Qéμe… SHΩÓ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

øeh ŸG© øjõ: ÖFÉF FQ« ù¢ ùπ›¢ dg ˘æ ˘ÜGƑ a ˘jô ˘ó e ˘μ ˘QÉ ,… dg ˘æ ˘ÖFÉ ΩÉ“SΩÓ° òdg… ócg G¿ Ée{ ümπ° ááôl e ˘Uƒ ° ˘aƒ ˘á hà– ˘êé G¤ Y ˘êó L ˘Qò ,… ‘ πx dg¶ hô± üdg° ©áñ àdg» ôá HÉ¡ dg ˘Ñ ˘Π ˘zó , YGO ˘« ˘É ÷Gª ˘« ˘™ c{˘ » j˘ μ˘ fƒ˘ Gƒ Y ˘Π ≈˘ gg ˘Ñ ˘á S’G° ˘à ˘© ˘OGÓ LGƑŸ ˘¡ ˘á

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.