ÉAQ¥ ÜQÓDG ƒkôj¿ üfò° VÉÆŸGΠ° ÜDGÖΠ° ŸGHΩHÉ≤ dg© æ« ó Vƒøfi¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÚM ÉÆÀZÉÑJ äƒÿg a« î∞£ SÉFGC° gº G ΠZ’C≈ ΠY≈ Éæhƒπb, ùfóéà° … ‘ G M’C ˘ô ± H ˘ùπ °˘ ª˘ j˘ î˘ Ø˘ ∞ G M’C˘ Gõ¿ Y˘ Π˘ ≈ MQ˘ «˘ π dg˘ μ˘ Ñ˘ QÉ c˘ dé˘ eõ˘ «˘ π üfò° G S’C° ©ó , òdg… ⁄ óμj ÈN Jéah¬ Gòj´ àm≈ SQÉ° ´ UGCAÉBÓ° ÜQÓDG Éaqh¥ ædgé°† ∫ AÓERH Ÿgáæ¡ G¤ FÉKQ¬ ‘ YGOH¬ G ÒN’C.

f[ ˘© ˘≈ FQ ˘« ù¢ M{ ˘cô ˘á dg ˘à ˘¨ ˘« zò jg˘ Π˘ » Øfi˘ Vƒ¢ ‘ H˘ «˘ É¿ , G S’C° ˘© ˘ó , e ˘© ˘GÈÀ G¿ { UGC° ˘ë ˘ÜÉ ÑŸG ˘ÇOÉ Gh N’C ˘Ó ¥ ‘ Wh ˘æ ˘» d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ UGC° ˘Ñ ˘ë ˘Gƒ b˘ Π˘ á Πb« áπ, ¿ ÉLÔDG∫ ÉLÔDG∫ øjòdg jƒø≤ ¿ üjh° ªhó ¿ jhƒehé≤ ¿ ünuƒ° É° ‘ øer ûdgófgó° UGCGƑËÑ° Yª áπ IQOÉF ‘ Éæñd¿ , üfhò° H∂ G S’C° ©ó øe W« áæ g A’ƑD G N’C« QÉ, ƒg dg« ÙQÉ° … H àeée« RÉ ææμdh» òæe ¿ J© âaô dg« ¬ J© âaô óæy√ ΠY≈ áëøædg dg« ª« æ« á ŸG© Iô£ ÖËH Éæñd¿ z.

Ébh:∫ ’{ ÊÓLGC ‘ YGOH¬ Siƒ° ùegôcòà° MQƑ°† √ êégƒdg ‘ àlgª É´ iƒb 14 QGPGB ‘ e© ÜGÔ Jæeé°† e™ Qƒàcódg S° ªò L© é™ ÉŸ J© Vô¢ d¬ , h PGE ÑDÉH« ∂ aóæj™ VÉZÑ° øe àdg ÒNÉC ‘ Yó≤ πãe Gòμg DAÉ≤ , Ébh∫ ùeà° SÉCKGÓ° : Y« Ö ΠY« Éæ ¿ à‚ª ™ H© ó Qhôe SGCƑÑ° ´ ΠY≈ Ée J© Vô¢ d¬ G◊ μ« º, Éeóæyh S° ª© ଠΠμàjº øy L© é™ TÓΜ° eh† °ª Éfƒ, âälƒa HGÒ¡ πlôdg ûdg° «© » ` dg« ÙQÉ° … aôdg« ≥ ƑH’C Yª QÉ c« ∞ JΩÓ≤ ièfgh d« ëø°† L© é™ e© æπ øe ÑΠB¬ aƒn¬ ΠY« ¬ d« ¶ô¡ ÑDG« ∂ fhqée« àeéh« RÉ ÌCGC Òãμh øe áfqgƒe ‘ dgájƒ¡ àf’ghª AÉ DGØFÉ£ »z . éjée© π üædgò° jô≤ Y« Éæ z’éhh.

