Áπjƒw ÓX∫ øjóbgôdg

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … - ‚« Ö êqƒl VƑY¢

áπjƒw ÓX∫ øjóbgôdg â– ΩÉCQ ÑDG« äƒ ‘ Mª ü:¢ GÔWGC± Ñe© IÌ c¨ ü° ‘ MΠ ≥ GŸ ƒä G Q Shhd¢ e£ ªiqƒ ‘ GÔJ Üm cé ¿ eæ ò Hô gám ùaë° án GO Qm a« É¡ UÑ° «á Πj© ƒñ¿ Iôμh TÜGÔ° ÁΠØWH CGQ© á óæy dg© áñà SÔJ° º DÉHÛÑ£ Qƒ° T° ªù ° Mª AGÔ à–é¡ Πcª á: ájôm. / áπjƒw ÓX∫ JƑŸG≈ ‘ ÄGQÉM Mª ü:¢ J ˘≤ ˘£ ˘™ UQ° ˘UÉ ° ˘á M˘ Ñ˘ π jqh˘ ó H˘ Hɢ É Yª hô â– YO ˘É˘A : dg{ ˘Π˘ ˘¬˘ ÈCGC{ Jh¨ Qƒ áøjòb ‘ ◊º G◊ ª ˘«˘ ˘ ˘ó˘ ˘j ˘á˘ ˘ Gh ◊» dgëó≤

Y ˘Π ˘≈ UGC° ˘AGÓ U° ˘IÓ : Éj{ ÜQ MQGº { / W ˘ƒ˘ j˘ ˘Π˘ ˘ ˘á˘ ˘X ˘Ó˘ ˘ ∫ øjôféãdg ‘ TQGƑ° ´ Mª ü:¢ TÎØJƑ° ¿ G UQ’CÁØ° jhƒjéà≤ ¿ ÕÑN dg© AGÔ éc« û¢ øe SQGƑF¢ jà îñs § KGÕLÉY HÚ S° ª˘ ˘ÉA Y æ˘ ∞˘m UGC° º ÓJH∫ Zp°† Öm

YGCª .≈

Ÿôq / áπjƒw GGB áo ÜŸGÚHƑΠ° ‘ H« äƒ Mª ü:¢ U° ªà ¡º ùe° ªQÉ ‘ Ødgº aƒn¡ º W© áæ IÔFÉZ ‘ DGÖΠ≤ dμ ø QL ÉA gº b eø àƒ ‘ T° ≥ ôéa G ÓM’C. / DÉY« á ÉÑL√ G QGÔM’C ‘ áæjóe ØHG dƒdg« ó: æj¢†¡ Mª ü¢ fîc« ªá ΠY≈ TÉØ° √ ôéødg: S{æ° Ωƒ≤ øe ÚH G ägƒe’c h†‰ °» ¤ SÔY¢ G◊ ≤« á≤ øëfh f£ H ΩGÓBÉC übqéæ° äƒÿg äƒÿéhz.

ùæeôgæqƒñ° , FÉŸGC« É

[ ámƒπdg SÉÑD° º ùjq¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.