Tí£° dùÿg{` à°zπñ≤ : ŸGÜƑΠ£ OÉÉJGE VQGC° «á UÁÑΠ° Qgƒëπd

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - JQHÉM¬ : Éàjq TIQGÔ°

⁄ ûj° ùeûà° QÉ° Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ fiª ó Tí£° dg ˘Nó ˘ƒ ∫ ‘ J{ ˘μ ˘¡ ˘æ ˘zäé M˘ ƒ∫ üeò° dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú ıg£ ˘Úaƒ ‘ S° ˘jqƒ ˘É , dh ˘âø˘ G¤ fg ˘¬˘ : j{ ˘Ñ ˘ ˘hó˘ G¿ g æ˘˘ ˘É˘ Σ, J ˘ ˘KGÒN Jh ˘˘ KGÒN W ˘jƒ˘ ˘ ÉÃQH g ˘æ ˘ΣÉ J© ≤« zägó.

Qh IGC ‘ åjóm G¤ ùÿg{à° zπñ≤ ùeg¢ ¿ ŸG{ÜƑΠ£ , πñb G¿ f© £» G◊ QGƑ Éfgƒæy ’ ãj≥ a« ¬ SÉÆDG¢ f’¬ ⁄ j© ó Ééàæe, G¿ μëf» øy Yª Π« á fgájpé≤ IÒÑC, G… Öéj G¿ ƒμj¿ a« É¡ ÷Gª «™ ƒμjh¿ H≤ «IOÉ FQ« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘zá . ûe° ˘kgoó Y ˘Π ˘≈ G¿ dg ˘¡ ˘ó ± g ˘ƒ Lh{ ˘Oƒ dho˘ á MGH˘ Ió Sh° ˘Π ˘£ ˘á IÓMGH SHΠ° ᣠáπeéc ádhóπd. òfóæy ƒμj¿ Qgƒëπd óg± øe ho¿ G¿ πnóf ÓH Thô° • cª É jƒ≤ ∫ ÑDG© z¢†, h ócgc G¿ ŸG{ÜƑΠ£ OÉÉJG VQGC° «á UÁÑΠ° Qgƒëπd áeƒμmh áfrgƒàe, jódé¡ Ká≤ FÉÆÑΠDG« zú. Éægh üf¢ G◊ QGƑ: Éæg üf¢ G◊ QGƑ: [ GPÉE j© æ» G¿ ƒμj¿ Σéæg SGÀ° ªájqgô ΠDHÉÑ°† «á ƒm∫ üeò° ıg£ ˘Úaƒ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú ‘ M ˘ÖΠ , h’ S° ˘« ˘ª ˘É H˘ ©˘ eó˘ É c˘ âfé ÄOG QÉÑNG ÓWG{¥ SMGÔ° ¡º z ÷Gª ©á G¤ TGÁYÉ° AGƑLG HÉÉJG« á ÚH SÉÆDG?¢

``ùeg`` ¢ Éc¿ Σéæg JÉÑJÔ≤ ÀHGÊÉ¡ H© JOƑ¡ º ch FÉC¡ º GHOÉY, Gògh æjñ£ ≥ d« ù¢ ΠY≈ øe ΠØÀMG ‘ ÛDGQÉ° ´ Gɉ óæy FÉÆÑΠDG« Ú ΠY≈ ùÿgäéjƒà° Sôdg° ª» EÓY’GH» ùdgh° «SÉ °» . cg« ó, hóñj G¿ Σéæg, ‘ πbg Jôjó≤ , J KGÒNÉC Jh KGÒNÉC jƒw ÉÃQH Σéæg J© ≤« ägó. Hh© ¢† àdgôjqé≤ Mƒj» dòh,∂ ɇ éj© π Gòg ûdg° ©Qƒ éàjª ó æggq . ’ Gõj∫ kgôcéh G◊ åjó Yª É ümπ° . Kª á S° «ägƒjqéæ Iòãc ødh SGC° ªí ùøæd° » ƒnódéh∫ ‘ G… æeé¡ f’é¡ d« ùâ° G’ μjäéæ¡ .