ÈÀYG[ J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ ` ùfôaé° ‘ H« É¿ , fg¬ IÉAƑH{ üfò° G S’C° ©ó ùnô° J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ iƒbh 14 QGPGB πch G QGÔM’C eehé≤ æy« kgó Véæehó° UÉÑΠ° Vó° πc TGCÉΜ° ∫ dg¡ «ª áæ ùàdghπ° § æcqh SGCSÉ° °« É øe ÉCQGC¿ IQƑK G ZRQ’C. Ωóbh ùæe≥° J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ ‘ ùfôaé° ΠDGÓÑY¬ ΠN∞ J© JRɬ Jh© RÉ… πc QOGƑC Uéæehô° … àdg« QÉ ¤ ÁΠFÉY ØDG≤ «ó .

f[© ≈ J« QÉ ùÿg{à° zπñ≤ ` SGDGΰ «É ‘ H« É¿ ØDG{≤ «ó zòñμdg, e© Gógé ùdg{ò° ΠY≈ NÉ£ √ Πe¡ ªú ôμa√ Òædg SHJÒ° ¬ ûÿgábô° ΠŸG¡ ªzá . Oóyh Éjgõe πmgôdg, UGHÉØ° ÉJG√ H` ΠY{º ÉØN¥ øe ΩÓYGC IQƑK{ G RQ’C, QÉÆŸG DGOÉ¡ … ÙŸIÒ° ùdg° «IOÉ Gh◊ ájô Gh S’EÀ° Ó≤,∫ H† °ª Ò√ HÉÆDG¢† YHΠ≤ ¬ ílgôdg egõàdgh¬ òdg… ’ ÜØJ° º GÔY√ HÉJÉ°†≤ øwƒdg Gh ùf’eé° ¿ ‘ Éæñd¿ z. Ébh:∫ { FGE¬ üfò° ØDGAGÔ≤ ùÿghà° †° ©ÚØ Vó° û÷g° ™ Gh S’EÀ° ¨Ó ,∫ üfò° G◊ ≥ ΠY≈ ΠWÉÑDG, üfò° G◊ ájô Wgôbƒáódgh« á ΠY≈ dg¶ Πº Gh S’EOGÓÑÀ° , üfò° G GÓÀY’E∫ Gh ìéàøf’e ΠY≈ G ÔN’B, üfò° aq« ≥ Sh° ©ó G◊ ôjô… üfhò° Éæñd¿ àdg© Oó ƒñbh∫ áñfih G ÔN’B. üfò° Hôdg« ™ dg© Hô» , üfò° Iqƒãdg ùdgájqƒ° . fg¬ üfò° G S’C° ©ó òdg… ÖGP h⁄ zπmôj.

f[© â ùæe° ≤« á J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ ` ƒfƒjƒc ‘ H« É¿ eõdg« π G S’C° ©ó , âdébh: Éc{¿ üfò° Πμdgª á G◊ Iô h ÓMGC YGCª Ió IQƑK G RQ’C, h ÉÆFGE àfωó≤ øe SGCJÔ° ¬ H ÔMÉC àdg© RÉ,… ùfh° ∫ ƑŸG¤ õy πlh ¿ ùjæμ° ¬ ùa° «í JÉÆL¬ z. J[âeó≤ ùæe° ≤« á ùÿg{à° zπñ≤ ` ÉFÉZ ‘ H« É¿ H` { ÔMGC àdg© RÉ… øe Lª «™ FÉÆÑΠDG« Ú dgh© Üô Ødgó≤ ¿ Éææwh h Éæàegc Gõæc féæñd« É Hôyh« É ‘ a ˘μ ˘ô √ Kh ˘≤ ˘aé ˘à ˘¬ Yh ˘Hhô ˘à ˘¬ Whh ˘æ ˘« ˘à ˘¬ z, bh ˘âdé : c{ ˘âæ üfò° K ˘IQƑ G RQ’C fh ˘gqƒ ˘É , SG° ˘à ˘ª ˘à ˘© ˘æ ˘É H ˘aô ˘≤ ˘à ∂ ûdg° ˘Ñ ˘HÉ ˘« ˘á j˘ Ωƒ H˘ ó FGC˘ É ûe° ˘fqgƒ ˘É e˘ ©∂ e˘ ™ G◊ ájô, ÉÆΠNOH ‘ ÖΠB Hôdg« ™ dg© Hô» . SΠ° º ΠY≈ HGC » HAÉ¡ béaqh¬ ‘ IQƑK G RQ’C, Süëæ° ó° Ée ÀYQRº Éæd øe Qhòh G◊ ájô G¿ TAÉ° ΠDG¬ .{

