Æéæl« É¿ : SGÀ° ádé≤ G◊ áeƒμ g» G◊ π

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

CGC ˘ó Y† ° ˘ƒ c ˘à ˘Π ˘á dg{ ˘≤ ˘ägƒ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ zá dg˘ æ˘ ÖFÉ T° ˘âfé L˘ æ˘ é˘ æ˘ «˘ É¿ , ¿ { SGE° ˘à ˘≤ ˘dé ˘á G◊ áeƒμ g» G◊ π FQH« ùé¡° ‚« Ö e« JÉ≤» d« ù¢ ƒg dg© áñ≤ ΩÉEGC … JQƑ£ ‘ dg© ªπ ùdg° «SÉ °» ‘ Éæñd¿ πh G◊ áeƒμ G◊ dé« á, a¡ » ÂJCG H IÓÆLÉC Sájqƒ° Öéjh SGEWÉ≤° É¡ Jh DÉC «∞ áeƒμm M« zájoé, e Gócƒd fg¬ ΠY{≈ ÜÕM{ ΠDG¬ z ¿ ùjπ° º SMÓ° ¬ f’c¬ øe SGCÁËΠ° zöjqghõdg{ h’ øμá ádhód ¿ ùj° «ô£ ΠY≈ øwƒdg H¶ π Oƒlh Gòμg SÌÓ° , dòd∂ a ¿ πc ùdgìó° Öéj ¿ jñ°† § H« ó zádhódg.

âødh ‘ åjóm G¤ ÁYGPG Éæñd{¿ G◊ zô ùegc¢ ¿ jôa≤ ¬ ùdg° «SÉ °» e{™ πc QGƑM ÚH FÉÆÑΠDG« zú, ãeª Éæ IƑYO{ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ ¤ G◊ QGƑ ‘ Gôjõm¿ ŸG)ΠÑ≤ ,( ünuƒ° ° ¿ G ÇGÓM’C àdg» Q ÉGÉÆJGC e GÔNƑD J ócƒd VIQHÔ° BÓJ» FÉÆÑΠDG« Ú ûh° ¿ ádhéw G◊ QGƑ øμd ŸG¡ º ¿ òøæf Oƒæh G◊ zqgƒ. TGHQÉ° ¤ ¿ ÜÕM{ ΠDG¬ z ⁄ jπ≤ Ée GPGE Éc¿ Vôj≈° ÊGQOG SMÓ° ¬ ΠY≈ hól∫ YGCª É∫ ádhéw G◊ zqgƒ. h PGE P cq ˘ô H ˘ ¿ ÷G{« û¢ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ ÊÉ KGC ˘âñ b ˘JGQÓ ˘¬ ‘ e ˘É ùj° ˘ª ˘≈ ûh° ˘é ˘Iô dg© ùjózá° , S° :∫ GPÉŸ{ ’ ùjπ° º ÜÕM{ ΠDG¬ z SMÓ° ¬ GPK ¤ Gòg ÷G« ûz?¢ , Gócdƒe ¿ Y{ª Π« á VÑ° § ùdgìó° ’ øμá ΠMÉ¡ ’ V° ªø SÁΠ° IÓMGH f’c¬ ’ øμá V{ZÖ° ùdgìó° øe áäa côjh¬ e™ áäa ziôngc.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.