[ πg ùjâyô° dg≤ «ÄGOÉ ‘ ÉØÀM’G∫ Uƒhƒ° ∫ g A’ƑD πñb G¿ üjgƒπ° a© Ó G¤ Éæñd¿ , h’ S° «ª É ÜÕM{ ΠDG¬ z?

``üh``` ámgô°, G¿ πμdg UHGƑΠ° G¤ òg√ dgáyéæ≤ ÙHÖÑ° Qƒeg M≤ «≤ «á âféc ü–° ˘π . G◊ μ ˘eƒ ˘á dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á IQGRHH LQÉŸG˘ «˘ á b˘ dé˘ à˘ É fg˘ ¡˘ ª˘ É c˘ fé˘ à˘ É Y˘ Π˘ ≈ UGƑJΠ° e™ AGQRƑDG ‘ côj« É, ùÿgh° ƒdhƒd¿ Gƒdéb fg¡ º S° «ƒfƒμ ¿ Éæg H© ó SÄÉYÉ° , aó°† øy G¿ ÚÑBGÔŸG GƑMHGC Éæd πãe Gòg ôe’g. üaäqé° Σéæg HÉÉJG« äé THÑ° ¬ áyéæb dòh.∂ dg« Ωƒ, GÓH dp∂ Πc¬ fg¬ πñb FGHGC¬ .

[ g ˘π üeò° G◊ QGƑ dg ˘ò … M ˘Oó FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘á e ˘« û° ˘É ∫ SΠ° «ª É¿ óyƒe√ ‘ Gôjõm¿ ŸGΠÑ≤ Ñjôj§ Hò¡ √ G◊ ÁKOÉ, ΩG G¿ d¬ ùekgqé° KGÔNGB?

``Qgƒëπd``` ùeqé° Πàfl∞ øy òg√ G◊ ÁKOÉ, Gɉ iôf πc Ωƒj G¿ Σéæg ÁLÉM Séeá° G¤ Yª Π« á fgájpé≤ ‘ Éæñd¿ ÙHÖÑ° ÔWÉIG àdg» ójgõàj YGÓÀH« äé Ée üëjπ° ‘ SÉJQƑ° . ’ øμá WÉÑÀDG ‘ FGPÉ≤ Éæñd¿ Mhª àjé¬ øe òg√ ÔWÉIG Gɉ Öéj Lƒdh¬ HIƑ≤ Hééjgh« á Sháyô° . Kª á ôggƒx eh Tƒdägô° ôwéı IÒÑC ÖLƑJ Yª Π« á fgájpé≤ IÒÑC ájólh. fghébó£ øe òg√ ØΠŸG« á Gójó– Hhò¡ √ Mhôdg« á UQÓ° ΩÓC 14 QGPGB. G¿ ŸGÜƑΠ£ , πñb G¿ f© £» G◊ QGƑ Éfgƒæy ’ ãj≥ a« ¬ SÉÆDG¢ f’¬ ⁄ j© ó Ééàæe, G¿ μëf» øy Yª Π« á fgájpé≤ IÒÑC, G… Öéj G¿ ƒμj¿ a« É¡ ÷Gª «™ ƒμjh¿ H≤ «IOÉ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡. [ πg àcgª âπ UIQƑ° IOÉB G◊ QGƑ? ``Ôd``` Ée ŸGÜƑΠ£ . GPG ØJGÉÆ≤ ΠY≈ G¿ ŸGÜƑΠ£ ƒg Yª Π« á fgájpé≤ , ùf° ∫ H© ó dp∂ c« ∞ øμá G¿ ƒμj¿ òg√ dg© ªπ «á f’gájpé≤ ájól πgh g» ‘ ùÿgiƒà° ŸGÜƑΠ£ ? G¿ G◊ QGƑ øe ΠLG G◊ QGƑ, GPG âféc d¬ Øæe© á TÓΜ° , ’ bôj≈ G¤ ùeiƒà° F’GPÉ≤ . cg« ó G¿ Σéæg GQƑEG SGSÉ° °« á âhgƒkh Sgƒbh° º ûeácî° øμá G¿ f Sƒdù° ¢ ΠY« É¡ ‘ F’GPÉ≤ , øe πãe Ωgõàdg ΩÓY õf’g¥’ G¤ ôméæàdg ΠNGÓDG» . f© º ójôf Lª «© É G¿ ëfª » Éæñd¿ øe Ygóàdg« äé ŸGIÒ£ Qƒeód ΠB’G« ª« á äéygõædgh áøπàıg. øëf ô‰ H© UGƑ∞° ΠBG« ª« á Öéj G¿ æf IÉC ÆYÉ¡ . ’ øμá G¿ πnóf H© ªπ «á fgájpé≤ dò¡ √ ÔWÉIG ΠCÉ¡ øe ho¿ G¿ Ωõàπf óñe SGSÉ° °« É Iómƒd øwƒdg é æ≈ G¿ Σéæg Éæwh GÓMGH G… ádho IÓMGH SHΠ° ᣠIÓMGH G… e Sƒdù° äé° IÓMGH.

