ÔŸG

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SGH° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π dg ˘æ ˘ÖFÉ ùdg° ˘HÉ ˘≥ d ˘Fô ˘« ù¢ G◊ μ˘ eƒ˘ á dg˘ jrƒ˘ ô ùdg° ˘HÉ ˘≥ dg ˘« ˘SÉ ¢ ÔŸG, Yh ˘Vô ¢ e ˘© ˘¬ d˘ Π˘ à˘ £˘ ägqƒ dg˘ ggô˘ æ˘ á Vƒehƒ° ´ G◊ QGƑ æwƒdg» .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.