈ ÔKG ÚJÉG DGÚJÕ¡ VQ’G° «Úà Újójó÷g.{

TGH° ˘QÉ G¤ G¿ g{ ˘ÚJÉ dg ˘¡ ˘ÚJÕ ◊≤ ˘à ˘É VG° ˘GQGÔ H ˘dé ˘¨ ˘á H ˘ÑŸÉ ˘ÊÉ dg ˘à ˘» J† ° ˘äqô H ˘¡ ˘Iõ M’G˘ ó VÉŸG° ˘» , dg˘ à˘ » H˘ Π˘ ¨â Jƒbé¡ 6 ÄÉLQO. ùjh° ©≈ Jæ≤ «ƒ Éaódg´ ÊÓŸG òæe ôéødg óëπd øe ÙJGÉ° ´ V’GQGÔ° Iójó÷g.

VGH° ˘É˘ ± G¿ ÆŸG{ ˘£˘ ˘≤˘ ˘á˘ G◊ ª ˘zagô˘ ‘ Sh° ˘§˘ fóÿg ˘«˘ ˘á˘ , ÙG¶ ˘IQƑ Y ˘Π ˘≈ ùdg° ˘μ ˘É ¿ ùh° ˘ÖÑ Wéfl ˘ô fg ˘¡ ˘« ˘QÉ e ˘æ ˘RÉ ∫ àeiqô°† , ób ÙJG° ©â GOÓ› ùeg¢ H© Éeó JÜΠ≤ â° hg∫ øe ùeg.¢ äôcph SHΠFÉ° ΩÓY’G j’gdé£ «á G¿ 18 Iõg L’ÉHª É∫ bh© â ÓN∫ ΠDG« π. ) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.