’ øμá G¿ ƒμj¿ Σéæg øwh ómgh H© Ió SΠ° äé£ ƒμjh¿ Σéæg GÔWG± jódé¡ SΠ° ᣠájrgƒe ùπdπ° ᣠájõcôÿg ádhóπd. Öéj G¿ Oóëf dgó¡ ± G… f’g˘ à˘ ≤˘ É∫ e˘ ø dg˘ Vƒ° ˘™ dg˘ û¡¢ d˘ à˘ μ˘ ƒ¿ d˘ Π˘ dhó˘ á ùdg° ˘Π ˘£ ˘á dg˘ μ˘ eé˘ Π˘ á Y˘ Π˘ ≈ c˘ πeé VQGÉ¡° . ƒbgh∫ Éæfg ùdéæ° ‘ dp∂ bƒÿg™ . Gòd, G¿ ÓÑŸG Öéj G¿ Sôμj¢ c SÉCSÉ° ¢ …’ QGƑM fhté≤ ¢ G… G¿ fó¡ ± G¤ Oƒlh ádho IÓMGH SHΠ° ᣠIÓMGH SHΠ° ᣠáπeéc ádhóπd. Gòg QGƑM ƒμj¿ d¬ óg± øe ho¿ G¿ πnóf ÓH{ Thô° z• cª É jƒ≤ ∫ ÑDG© .¢† ’ øμá G¿ üjπ° G◊ QGƑ G¤ T° »A øe ho¿ jó– ˘ó dg˘ ¡˘ ó.± J˘ Ñ˘ ó dg˘ ©˘ ª˘ Π˘ «˘ á f’g˘ ≤˘ JPɢ á H˘ dé˘ à˘ SCÉ° ˘« ù¢ Y˘ Π˘ ≈ dg˘ ≤˘ SGƑ° ˘º ûÿghácî° ógh± Vghí° ’ øμá G’ G¿ ûj° ªπ ádhódg IÓMGƑDG ÄGP ùdgπ° ᣠG◊ üájô° Iómgƒdgh.

[ πg dgó¡ ± F’GPÉ≤ … àj© ió dg¶ ôggƒ àdg» Éggôf áæá ùjhiô° ÈY ÛØJ° » ùdgìó° ?

