Øe J© Öjô Sôeé° ƑHGC Tgƒg¢

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

Y ˘ø QGO{ c ˘Π ˘ª ˘zá ``` HGC ˘ƒ X ˘Ñ ˘» d ˘Π ˘ã ˘≤ ˘aé ˘á çgîdgh, U° ˘äqó˘ jghq ˘á˘ dg ˘μ˘ ˘É˘ ÖJ ùÿgh° ˘Mô ˘ ˘»˘ G còe’c ˘»˘ fo« ù¢ ùfƒlƒ° ¿ T{iôé° ÉNÓDG¿ z, øe J© Öjô ûdgôyé° Sôeé° ƑHGC Tgƒg.¢

dh ˘ó L ˘ùfƒ ° ˘ƒ ¿ ‘ e ˘jó ˘æ ˘á e ˘« ˘fƒ ˘« ˘ï ``` FÉŸGC ˘« ˘É dg¨ Hô« á ‘ dg© ΩÉ .1949 êôîj ‘ Tqh{á° GƑJGC záhéàμπd ‘ EÉL© á GƑJGC G còe’c« á ΩÉY .1993 OÉY G¤ EÉ÷G© á Y« æé¡ ‘ âbh M’≥ SGKGPÉÀ° øød ájghôdg. Xäô¡ àjghq¬ G h’c ¤ ‘ dg© ΩÉ záμfóe{ ‘ dg© ΩÉ ,1981 YGCÑ≤ É¡ ‘ dg© ΩÉ 1985 ájghq H© Gƒæ¿ a{« ùzhqhoéμ° .

qtqo° ˘âë˘ jghq ˘à˘ ˘¬ ˘ T{° ˘é ˘ ˘Iô ˘ dg ˘Nó˘ ˘É ˘¿ z FÉ÷ ˘Iõ ˘ H{ ˘dƒ ˘« ˘à ˘zqõ , fh ˘âdé L ˘FÉ ˘Iõ NGC ˘iô g ˘» dg{ ˘μ ˘à ˘ÜÉ æwƒdg» z Téf)éfƒ° ∫ ΣƑH OQHHGC( ábƒeôÿg ‘ ÉY⁄ áhéàμdg Fghôdg« á.

U° ˘äqó˘ jghq ˘à ˘ ˘¬ ˘ G dg© ΩÉ .1999 øe ájghôdg fùñà≤ :¢ b ˘Ñ ˘π K ˘KÓ ˘á SGC° ˘HÉ ˘« ˘™ e ˘ø e ˘Yƒ ˘ó ùj° ˘jô ˘ë ˘¬ e ˘ø ájôëñdg, ÛJÔLÉ° H« π g« SƑÏ° e™ ΠLQ SGCOƑ° ‘ e ˘£ ˘© ˘º ÆÛG ˘jó ˘ø ‘ b ˘YÉ ˘Ió j ˘cƒ ˘Sƒ ° ˘cƒ ˘É , ‘ ŸG£ ˘Ñ ˘ï , M ˘« å NG˘ Òà Kh˘ KÓ˘ á H˘ ë˘ IQÉ NGB˘ jô˘ ø d˘ μ˘ »

IÒN’C ’{ MGC ˘ó˘ j ˘à˘ ˘ë ˘zσô ‘

e ˘ø j ˘≤ ˘ô YGC ˘ª ˘É ∫ G JO’C ˘Ñ ˘á a† ° ˘« ˘Π ˘á dg˘ Ø˘ HQÉ¥ j˘ î˘ üà° ˘ô J ˘JQÉ ˘ï dg ˘ùæ ° ˘AÉ ‘ g ˘ò √ ÆŸG ˘£ ˘≤ ˘á e ˘ø dg ˘© ˘É ,⁄ J˘ ©˘ ô… a† °« áπ SQɇÄÉ° àûgª ™ Qƒcòdg… ‘ fg© SÉΜJÉ° É¡ G ùb’c,≈° ‘ Lgƒeá¡ dg≤ ª™ òdg… J© Vôqâ° d¬ G ãf’c.≈ h’ GÕJ,∫ àaª êõ ÁYGÈH ÚH ájghôdg Gh◊ «IÉ ‘ IAÉØC b ãe« ΠÉ¡ óæy ÄÉJÔNGC...

jƒ≤ ∫ O.. SÉEÈJÚ° Môdgóñyª ø ‘ SGÀ° Ó¡∫ Gòg Üéàμdg: ...{ ¿ üfuƒ° ¢ G ÁÑJO’C a† °« áπ g» üfuƒ° ¢ ùeiõøà° ÁÃYÉH óéπd.∫ üfuƒ° ¢ agqá°† àπd¡ ª« û¢ ’ J© α õcôÿéh h‘ ŸGΠHÉ≤ g» üfuƒ° ¢ J© Vôâ° LGƑŸÄÉ¡ Iójóy øe Agôb IÓY. ¿ ⁄ øμj LGƑŸGÁ¡ ájhóe ûæehiqƒ° LGƑŸÉAÁ¡ Fébª á ûyégéæ° ‘ ÌCGC

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.