G ΠG’C» IÓL Oóéj J© óbé√ e™ G◊ Sƒæ° »

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

L ˘Oó G g’c ˘Π ˘» ùdg° ˘© ˘Oƒ … ùeg¢ M’G ˘ó Y ˘≤ ˘ó e ˘¡ ˘LÉ ˘ª ˘¬ dg˘ hó‹ dg˘ ©˘ ª˘ ÊÉ Y˘ ª˘ OÉ G◊ Sƒæ° » IÓŸ Sƒe° º ómgh dph∂ H© ó ùÿgäéjƒà° ŸGª «Iõ àdg» eóbé¡ e™ jôødg.≥

ôcph G◊ Sƒæ° » πñb ◊¶ äé øe SÔØ° √ e™ H© áã Öîàæe OÓH√ G¤ cƒw« ƒ Vƒÿ¢ hg¤ JÉJQÉÑE¬ ‘ Qhódg HGÔDG™ G◊ SÉ° º øe ÜJØ° «äé SGB° «É ŸG áπgƒd d˘ μ˘ SÉC¢ dg˘ ©˘ É⁄ 2014 M ˘« å S° ˘« ˘LGƑ ˘¬ ÆŸG ˘à ˘Öî dg ˘« ˘HÉ ˘ÊÉ ‘ dg ˘ã ˘ådé e ˘ø fƒj« ƒgôjõm/ ¿ ŸGΠÑ≤ fg¬ OÓL J© óbé√ e™ ΠG’G» SƑŸ° º ådék H© ó ÉØJG¥ H« æ¬ ÚHH IQGOG OÉÆDG… ùdg° ©Oƒ .… Ébh∫ G◊ Sƒæ° »: ΠG’G{» ôá G’ ¿ ‘ agπ°† J’ÉM¬ H© ó Sƒe° º hôc… íléf Éæeób DÓN¬ ùeäéjƒà° L« Ió Éælƒjh LÉFOƑ¡ RƑØDÉH μh SÉC¢ ΠŸG∂ ƒgh Ée Éæëæe ao© á e© ájƒæ àfhπ£ ™ G¤ SƑŸG° º ŸGΠÑ≤ é äéjƒæ DÉY« zá. Éch¿ G◊ Sƒæ° » 27) ÉEÉY( óh ùejò° ¬ ájhôμdg e™ OÉF… IQƑHÉŸG dg© ªÊÉ ΩÉY ,2003 h‘ fg2004† °º ¤ OÉF… Véjôdg¢ ùdg° ©Oƒ ,… Kº àfgπ≤ ¤ Qhódg… dgô£≤ … dh© Ö joéæd» bô£ Éjôdgh¿ òæe 2005 àm≈ ,2010 πñb ¿ àj© óbé e© ¬ G ΠG’C» òdg… Sƒ° ± ùjà° ªô e© ¬ Πdª Sƒ° º ådéãdg ΠY≈ Gƒàdg.‹

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.