Üdgjé° ≠

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

h‘ BGƑŸG∞ ÉYO ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ SΠ° «º üdgjé° ≠ ‘ åjóm G¤ ƒjõøπàdg¿ f ˘ùø ° ˘¬ , G¤ dg{ ˘© ˘≤ ˘Π ˘æ ˘á ‘ e ˘Vƒ ° ƒ˘´ ıg£ ˘Úaƒ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú ‘ S° ˘jqƒ ˘zé , ùeà° ¨ÉHÔ Z{« ÜÉ G◊ áeƒμ ‘ VÑ° § Gòg ΠŸG∞ ΠY≈ üdg° ©« ó ùdg° «SÉ °» , h’ S° «ª É ¿ ÜÕM{ ΠDG¬ z hácôm{ { zπegc Óㇿ a« zé¡.

Thoó° ΠY≈ VIQHÔ° ¿ ù“{∂° ádhódg ΩÉEÕH Gòg ΠŸG,∞ Gh¿ ÙJÒ° G ÜGÕM’C ÉGAGQH, øe ΠLG ’ üjíñ° ÉÆÑΠD¿ 17 S° «SÉ á° LQÉN« á, M« å πc jôa≥ jωƒ≤ VHÉØÀDÉH¢ øe ΠLG ùe° ádéc üîj¢ Lª ÀYɬ z, Éàa’ G¤ ¿ ùàdg{ô° ´ ‘ dg ˘μ ˘ΩÓ ‘ G Y’E ˘ΩÓ e ˘ø b ˘Ñ ˘π ÷Gª ˘« ˘™ VGC° ˘É ± J Jƒ˘ ˘Gô c˘ æ˘ É H˘ ¨˘ æ˘ ≈ Y˘ æ˘ ¬ ‘ g˘ ò√ dg¶ hô,± h ¿ DGΠ≤ ≥ øe ÄGOQ ØDG© π ΠNGÓDG« á ‘ ÒZ Πfi¬ z, ùàeófé° πg{ iƒb 14 QGPGB g» ÷Gá¡ ÁØWÉŸG d« üëπ° πãe Gòg DGΠ≤ z?≥, Gôcòe H ¿ Sƒøædg{¢ ÂMÉJQG GÓL iód G ÓY’E¿ øy G ÜJ’EÉ° ∫ òdg… iôl ÚH Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… FQH« ù¢ ùπ›¢ Ügƒædg Ñf« ¬ ôh… ƒm∫ Gòg VƑŸGƑ° ´z .

h CGC ˘ó ¿ b{† ° ˘« ˘á ıg£ ˘Úaƒ ùfge° ˘fé ˘« ˘á , h ¿ ŸG£ ˘Π ˘Üƒ g ˘ƒ Y ˘JOƑ ˘¡ ˘º G¤ jhp¡ º H SÉCÔ° ´ âbh, h GPGE Éc¿ ÷G{« û¢ ùdgqƒ° … G◊ zô ƒg øe NØ£ ¡º , a ¿ òg√ Uôaà° ¬ d« øgè FGC ¬ d« ù¢ HÉGQGE« É, àm≈ ƒd Éc¿ iôj ‘ ÜÕM{ ΠDG¬ z YGOª É æπd¶ ΩÉ ùdgqƒ° … G◊ Éz‹ , Vƒeéë° ¿ ÷G{« û¢ G◊ ô ’ ùj° «ô£ ΠY≈ πc ŸG© VQÉÁ° , h ¿ déæg∂ JGCÉ°† ÙDGØΠ° «Ú hg{ GƑN’E¿ ÙŸGΠ° ªú , h ¿ Yª Π« á G ÀN’EÉ£ ± ûjπμ° Uh° ªá QÉY ΠY≈ ŸG© VQÉÁ° ùdgzájqƒ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.