C{« Ø∂ Éj H« z?∂

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

MQ ˘π üfò° H∂ H ˘cé ˘kgô , ho¿ FGE ˘QGÒ , Jh ˘Σô b ˘Π ˘Hƒ ˘æ ˘É Yh ˘≤ ˘dƒ ˘æ ˘É j© üàégô° ⁄ GÔØDG.¥

ΠMQ ‘ øer ÊƑMGC Ée ƒμf¿ a« ¬ ¤ üf{zò° üàæfô° e© ¬ d†≤ °« á øwh, Éc¿ Sh° «Ñ ≈≤ üfò° √ Vh° ªò √ G◊ », eé“cª É Éc¿ , üfkgò° Πd†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« á, Πdhª áehé≤ G◊ á≤, Iqƒãπdh ùdgájqƒ° .

QM π YΠ ≈ ZØ Πá , dμ æ¬ NÉ d ól ‘ hl óg ¿ dø ùæ≈° VGƑJ° ™ ’L Π¬ Gd àƒ GV °™ , he ø Gf ëæ ≈ ’L Π¬ bπ ºl ⁄ éj∞ ÈM√ eƒj .

MQ ˘« ˘Π ˘¬ ùn° ˘QÉ ’ Jo ˘© ˘Vƒ ,¢ Éà eg ˘à ˘Π ˘μ ˘¬ e ˘ø ùm¢ e ˘gô ˘,∞ ùfgefé° «á SIÔMÉ° ìhqh áàμædg, Éà Éc¿ ΠÃÁ¬ øe Lôe© «á ájôμa Sh° «SÉ °« á h EÓYGE« á, Éà Éc¿ àjª «õ H¬ øe Q … Sójó° , ôl IGC IQOÉF, Π–« π Yª «,≥ UHÁHÓ° bƒÿg.∞

ÉEGC óbh ΠMQ üfò° ¤ fo« É G◊ ,≥ ùa° àaécó≤ √ NGC kgõjõy, DÉŸÉ£ cé ¿ û° ©Êô ÉH W’Eª ÉÆÄ¿ Éeóæy Πμàjº , æh¶ Iô bgh© «á d QƑEÓC, Hh ˘≤ ˘IAGÔ d ˘Π ˘ª ù° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π ⁄ Jo°† ™ UƑÑDGΠ° án eƒj , òæe J ˘Wƒ ˘äó Y ˘bó ˘à ˘» H ˘¬ ‘ dg˘ ©˘ ΩÉ 2006 ¤ dg˘ «˘ Ωƒ, M ˘« å c ˘É ¿ dg ˘Π ˘≤ ˘AÉ T° ˘Ñ ˘¬ j ˘ƒ ˘e ˘» ùe° ˘É , üf° ˘ƒ ∫ hƒ‚ ∫ Y ˘Π ˘ ˘≈ G M’C ˘çgó , ùfhòæà° ôh JGC¬ ÜDGÖFÉ° .

S° ˘ TÉC° ˘à ˘É ¥ ¤ H{ ˘ë ˘á U° ˘Jƒ ˘¬ z J˘ Ñ˘ Zɢ à˘ æ˘ » Y˘ Π˘ ≈ dg ˘¡ ˘ ˘É ˘ J ˘∞˘ c{: ˘«˘ ˘Ø˘ ∂ j ˘É˘ H« z?∂.

S° ˘˘ T° ˘à˘ ˘É˘ ¥ ¤ Q JGC ˘ ¬˘ b ˘Ñ˘ ˘π ˘ … SG° ˘à ˘ ˘ë ˘ ˘≤˘ ˘É ˘,¥ hπ– ˘«˘ ˘ ˘Π ˘˘ ˘¬ ˘˘ H ˘©˘ ˘ ˘ó˘ ˘ … Sgëà° É≤.¥

S° ˘˘ T˘˘˘° ˘à˘ ˘˘ ˘ ˘É˘ ¥˘˘˘ ¤ Oô“{z√ ‘ dg ˘ Π˘ ˘≤˘ ˘É ˘ÄGA ùdgh° ˘¡ ˘ägô , ÚM c ˘É ¿ {j ˘õy Èz hjo ˘ù˘ ˘˘° ˘ô˘ ˘ ±˘ H ˘à˘ ˘˘ ˘æ˘ ˘˘ ˘É ˘h˘ ˘∫ G◊ Π ˘ƒ˘ ˘i˘ Hh ˘˘ M ˘Gô˘ ¥ ùdg° ˘é ˘ ˘É ˘F ˘ô ˘ , jh† ° ˘ô˘ ܢ˘ H ˘©˘ ˘˘ ˘ô˘ V˘˘¢ G◊ Fɧ πc æ“« ÉÆJÉ d¬ H ¿ Ñàæj¬ ¤ Uàë° ¬.

b ˘Ñ ˘π K ˘KÓ ˘á SGC° ˘HÉ ˘« ˘™ , c ˘æ˘ ˘É ˘ à› ˘ª˘ ˘© ˘ Ú Y ˘Π ˘≈ ÛYAÉ° UÉN¢ ÉFÉYO DGE« ¬ U° ˘ó˘ j ˘.≥˘ Uh° ˘π˘ üfò° c˘ ©˘ JOɢ ¬ e˘ à˘ NÉC˘ kgô, æz,≈ W˘ ˘Üô , übq¢ dg ˘Hó˘ ˘μ ˘á , SGC° ˘© ˘ ˘fó˘ ˘É ˘ c ˘ª˘ ˘É ˘ d ˘ƒ FGC ˘¬ Éæyoƒj.

MQª ∂ ΠDG¬ Éj üfò° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.