TIOÉ¡° ÜFGEÉ° ± øe ùzhgcâ° âæc

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

dg ˘Ø ˘« ˘ùπ ° ˘ƒ ± dg ˘Ø ˘ùfô °˘ » ùzhgcâ° c˘ âæ, Vh° ˘™ üeíπ£° ΠYº àl’gª É´ H© ó ¿ S° ªé √ ØDG« Aéjõ G’ L ˘à ª˘ ˘É Y «˘ ˘á ‘ e ˘ô M ˘Π ˘á S° ˘É H˘ ≤˘ á, hjo˘ ©˘ ô± ‘ dg¨ Üô H FÉC¬ e Sƒdù° ¢ ΠYº àl’gª É´ ŸG© UÉÔ° , Gògh ’ Øæj» ¿ ØHG hóπn¿ ƒg HGC ∫ øe Vh° ™ SGCÙ° ¢ óygƒbh ΠYº àl’gª É´ . ÀYÉHHOÉ≤ ŸG dƒd ∞ Σéæg àmgª É∫ ÒÑC ‘ ¿ j ˘μ ˘ƒ ¿ ùzhgcâ° c ˘âæ b ˘ó WG ˘Π ˘™ Y ˘Π ˘≈ a ˘μ ˘ô HG˘ ø hóπn¿ , Jh ÔKÉC H FGQÉB¬ fh¶ Jéjô¬ , ünuƒ° ° ‘ Ée àj© Πq ≥ àh SÉC° «ù ¢ ΠYº àl’gª É´ , aó≤ Éc¿ âæc ΠY≈ UÁΠ° ÀÛÉHª ™ dg© Hô» øe ÓN∫ SGÔEJÓ° ¬ e™ TQ° «ó TÉHÉ° ôjrh ÜÉÑDG dg© É‹ dg ˘© ˘ã ˘ª ˘ÊÉ , ch˘ âfé d˘ ¬ Y˘ bó˘ á e˘ à˘ «˘ æ˘ á e˘ ™ T° ˘ÜÉ üeô° … àeª «õ SQGCΠ° SGQÓΠDÁ° ‘ ÙJQÉH¢ ƒgh fiª ó e¶ ô¡ Éch¿ ÓMGC ÜÓW âæc.

jh ˘© ˘à ˘≤ ˘ó c ˘âæ ¿ ÀÛG ˘ª ˘© ˘äé ûdg° ˘bô ˘« ˘á dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á G S’E° ˘eó ˘« ˘á e ˘ gƒd ˘Π ˘á ÌCGC e ˘ø GÒZ ˘É Uƒπdƒ° ∫ G¤ áπmôe Vƒdg° ©« á HGC dg© Πª «á , h‘ Gòg ùdg° «É ¥ jƒ≤ ∫ h{⁄ óëj øe MÉ‚É¡ ‘ dg ˘©˘ ü° ˘ô˘ G◊ åjó ’ üfg° ˘ô˘ G± ÙŸG° ˘Π˘ ˘ª˘ Ú, ’ G S’EΩÓ° , G¤ QƑEGC ájƒfék T° ¨àπ ¡º øy J© ª« ≥ HQÉOE¡ º áëléædg, SGHÑÀ° ©OÉ ÙDGÑΠ° » æeé¡ , dó≤ S° óq G S’EΩÓ° Zgôa ‘ ŸG« Gó¿ àl’gª YÉ» ùædéháñ° àdqƒ£ G ùf’efé° «á , Ωóbh Òãμdg dgò¡ àdgqƒ£ , Éah¥ Ée b àeóq¬ H« fõ£ «á , dhó≤ Q äõcq dg© Ñájô≤ G S’EEÓ° «á ‘ Ée e≈°† ûfwé° É¡ ‘ æj¶ «º àûgª ™ μmhª ¬ Lhhà¡ ¬ ƒëf dg© ΩƑΠ dgh ˘Ø ˘æ ˘ƒ ¿ bh ˘âeó d ˘æ ˘É ÊPɉ FGQ ˘© ˘á e ˘ø g ˘ò √ dg ˘©˘ ˘Ñ ˘ ˘≤ ˘jô ˘zá . ¿ T° ˘¡ ˘IOÉ c ˘âæ Y ˘ø dg ˘© ˘Üô Gh S’E° ˘ΩÓ Yh ˘ø J ˘© ˘dé ˘« ˘ª ˘¬ eh˘ Ñ˘ FOɢ ¬ ÀŸG˘ Ø˘ ≤˘ á e˘ ™ dg ˘© ˘Π ˘º dgh ˘Ø ˘μ ˘ô dgh ˘à ˘ EÉC ˘π , ÄGP dg˘ Ñ˘ ©˘ ó dg˘ ©˘ ŸÉ» jó÷ ˘Iô H ˘dé ˘à ˘≤ ˘jó ˘ô Gh L’E ˘Ó ,∫ ΩGÎM’GH, ch ˘º f ˘à ˘ª ˘æ ˘≈ ¿ ûj° ˘« ˘™ ìhq dg ˘© ˘ó ∫ Gh üf’e° ˘É ± ‘ äéhéàμdg ŸG© UÉIÔ° Tbô° Hôzh àm≈ ÀJÜQÉ≤ ûdg° ©Üƒ ãdghäéaé≤ Qhéëàjh íbóàjh Jh© «û ¢ ‘ øegc SHΩÓ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.