MGCª ó egôc» : e« JÉ≤» ÒZ àeª ù∂° SÉFÔHÁ° G◊ áeƒμ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

T° Oóq ôjrh ádhódg MGCª ó egôc» , ΠY≈ ¿ FQ{« ù¢ ùπ›¢ AGQRƑDG ‚« Ö e« JÉ≤» d« ù¢ àeª ùμ° SÉFÔHÁ° G◊ áeƒμ, πh ΠY≈ dg© ùμ¢ ƒg ùá∂° Iôc QÉÆDG H« óz√ , e ˘© ˘GÈÀ fg ˘¬ J{ ˘ƒ ¤ FQ ˘SÉ ° ˘á G◊ μ ˘eƒ ˘á H˘ ¡˘ ó± M˘ ª˘ jé˘ á ùdg° ˘Π ˘º G g’c˘ Π˘ » dh˘ Π˘ ë˘ hƒd ∫ ho¿ Vƒødgz≈° .

Ébh∫ ‘ åjóm G¤ ádéch { QÉÑNGC dg« zωƒ ùegc:¢ { ¿ e« JÉ≤» d« ù¢ Môa SÉFÔHÁ° G◊ áeƒμ ‘ πx πc Ée ôéj… øe ûeäóμ° ÉCGC¿ ΠNGO« hg ‘ Széjqƒ° .

h PGE àfgó≤ πc øen j© V΢ ΠY≈ S° «SÉ á° ædg … ùøædéh,¢ P ôcq ¿ ΩOÉN{ G◊ Úeô ûdg° ˘jô ˘ÚØ ΠŸG∂ Y ˘Ñ ˘dgó ˘Π ˘¬ H ˘ø Y ˘Ñ ˘dgó ˘© ˘jõ ˘õ ûj° ˘ Oóq ‘ SQ° ˘dé ˘à ˘¬ Y˘ Π˘ ≈ GGC˘ ª˘ «˘ á dg˘ æ˘ … ùøædéh¢ ’ S° «ª É ÷á¡ G ÇGÓM’C ‘ Széjqƒ° , e Gócƒd G¿ ’{ üeáëπ° Éæd Πîàdéh» øy òg√ ùdg° «SÉ zá°. âødh G¤ ¿ L{ª «™ G Aébôa’c ùj° ©ƒ ¿ üÿáëπ° zóπñdg, àeª æ« É ΩÓY{ Vh° ™ Thô° • ùeñ° á≤ dádhé£ G◊ QGƑ, ’¿ dp∂ ød j OƑD … G¤ MÉ‚ZÉ¡ . Ébh:∫ Oôq›{ ümƒ° ∫ àl’gª É´ ÚH dg≤ «ÄGOÉ íjôj ÓΠÑDG, ΠYH« ¡º SƑΠ÷G¢ ¤ dgádhé£ Égóæyh æμá¡ º Vh° ™ ûdghô° • ûbéæehá° Oƒæñdg àdg» fhójôjé¡ , ünuƒ° ° Gh¿ Vƒdg° ™ ⁄ j© ó àëjª zπ.

ƒm∫ ΩÓY ØÆJ« ò DGÄGQGÔ≤ àdg» Uäqó° øy ádhéw G◊ QGƑ ÙDGHÉ° á≤, TGCQÉ° egôc» G¤ FGC ¬ Éeóæy{ Uäqó° òg√ DGÄGQGÔ≤ Éc¿ jôødg≥ ŸG© V΢ dg« Ωƒ ƒg G◊ céº z, Éàa’ G¤ G¿ Gòg{ jôødg≥ ⁄ ùjà° £™ a© π T° »A ÙHÖÑ° dg¶ hô± àdg» âféc SIÓFÉ° , Σéægh hôx± ôw ÄGC ΠY≈ G◊ áeƒμ G◊ dé« á âdém ho¿ ØÆJ« ò Ée ØJG≥ ΠY« ¬z .

Sh° :∫ πg{ Gòg j© æ» G¿ ΠY« Éæ bh∞ G◊ zqgƒ, FÉB : åëñàπa{ ádhéw G◊ QGƑ ÉH S’CÜÉÑ° àdg» äoq G¤ ΩÓY JÑ£ «≥ Ée ØJG≥ ΠY« ¬. Gh◊ QGƑ ÈY G ΩÓY’E ’ j OƑD … G¤ f à˘ «˘˘ é˘ áz . hb ˘É ∫: {a ˘Π ˘æ ˘Ñ ˘ó G◊ ƒg Q H˘ Éd ˘Ñ ˘æ ˘ƒ O GŸ à˘ Ø˘ ≥ Y˘ Π˘ «˘ ¡˘ É h⁄ J˘ £˘ ˘ ≥ K˘ º f˘ æ˘ à˘ ≤˘ π G¤ áπmôe ziông.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.