Ôh… ùjà° πñ≤ àøe» H© ÑΠ∂ ÉØŸGH±

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

EGC ˘π e ˘Ø ˘à ˘» H ˘© ˘Π ˘Ñ ∂ ûdg° ˘« ˘ï N ˘dé ˘ó U° ˘Π ˘í , e˘ ø dg{˘ ≤˘ iƒ G e’c˘ æ˘ «˘ á, ã‡˘ Π˘ á ÷ÉH« û¢ ÊÉÆÑΠDG iƒbh G øe’c ΠNGÓDG» , ¿ J ÒNÉC ÉGQHO ‘ G◊ ÉØ® ΠY≈ ædg¶ ΩÉ dg© ΩÉ ‘ OÓÑDG, ünuƒ° ° ‘ òg√ IÎØDG àdg» ôá HÉ¡ øwƒdg øe ΩÉJGC U° ©záñ .

h TGCOÉ° ÓN∫ b« eé¬ óahh øe ∫ UÍΠ° IQÉJÕH FQ« ù¢ ùπ›¢ Ügƒædg Ñf« ¬ ôh… ‘ ÚY àdg« áæ ùegc,¢ H{` ÓWGE¥ ôh… FQH« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e)« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ ( IQOÉÑŸG ááôμdg Iƒyódgh G¤ G◊ QGƑ, òdg… ƒg ÉEGC ¿ ‘ Gòg dg ˘Wƒ ˘zø , e ˘à ˘ª ˘æ ˘« ˘ Y ˘Π ˘≈ dg{ ˘Fô ˘« ù¢ H ˘ô … ùdg° ˘© ˘» G¤ jõÿg ˘ó e ˘ø GAɉ’ æÿ ˘£ ˘≤ ˘á H ˘© ˘Π ˘Ñ ∂ ` dg˘ ¡˘ eô˘ zπ, e˘ à˘ ª˘ æ˘ «˘ Y{˘ IOƑ ıg£ ˘Úaƒ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú ‘ SÉJQƑ° G¤ DÉGGC« ¡º SZÚŸÉ° .

cª É SGÀ° πñ≤ ôh… ôjóe Öàμe LÔŸG™ ûdg° «© » ΠYC’G≈ ájgb ΠDG¬ ùdg° «ó ΠY» ùdg° «ù ÊÉÀ° óeém ÉØŸG.±

øe Lá¡ IÔNGC, KQ≈ ôh… FQ« ù¢ dg¡ «áä Øæàdg« ájò ‘ ácôm zπeg{ ÙDGHÉ° ≥ j© ܃≤ Vôgé° , òdg… Qhh… ‘ iìdg ‘ ùe° ≤§ Q SGC° ¬ ‘ IÓΠH ΩHQ ` øjõl. ‘ Πcª á, kgôcòe H ¿ πmgôdg{ ÜÉZ øe Søμ° ‘ ácôm { zπegc, h ΩÉBGC ‘ H« â H« JƑÉ¡ SQÉM° âbƒπd d« π FQÉ¡ , íàøj ÜÉH üdgìéñ° ΠY≈ UIÓ° ôéødg, e≤ «ª πëædéc ΠY≈ QÉGRGC G πe’c, Éch◊ ájô ‘ jómá≤ jèdg ˘zá , ûekgò° G¤ { FGC ˘æ ˘É Z ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘É √ f ˘ë ˘ø , M ˘« å c ˘É ¿ j˘ à˘ ë˘ ª˘ Π˘ æ˘ É, jh˘ NÉC˘ ò øjòãμdg Éæe ΠY≈ JÓY¡ º, h⁄ ùfà° £™ –ª π ΠLQ UΩQÉ° Hò¡ √ ûdgió° Gògh Ωgõàd’g, øμdh äƒÿg FGC μ¡¬ , àm≈ J πcéb ÙMGESÉ° °¬ zâbƒdéh.

âødh G¤ FGC ¬ U{jó° ≥ Ohód éπdª «™ , ’ ùjôjé° h’ Qhgój, jƒ≤ ∫ Πcª ଠûáh° », Éch¿ G T’CÓ° géñàfg àm≈ ’ ôëj¥ Öcgôe SÉÆDG,¢ h’ ìôéj ûegôyé° ºz , Vƒeë° FGC¬ S{° «ôcò √ Ujó° ≤ øe G Y’Cª É,¥ NGC kgógé› ‘ SÑ° «π ΠDG¬ øwƒdgh Séædghz¢ , kgóygh πmgôdg H ¿ ùf{π° ∂ FGOª jôw≥ G◊ QGƑ Éaƒdgh,¥ h ¿ æîf≥ πc áæàa ‘ ezégó¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.