``G``` ¿ ŸG£ ˘Π ˘Üƒ VQG° ˘« ˘á U° ˘Π ˘Ñ ˘á d˘ Π˘ ë˘ QGƑ Mh˘ μ˘ eƒ˘ á d˘ jó˘ ¡˘ É K˘ ≤˘ á dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú áfrgƒàeh ƒμj¿ VQG° «à É¡ æe£ ≤« á ◊QGƑ OÉG± ólh… ÚH DGIOÉ≤ F’PÉ≤ ÓΠÑDG. òg√ MHQ« á Ée UQÓ° øy 14 QGPGB àdg» äóe Égój Πdƒ≤ ∫ fg¬ Öéj FGPÉ≤ Éæñd¿ .

[ πg ôb ΜJGCº ‘ ΩÓC ÚE’G dg© ΩÉ düõm{` ΠDG¬ z Ée øμá AÉÆÑDG ΠY« ¬ êƒdƒd G◊ QGƑ ŸGÜƑΠ£ ?

``T``` °» A ómgh ‘ NHÉ£ ¬ øμá G¿ æñf» ΠY« ¬. Éb∫ ‘ NHÉ£ ¬ G¿ Iƒb ÜÕM{ ΠDG¬ z dg© ùájôμ° g» Iƒb OQ´ . G… fg¬ YGÉGÉ£ UÁØ° Oôdg{´ z ɇ j ˘© ˘æ ˘» G¿ b ˘Iƒ G◊ Üõ Lhh ˘Oƒ √ c ˘≤ ˘Iƒ ùy° ˘μ ˘jô ˘á g˘ aó˘ ¡˘ É dg˘ Oô´ . ùdgh° ˘ GƑD ∫ ÆŸG£ ≤» Éæg ƒg Ébéah …’ SGJGΰ «é «á YÉAO« á J© ªπ Iƒb Oôdg´ ΠJ?∂ ùdgh° GƑD ∫ òdg… Ñàj™ ƒg c« ∞ ƒëf∫ Iƒb Oôdg´ Iƒb â– e¶ áπ ÷G« û.?¢ Égóæy, ƒμf¿ μëf» Yª fó« É ’ f¶ Éjô G… ëfª » Éæñd¿ OƑLƑH Ÿgáehé≤ ÉGÒZH H© «Gó øy DGHÉÑ°† «á ΩÓΜDÉH. Gòg ƒg AÕ÷G ÊÉÃDG òdg… HÉM∫ G¿ üøjπ° ÚH Iƒb Oôdg´ ùdghìó° G ÔN’B.

f¶ Éjô, øμá üødgπ° ÚH S’GÁËΠ° , Yhª fó« É, jƒ≤ ∫ ïjqéàdg ‘ Éæñd¿ G¿ dg ˘æ ˘à ˘« ˘é ˘á dg ˘£ ˘Ñ ˘« ˘© ˘« ˘á d˘ Lƒ˘ Oƒ b˘ Iƒ ùy° ˘μ ˘jô ˘á ùe° ˘à ˘≤ ˘Π ˘á Y˘ ø dg˘ dhó˘ á J˘ Jô˘ Ñ˘ § Ögòã e© Ú ’ øμá G¿ èàæj G’ Ée àéàfg¬ ‘ ùdgägƒæ° VÉŸG° «á . Oôdg´ Öéj G¿ Ñj≈≤ ùjhà° ©ª π Gɉ øe V° ªø ádhódg H© Éeó ÄOG ünüî° à°¬ G¤ V° ©∞ àdgª SÉ∂° ÚH ÖGGÒŸG dghfgƒ£ ,∞ Gògh JGÒH¬ Tπμ° NGÔ£ ΠY≈ Éæñd¿ ÉÃQ Rgƒj… ÿgô£ S’GFGÔ° «Π ». Σéæg πnóe Yª Π» Qgƒëπd ƒg Oôdg´ e™ àdg CÉC« ó G¿ f¶ ájô üødgπ° ÚH ùdgìó° ùdghìó° G ÔN’B ÁÄWÉN.

[ fiª ó Tí£°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.