G◊ ôjô… ƒj⁄ ΠY≈ Tô° ± SÒØ° SHQ° «É

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

HGC⁄ Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… ‘ H{« â Sƒdg° §z ùegc,¢ ΠY≈ Tô° ± SÒØ° SHQ° «É ‘ Éæñd¿ ùμdgqóæ° SGR° «ÚΜÑ , ‘ MQƑ°† ùeûà° QÉ° Fôdg« ù¢ G◊ ôjô… ûπd° hƒd¿ LQÉŸG« á fiª ó Tí£° QOÉFH G◊ ôjô,… h” ÓN∫ ŸG ÁHOÉC hgóàdg∫ ‘ ÔNGB ùeägóéà° G VH’CÉ° ´ ΠÙG« á Gh ΠB’E« ª« á dgh© äébó Féæãdg« á ÚH øjóπñdg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.