ÈÀYG[ ΠDG{AÉ≤ ZÊÉÆÑΠDG ` ÙJQÉH¢ ‘ H« É¿ , G¿ G{◊ ácô S’GÀ° dó≤« á ùnäô° äƒã eõdg« π G S’C° ©ó kgómgh øe RÔHG Égrƒeq UGHÖΠ° YGCª Józé¡ , Gôcòe ÆHJ’É°† ¬ HÓW« É h‘ Éaódg´ øy dg†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« á üàdghó° … ÓÀMÓD∫ S’GFGÔ° «Π » ÉÆÑΠD¿ . Uhhø° ¬ H` æwƒdg{» G◊ zô, ûegò° G¤ fg¬ ⁄{ j ˘¡ ˘OÉ ¿ j ˘eƒ ˘É f ˘¶ ˘ΩÉ dg ˘Uƒ ° ˘jé ˘á G S’C° ˘jó ˘á h JGHOGC˘ ¬ ΠÙG˘ «˘ á ‘ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ , àaôyh¬ SÁMÉ° G◊ ájô ‘ Sh° § ähòh kgómgh øe RÔHG ôéøe… VÉØÀFGÁ° G S’CÀ° Ó≤∫ Πeh¡ ª» IQƑK G ZRQ’C.

YG[ ˘âhô f ˘≤ ˘HÉ ˘á Qôfi… üdg° ˘ë ˘aé ˘á dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á ‘ H˘ «˘ É¿ , Y˘ ø ŸG{¡ ˘É dg ˘© ˘ª «˘ ˘≥ d ˘¨ ˘« ˘ÜÉ G S’C° ˘© ˘ó dg ˘ò … b† ° ˘≈ gh ˘ƒ ‘ IHQP dg ˘© ˘£ ˘AÉ bh ˘ó Y˘ aô˘ ¬ àûgª ™ ÊÉÆÑΠDG VÉÆEÓ° ÑDÉW« É àlghª YÉ« É, âféch d¬ Uä’ƒ° ä’ƒlh ‘ ŸÉY» ùdg° «SÉ á° üdgháaéë° h“«õ DÉH© AÉ£ ôμødg… ãdghé≤ .‘ cª É Éc¿ üfgò° äéjôëπd Wgôbƒáódgh« zá.

âdéb[ Yƒ°† ÙΠÛG¢ æwƒdg» ΩÓYÓD FÔŸG» ùÿgh° ªƒ ´ ‘ Éæñd¿ Éàjq TIQGÔ° ‘ H« É¿ : H{¨ «ÜÉ üfò° S’G° ©ó , ùnäô° üdgáaéë° SGHIÔ° ÙŸG{° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ SG° ˘SÉ ° ˘ e ˘ø SGÙ° ° ˘¡ ˘É . MQ˘ π gh˘ ƒ ÉŸ j˘ õ∫ j˘ ë˘ Π˘ º. ùy° ˘≈ G¿ àj¨ ªó √ ΠDG¬ SGƑH° ™ MQª ଠz.

ÔHG[¥ ÚE’G dg© ΩÉ d` Ñ÷G{Á¡ Wgôbƒáódg« á ôjôëàd ùπazú£° jéf∞ Gƒmá“e© jõ G ¤ ÁΠFÉY πmgôdg, ûegò° G¤ G¿ S’G° ©ó Éc{¿ GÓFGQ øe OGHQ Ÿgáehé≤ Vó° ÓÀM’G∫ S’GFGÔ° «Π », dh© Ö KGQHO GÒÑC ‘ Éaódg´ øy T° ©ÉÆÑ ÙΠØDG° £« æ» bh† °« ଠæwƒdg« zá.

YG[ ˘Èà FQ ˘« ù¢ ÙΠÛG¢ dg ˘Wƒ ˘æ ˘» d ˘YÓ ˘ΩÓ Y ˘Ñ ˘ó dg ˘¡ ˘OÉ … Øfi ˘ƒ ® ‘ üjíjô° , G¿ S’G{° ©ó Éà “« õ H¬ øe eæ¡ «á ÜQÉOEH S° «SÉ °« á L© âπ øjòãμdg ƒeîëj¿ AGQG√ øe Tà° ≈ BGƑŸG™ SQGÓŸGH¢ ZÜGÕM’GH.

f[© â ácôm { ÜFGCQÉ° Fôdg« ù¢ ûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô… ‘ fl« º fô¡ OQÉÑDG ‘ H« É¿ eõdg« π G S’C° ©ó , ûeiò° G¤ fg¬ Éc{¿ üfgò° déjé°†≤ G áe’c dg© Hô« á Gh S’EEÓ° «á æehé¡ dg†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« zá.

iõy[ e© ø ûhqƒ° ‘ H« É¿ ∫ SC’G° ©ó hj{ «QÉ ùÿgà° zπñ≤, e© GÈÀ Éæfg{ ùn° ˘fô ˘É H ˘dé ˘Mô ˘« ˘π ÑŸG ˘μ ˘ô d ˘ SÓC° ˘© ˘ó NGC ˘ Uh° ˘jó ˘≤ ˘É ⁄ j˘ ùø° ˘ó e˘ ©˘ ¬ d˘ Π˘ Oƒ b† °« zá.

