Hgôdg{ᣠFHQÉŸG« zá J ójƒd G◊ QGƑ óh∫ jôëàdg¢†

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

äójgc Hgôdg{ᣠFHQÉŸG« zá, IƑYO{ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ G¤ ádhéw QGƑM æwh» , ƒgh Ée ÉYO dg« ¬ JGÉ°† ΩOÉN G◊ Úeô ûdgúøjô° ΠŸG∂ Y ˘Ñ ˘dgó ˘Π ˘¬ H ˘ø Y ˘Ñ ˘ó dg ˘© ˘jõ ˘zõ , ûeiò° G¤ G¿ dg{ ˘Ñ ˘jó ˘π Y˘ ø G◊ QGƑ g˘ ƒ ÿg£ ˘ÜÉ ùdg° «SÉ °» jôëàdg† °» ôjƒàÿg òdg… ôéj OÓÑDG G¤ ûeäóμ° zièc.

Qh ÄGC ‘ H« É¿ ùegc,¢ fg¬ { UGCÍÑ° øe ÍΠŸG fπ≤ G áer’c øe ÛDGQÉ° ´ G¤ ádhéw G◊ QGƑ, bhh∞ äéfégôdg DGÁΠJÉ≤ àdg» J Sƒdù° ¢ d© Ωó SGÀ° QGÔ≤ FGOº Sghêgqóà° Éæñd¿ G¤ N« ÄGQÉ ziôeóe.

âfgoh M{ ˘ÇOÉ N ˘£ ˘∞ G◊ é ˘êé dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« Ú ‘ S° ˘jqƒ ˘É , ch ˘dò ∂ J ˘© ˘Vô ¢ UÉÑDG¢ òdg… Éc¿ æjπ≤ êéém øjôngb G¤ dg© äéñà ŸGSÓ≤ á° d© ªπ «á ÒÉØJ KGBª zá, Qh ÄGC ‘ øjòg G◊ ÚKOÉ { UGEGQGÔ° øe ójg… ûdgô° , dgh© ÚARÉ ΠY≈ QÉJHGC áæàødg, Πÿ≥ VGÄÉHGÔ£° ‘ πngódg ÊÉÆÑΠDG ƒμj¿ ÑBGƑYÉ¡ Nh« ªá , h ÉGQÉKGB Iôeóe ΠY≈ ùædg° «è æwƒdg» z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.