Mª áπ YƑJ« á d` dg{« ZGRÉ øy ÇOGƑM ùdgò° ‘ ZAUST{

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º - AUST)

f ˘¶ ˘ª â EÉ÷G˘ ©˘ á G còe’c˘ «˘ á d˘ Π˘ ©˘ Π˘ Ωƒ dgh˘ à˘ μ˘ æ˘ dƒ˘ Lƒ˘ «˘ É ( - ùb° ˘º˘ ˘ dg ˘Π ˘¨ ˘á dg˘ Ø˘ ùfô° ˘« ˘á - HOE{ ª˘ ™ ûdg° ˘Ñ ˘ÜÉ d˘ Π˘ à˘ Yƒ˘ «˘ á G L’E˘ à˘ ª˘ Yɢ «˘ zá - j{˘ ZGRÉ, Mª áπ YƑJ« á øy ùdgáeó° ájqhôÿg ájébƒdgh øe ÇOGƑM ùdgò° àdéh© hé¿ e™ üdgπ° «Ö G M’Cª ô ÊÉÆÑΠDG Éaódgh´ ÊÓŸG.

h BGC« ªâ G◊ ªáπ ‘ ΩÔM EÉ÷G© á ‘ G T’caô° «á , óhh ÄGC é Vô¢ UQƑ° ûjìô° Yª π dg{« ZGRÉ òdg… jó¡ ± ¤ G◊ óq øe ÇOGƑM ùdgò° , øe ÓN∫ e ˘üπ ° ˘≤ ˘äé e˘ Ñ˘ à˘ μ˘ Iô d˘ Π˘ à˘ æ˘ Ñ˘ «˘ ¬ e˘ ø N˘ £˘ IQƑ dg˘ ≤˘ «˘ IOÉ ÒZ G e’b˘ æ˘ á fh˘ à˘ Fɢ é˘ ¡˘ É. ππîjh ŸG© Vô¢ Véfiiô° DGCÉGÉ≤ e Sƒdù° ¢ dg{« ZGRÉ FQH« ùé¡° OÉJR Yπ≤ , àaô£ ¥ ¤ ÜMGEÄGAÉ° dg{« ZGRÉ déjéë°† ÇOGƑM ùdgò° ‘ Éæñd¿ àdg» Jo© óq Øjôe© á eáfqé≤ hóh∫ dg© É,⁄ dph∂ d¨ «ÜÉ Yƒàdg« á Kháaé≤ dg≤ «IOÉ G áæe’b.

c ˘ª ˘É Y ˘Vô ¢ FQ ˘« ù¢ ÷G{ª ˘© ˘« ˘á dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á d ˘Π ˘bƒ ˘jé ˘á e ˘ø G◊ çogƒ GŸ óq S° «á z - {’ S° Éz Lƒ Oc ÉT ¢ J≤ ôj ô Gk eü °ƒ Q ,Gk J† °ª ø T° ¡É OG ä M« qá

SÉF’C¢ aghó≤ ÓMGC FÉÆHGC¡ º HGC ÓMGC béaq¡ º ‘ ÇOÉM SÒ° , hgƒkó– øy ÀHÔOE¡ º üdg° ©áñ .

hl ôä eæ Éh QI M« qá ‘ ÁMÉÑDG LQÉŸG« á eééπd© á bo Ωóq DÓNÉ¡ êpƒ‰ M» q øy c« Ø« á Uƒdgƒ° ∫ ùdgjô° ™ ¤ ÜŸGÜÉ° h SGE° ©aé ¬ øe ho¿ … VQÔ° YÈ eù °© Ø» Gd ü° Π« Ö G’ Mª ô. cª É b óq Ω Yæ ÉU °ô Gd óa É´ GŸ óê eæ Éh QI M« qá IÔNGC ƒm∫ AÉØWGE G◊ jô≥ òdg… ûjö° ‘ ùdg° «IQÉ àf« áé G◊ çogƒ.

[ Iqhéæe øy SGE° ©É ± üeüé° ÇOÉËH SÒ°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.