[ TGCOÉ° FQ« ù¢ G{ ÓÀF’E± æwƒdg» dg© Hô» z Sƒj∞° T° ªü ¢ ‘ H« É¿ , H` ïjqéàdg{ æwƒdg» dgheƒ≤ » dgh© Hô» Wgôbƒáódg» ØΠD≤ «zó , ûegò° G¤ fg¬ ioéf{ FGOª É ÉH◊ ájô ùdgh° «IOÉ Gh S’EÀ° Ó≤∫ ΠL’C AÉÆH ádhódg fóÿg« á G◊ záãjó.

äôcp[ Lª ©« á { UGCAÉBÓ° êqƒl hémz… ‘ H« É¿ , ÉH¿ ØDG{≤ «ó d© Ö KGQHO ÉJOÉJQ ‘ Πàfl∞ πmgôe ædgé°† ∫ æwƒdg» ZÊÉÆÑΠDG, ûeiò° G¤ dg{ ˘© ˘bó ˘á UÉŸG° ˘á dg ˘à ˘» c ˘âfé J ˘Hô ˘§ dg ˘Ø ˘≤ ˘« ˘ó H ˘ûdé ° ˘¡ ˘« ˘ó M˘ hé,… Gh¤ ùegé° ªá ØDG≤ «ó ‘ πc ûædgäéwé° àdg» JΩƑ≤ HÉ¡ ÷Gª ©« zá. Jhâeó≤ H ÔMÉC àdg© RÉ… øe ÀΠFÉY¬ øeh áféegc 14 QGPGB Jh« QÉ ùÿg{à° zπñ≤, e© Iógé ØDG≤ «ó ΠY≈ Ugƒe{áπ° ùejò° ¬ ‘ Éaódg´ øy G◊ äéjô øe ΠLGC Éæñd¿ Uhƒ° ’ G¤ –≤ «≥ Gógg± VÉØÀFGÁ° G S’EÀ° Ó≤∫ øeh ΠLGC Sgμà° ªé ∫ ùeiò° Hôdg« ™ dg© Hô» z.

f[© â e{ Sƒdù° á° S° ªò übzò° õcôeh Éaódg´ øy G◊ äéjô EÓY’G« á ãdghaé≤ «á S{zõjéμ° Y)« ƒ¿ S° ªò übò° ( ‘ H« É¿ , ØŸG{ ôμq VÉÆŸGΠ° üdghéë° ‘ üfò° S’G° ©ó , òdg… ÉFQOÉZ kgôcéh ‘ ◊¶ á U° ©áñ , Éæñdh¿ Sh° ˘jqƒ˘ ˘É ˘ ah ˘ùπ ˘ ° ˘Ú£ ˘ ‘ ùeg¢ G◊ LÉ ˘á d ˘Π ˘ª ˘agó ˘© Ú Y ˘ø M ˘jô ˘á dg ˘ô … ŸGH© àó≤ àf’ghª ZAÉ, ûeiò° G¤ G¿ πmgôdg{ Éc¿ æcq UÑΠ° ‘ ùeiò° J ˘μ˘ ˘ùjô ˘ ¢ G◊ jô ˘äé dg ˘© ˘eé ˘á ch ˘egô ˘á ùf’g° ˘É ¿ Mh ˘≤ ˘bƒ ˘¬ z. Jh ˘Lƒ ˘â¡ H{ ˘ UÉC° ˘ó ¥ ûe° ˘YÉ ˘ô dg ˘à ˘© ˘jõ ˘á g’ ˘π dg ˘Ø ˘≤ ˘« ˘ó aqh˘ bé˘ ¬ ‘ dg˘ ©˘ ª˘ π üdg° ˘ë ˘É ‘ ùdgh° «SÉ °» πμdh øe øegb Πμdéhª á SÑ° « ôjôëàd ûdg° ©züƒ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.