À˘˘ ˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘˘ ˘ ˘É˘ d˘ ˘˘ ᢢ˘ ˘˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

e« JÉ≤» ùæe≥° e™ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° ,… YGQ» àeƒμm¬ ΩCG FCG¬ Iqhéæe S° «SÉ °« á ÉOEÉH√ ùcö° ójõÿg øe âbƒdg S° «ª É CGH¿ ÚEC’G dg© ΩÉ düõm{` ΠDG¬ z ùdg° «ó ùmø° üfô° ΠDG¬ ⁄ j¨ «ô T° «Ä ‘ e© ádoé dg ˘à˘ ˘ª˘ ù∂° H ˘É˘ ◊μ ˘eƒ˘ ˘á˘ , Hh ˘Cɢ ¿ dg{ ˘eõ˘ ˘ø˘ d ˘«˘ ù¢ er ˘ø˘ SEG° ˘≤˘ ˘É˘ • G◊ äéeƒμz? .

ÉŸÉWH CG ¿ LEGª YÉ ùjoƒ° iód iƒb 14{ ZQGPBG CÉH¿ SGÀ° ádé≤ e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» ’ j ˘≤ ˘gqô ˘É g ˘ƒ , H ˘π j˘ ≤˘ gqô˘ É üf° ˘ô dg˘ Π˘ ¬, c˘ ª˘ É g˘ ƒ e˘ ©˘ Π˘ Ωƒ éπdª «™ , Óa T∂° ‘ CG¿ e« JÉ≤» ÕÉYCG øy FE’GÜÓ≤ ΠY≈ üfô° ΠDG¬ , fc’¬ ⁄ ùjoó° d¬ H© ó Kª ø SÉFQÁ° G◊ áeƒμ.

Vgƒdgí° CG¿ e« JÉ≤» òdg… üëjó° ûødgπ° ƑΠJ ÔNB’G, H© ó CG¿ SQÉ° AΠà JOGQEG¬ ƒëf àbôfi¬ ùdg° «SÉ á°, ’ ójôj CG ¿ iôj iƒb 14{ GBP GQ z Jù ° ˘à ˘© «˘ ó˘ Re ˘É Ω GŸ Ñ˘ ÉO QI H˘ Éb ÎG M˘ ¡˘ É M˘ Ók ˘î ˘êô d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ e˘ ø ÁERC’G àdg» j© «û É¡° ΠY≈ bh™ Qgôb ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … üjôjó° ÀERCG¬ DEG« ¬, ÈY áeƒμm{ M« zájoé π– Éμe¿ G{◊ áeƒμ ZÁÄWGƑÀŸG àdg» SCGÔJÉ¡° ƒg, ΠY≈ CG¿ ƒμj¿ NIƑ£ egõdeg« á HCG¤ Qgƒëπd.

øμd e« JÉ≤» jƒ≤ ∫ FEG¬ j{† °™ SEGÀ° àdé≤¬ ΠY≈ ádhéw G◊ zqgƒ, Πaª GPÉ ’ ƒμj¿ SGÀ° àdé≤¬ Kª ø dg© IOƑ EG ¤ G◊ QGƑ òdg… øe DÓN¬ μá ˘ø dg ˘Uƒ ° ˘ƒ ∫ EG¤ JEG ˘Ø ˘É ¥ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú, Hh ˘dé ˘à ˘É ‹ –≤ ˘« ˘≥ e ˘É ójôj.?√

hóñj CG¿ e« JÉ≤» ⁄ jcgô≤ L« kgó iƒëa Ée ójôj√ 14{ ZQGPBG, ƒgh ÆŸG,≥£ ‘ ÚM CG¿ Ée jdƒ≤ ¬ ƒg dg’{` æez≥£ GPEG Ée Éc¿ üjôm° a© ΠY≈ EGΩÉ“e{¡ ªà ¬ fe’gzájpé≤ , cª É jƒ≤ .∫

iƒb 14{ ZQGPBG ’ ójôj ÆGÔØDG ÃÀÑDÉ£ É¡ Háeƒμm{` M« zájoé, øeh Kº QGƑM, πh πl Ée ójôj√ CG ¿ J† °™ G◊ üé° ¿ ΩÉECG dg© áhô dh ˘« ù¢ dg ˘© ˘ùμ ,¢ gh ˘» ⁄ J ˘μ ˘ø j ˘eƒ ˘ké V° ˘ó G◊ QGƑ, c ˘ª ˘É j ˘ë ˘hé ∫ ÑDG© ¢† üjégôjƒ° , øμd ÆŸG≥£ jƒ≤ ∫ EG¿ Ée JÖDÉ£ H¬ M,≥ fc’¬ ’ óh øe V° ªáfé , ògh√ dg† °ª áfé ’ ëàj≥≤ EG ’ agƒãá≤ ájìcc’g G◊ céª á ΠY≈ SGGÓÑÀ° ∫ áeƒμm M« ájoé Éμe¿ áeƒμm FE’GÜÓ≤ , Éà j© æ« ¬ dp∂ øe üjë° «í ÙŸQÉ° , IOÉYEGH QƑEC’G EG ¤ üfhé° É¡, ÓYEGH¿ Éjgƒf ùmáæ° øe ΠLCG FEG{PÉ≤ Éæñd¿ z.

HGÒ¡ ŸG© æ,≈ Ée ójôj√ 14{ ZQGPBG d« ù¢ MQ{« π G◊ záeƒμ øeh Kº ÆGÔØDG, πh ójôj MQ{« π G◊ záeƒμ RGƑÀDÉH… e™ ÉØJEG¥ ΠY≈ DCÉJ« ∞ áeƒμm M« ájoé JOÉØJ Ék ÆGÔØΠD, øeh Kº QGƑM. aπ¡ øe bój« É¡ ‘ üàæe∞° dgjô£ ≥ ΩCG Iôe Iójól ’ M« IÉ øÿ OÉÆJ?…

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.